Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Gezondheid
Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 2e kwartaalrapportage
2021 92 %

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode Kompas Volksgezondheid NOG Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2016 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - - - - -
2020 - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - - - -
2021 - - 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 92 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

 


Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:


Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:


Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Voldoen aan de norm voor alcoholgebruik betekent maximaal 7 glazen per week voor mannen en vrouwen.
 
2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:


Luchtkwaliteit

Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter (µg/m3)

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

4-2020: 0 = <10 = geen/gering

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 


Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 BMR % schoolkinderen DTP % schoolkinderen Hib % zuigelingen HPV % adolescenten 2021 Geen vaccinatie zuigelingen
1e hoofdlijnenrapportage 20,9 % 73,3 % 72,8 % 76,8 % 27,5 % - -
1e kwartaalrapportage - - - - - 0 % -
2e kwartaalrapportage - - - - - 28 % -
3e kwartaalrapportage - - - - - 23,9 % -
4e kwartaalrapportage - - - - - - 0 %

Uitnutting begroting volksgezondheid
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 73,6 % 75,83 % 96,67 % 96,72 %

Budgetten programma 4

Terug naar navigatie - Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?