Overzicht indicatoren

Doelstelling

Indicatoren team Infrastructuur

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

De prognose is om in het derde kwartaal van 2021 het GVVP definitief aan te bieden. Op dit moment vinden er nog overleggen plaats omtrent de beschreven beleidsuitgangspunten en inhoud van het GVVP.

Naar verwachting kan in de 4e kwartaalrapportage van 2021 deze indicator behandeld worden.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 233 225 237 199 183 181 140 84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

 

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 19 Aangebrachte voorzieningen

Uitnutting vigerende begroting
Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2020 2017 2019 2018 2016
1e kwartaalrapportage 1 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - 2

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2018 2021
1e kwartaalrapportage 7 9 3 6 2 1 - -
2e kwartaalrapportage 8 8 6 9 7 6 4 2
3e kwartaalrapportage 11 6 9 6 10 8 3 6
4e kwartaalrapportage 3 6 3 3 2 2 5 -

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 35 51 43 36 36 32 29 20
2e kwartaalrapportage 54 44 56 41 41 43 24 30
3e kwartaalrapportage 52 49 55 41 51 34 29 26
4e kwartaalrapportage 62 50 51 50 38 49 33 -

Wildaanrijdingen
Boekwerk 2015 2016 2017 2021 2018 2020 2014 2019
1e kwartaalrapportage 2 5 1 1 - - - -
2e kwartaalrapportage - 1 1 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - 2 - 1 - - 1 1
4e kwartaalrapportage - 1 4 - 2 4 - -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

 

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 18 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 1 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

Indicatoren team Openbare Ruimte

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 28 % van het totale areaal

Uitnutting begroting openbaar groen
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 8,15 % 40,46 % 49,47 % 0 %

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Sociale en fysieke veiligheid

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 % realisatie

Overlast personen met verward gedrag

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Jeugdoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Misdaadcijfers

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Drugsoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.


Aantal vernielingen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal georganiseerde criminaliteit

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal vermogensmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal geweldsmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Indicatoren team Publiek

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Boekwerk 2018
per ultimo 7

Ondernemerspeiling

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.


Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.


Tevredenheidsscore website

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

Wordt  een keer per jaar uitgevraagd.

In afwachting van de invoering van Djuma, eerste team is inmiddels over (ROV) december 2021 worden de terugbelverzoeken vanuit het KCC ook in dit systeem ingevoerd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Deze indicator is met de huidige techniek niet te monitoren, momenteel wordt onderzocht welke leverancier hiervoor de beste techniek kan leveren.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 % van totaal aanvragen

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Indicatoren team ROV

Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder.  De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,- 

 

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2020 18 leningen - - - -
2021 - 0 leningen 0 leningen 0 leningen 0 leningen

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 0 % -
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 46 %
2e kwartaalrapportage - - - 47 %
3e kwartaalrapportage - - - 0 %
4e kwartaalrapportage - - - 0 %

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet
gewaardeerd op een 7,0.
 
Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2018 7 -
2019 0 -
2020 0 -
2021 - 0

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geevalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen oa Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software. Op 14 april wordt een raadsbrede commissie Ruimte en Wonen geïnformeerd over de stand van zaken.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % - - - - - -
2020 0 % 0 % 0 % - - - -
2021 - - - 0 % 0 % 0 % 0 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % 0 % 0 % - - - -
2020 0 % 0 % 0 % - - - -
2021 - - - 0 % 0 % 0 % 0 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % 0 % 0 % - - - -
2020 0 % 0 % 0 % - - - -
2021 - - - 0 % 0 % 0 % 0 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % 0 % 0 % - - - -
2020 0 % 0 % 0 % - - - -
2021 - - - 0 % 0 % 0 % 0 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2020 0 % 0 % 0 % - - - -
2021 - - - 0 % 0 % 0 % 0 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2020 16 22 16 - - - -
2021 - - - 8 23 20 0

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 7 6,5 6,95 -
4e kwartaalrapportage - - - 0

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2018 17,35 % 48,7 % 48,7 % - - - -
2019 6,08 % 6,08 % 78,04 % - - - -
2020 31,77 % 33,57 % 33,9 % - - - -
2021 - - - 46 % 47 % 0 % 0 %

Indicatoren team Samenleving

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 1061589 332159 828005 0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 585848 135259 284658 0

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 3589000 1025442 2097000 0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 28 19 21 0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 38453 17482 39428 0

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 48 37 39 0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 12205 3665 7299 0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 648 431 547 0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 5539 2379 3956 0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 112 % 100 % 106 % 0 %

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

 • Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
 • Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 40 34 33 0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 18,28 % 15,14 % 29,14 % 0 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 2e kwartaalrapportage
2021 92 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode Kompas Volksgezondheid NOG Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2016 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - - - - -
2020 - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - - - -
2021 - - 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 92 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 BMR % schoolkinderen DTP % schoolkinderen Hib % zuigelingen HPV % adolescenten 2021 Geen vaccinatie zuigelingen
1e hoofdlijnenrapportage 20,9 % 73,3 % 72,8 % 76,8 % 27,5 % - -
1e kwartaalrapportage - - - - - 0 % -
2e kwartaalrapportage - - - - - 28 % -
3e kwartaalrapportage - - - - - 23,9 % -
4e kwartaalrapportage - - - - - - 0 %

Uitnutting begroting volksgezondheid
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 73,6 % 75,83 % 96,67 % 96,72 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Percentage lidmaatschap sportbond

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 -66 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers: 208.839 (-48,6%), Leden: 27394 (+1,1) (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 -48,6 %
2021 0 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers kunnen 1x in de 2 jaar worden aangeleverd


Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”. Deze indicator kan pas aan het begin van het volgende jaar (2022) worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
3e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
4e kwartaalrapportage 0 % van de projecten

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Door corona zijn de sportaccommodaties minder gebruikt.

Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstellingspercentage overnachtingen
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstelingspercentage bibliotheken
Periode Jaarverslag bibliotheek 4e kwartaalrapportage
2020 0 % -
2021 - 0 %

Uitnutting begroting sport
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 13,66 % 29,23 % 23,11 % 0 %

Uitnutting begroting recreatie
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 0,9 % 35,41 % 59,37 % 0 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0
3e kwartaalrapportage 0
4e kwartaalrapportage 0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2019, 2020 en 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2016: 2708 aanslagen, 2017: 2699 aanslagen, 2018: 2694 aanslagen.

Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 2708 2699 2694 0 0 0

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%,  2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 8,9 % van de totale werkgelegenheid 8,7 % van de totale werkgelegenheid 8,8 % van de totale werkgelegenheid 7,9 % van de totale werkgelegenheid 0 % van de totale werkgelegenheid

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
3e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
4e kwartaalrapportage 0 % van totale budget

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

N.v.t., want cijfers van 31 december zijn nog niet bekend

Boekwerk 2021 2020
per 30 juni 33 -
per 31 december - 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet

Nvt

Boekwerk 2019 2020 2021
per 30 juni 1271 1340 1948

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

N.v.t, want jaarcijfers zijn nog niet bekend.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 13260 13970 14300 14410

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.  De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 20 10 10 10

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 10 10 10 10

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 20 20 10 10

Indicatoren team Sociaal

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 5 6 7 13 -
2e hoofdlijnenrapportage 14 7 18 14 -
3e hoofdlijnenrapportage 17 27 28 28 -
1e kwartaalrapportage - - - - 13
2e kwartaalrapportage - - - - 18
3e kwartaalrapportage - - - - 22
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 7 16 26 36 -
2e hoofdlijnenrapportage 12 20 32 43 -
3e hoofdlijnenrapportage 15 23 35 42 -
1e kwartaalrapportage - - - - 46
2e kwartaalrapportage - - - - 52
3e kwartaalrapportage - - - - 48
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

N.B. Cijfers HR Q2 2021 herzien van 804 naar 569. In de initiële cijfers is de Tozo-regeling meegenomen. Dit betreft echter een tijdelijke maatregel die geen goed beeld geeft van de ontwikkelingen van het gebruik van de gemeentelijke regelingen van de groep inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het gebruik neemt steeds toe doordat het cumulatieve cijfers over 2021 betreft. T.o.v. de 3e HR 2020 betreft het geen toename van meer dan 10%.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 567 621 608 582 -
2e hoofdlijnenrapportage 609 659 666 569 -
3e hoofdlijnenrapportage 657 705 696 598 -
1e kwartaalrapportage - - - - 529
2e kwartaalrapportage - - - - 569
3e kwartaalrapportage - - - - 616
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 140 128 133 137 -
2e hoofdlijnenrapportage 139 121 135 151 -
3e hoofdlijnenrapportage 141 127 143 144 -
1e kwartaalrapportage - - - - 163
2e kwartaalrapportage - - - - 178
3e kwartaalrapportage - - - - 178
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 305 278 350 293 -
2e hoofdlijnenrapportage 550 573 681 488 -
3e hoofdlijnenrapportage 748 873 1000 808 -
1e kwartaalrapportage - - - - 242
2e kwartaalrapportage - - - - 510
3e kwartaalrapportage - - - - 718
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: cijfers van Q1 2021 bevatten ook trajecten i.h.k.v. heroriëntatie Tozo, waarbij ondernemers zijn benaderd door de gemeente of zij hulp nodig hebben bij omscholing en/of bedrijfsvoeringadvies. Deze zijn eruit gefilterd bij Q2 2021, hierdoor zien we een afname.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 393 354 352 391 -
2e hoofdlijnenrapportage 347 347 358 409 -
3e hoofdlijnenrapportage 343 349 371 421 -
1e kwartaalrapportage - - - - 428
2e kwartaalrapportage - - - - 563
3e kwartaalrapportage - - - - 632
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 381 343 327 340 -
2e hoofdlijnenrapportage 372 321 311 423 -
3e hoofdlijnenrapportage 360 320 321 427 -
1e kwartaalrapportage - - - - 331
2e kwartaalrapportage - - - - 351
3e kwartaalrapportage - - - - 380
4e kwartaalrapportage - - - - 0