Sitemap

3e Kwartaalrapportage 2021 Blz. 1
2e Managementrapportage 2021 (3e kwartaalrapportage) Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 10
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 11
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 12
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 13
Budgetten programma 1 Blz. 14
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 15
1.2 Wijkteams Blz. 16
1.3 Inkomensregelingen Blz. 17
1.4 Begeleide participatie Blz. 18
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 19
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 20
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 21
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 22
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 23
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 24
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 25
Programma 2. Onderwijs Blz. 26
Inleiding Blz. 27
Bestuurlijke kaders Blz. 28
Wat willen wij bereiken? Blz. 29
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 30
Budgetten programma 2 Blz. 31
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 32
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 33
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 34
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 35
Inleiding Blz. 36
Bestuurlijke kaders Blz. 37
Wat willen wij bereiken? Blz. 38
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 39
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 40
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 41
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 42
Budgetten programma 3 Blz. 43
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 44
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 45
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 46
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 47
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 48
Inleiding Blz. 49
Bestuurlijke kaders Blz. 50
Wat willen wij bereiken? Blz. 51
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 52
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 53
Budgetten programma 4 Blz. 54
4.1 Volksgezondheid Blz. 55
4.2.1 Riolering financiën Blz. 56
4.2.2 Riolering OR Blz. 57
4.2.3 Riolering Infra Blz. 58
4.3.1 Afval Financiën Blz. 59
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 60
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 61
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 62
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 63
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 64
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 65
Inleiding Blz. 66
Bestuurlijke kaders Blz. 67
Wat willen wij bereiken? Blz. 68
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 69
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 70
Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 71
Budgetten programma 5 Blz. 72
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 73
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 74
5.2 Parkeren Blz. 75
5.4 Economische Havens Blz. 76
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 77
Programma 6. Veiligheid Blz. 78
Inleiding Blz. 79
Bestuurlijke kaders Blz. 80
Wat willen wij bereiken? Blz. 81
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 82
Beleidsindicatoren Veiligheid Blz. 83
Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid Blz. 84
Budgetten programma 6 Blz. 85
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 86
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 87
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 88
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 89
Inleiding Blz. 90
Bestuurlijke kaders Blz. 91
Wat willen wij bereiken? Blz. 92
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 93
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 94
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 95
Budgetten programma 7 Blz. 96
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 97
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 98
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 99
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 100
7.4 Musea Blz. 101
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 102
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 103
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 104
7.6 Media Blz. 105
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 106
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 107
Programma 8. Economische zaken Blz. 108
Inleiding Blz. 109
Bestuurlijke kaders Blz. 110
Wat willen wij bereiken? Blz. 111
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 112
Kritische Prestatie indicatoren Blz. 113
Budgetten programma 8 Blz. 114
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 115
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 116
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 117
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 118
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 119
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 120
Inleiding Blz. 121
Bestuurlijke kaders Blz. 122
Wat willen wij bereiken? Blz. 123
Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 124
Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 125
Budgetten programma 9 Blz. 126
9.1 Bestuur Blz. 127
9.10 Mutaties reserves Blz. 128
9.2 Burgerzaken Blz. 129
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 130
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 131
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 132
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 133
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 134
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 135
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 136
9.5 Treasury Blz. 137
9.61 OZB Woningen Blz. 138
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 139
9.64 Belastingen Overig Blz. 140
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 141
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 142
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 143
(investerings-)Kredieten Blz. 144
Doelstelling Blz. 145
(investerings-)Kredieten Blz. 146
7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19 Blz. 147
7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 Blz. 148
7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 Blz. 149
7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 Blz. 150
7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20 Blz. 151
7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20 Blz. 152
7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20 Blz. 153
7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 Blz. 154
7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17 Blz. 155
7000384 Herinrichting raadszaal 162/20 Blz. 156
7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19 Blz. 157
7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 Blz. 158
7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 Blz. 159
7001354 Servers 113/19 Blz. 160
7001356 Mobiele devices 113/19 Blz. 161
7001362 Smartphones 153/19 Blz. 162
7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20 Blz. 163
7001366 Modules belastingen 104/20 Blz. 164
7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 Blz. 165
7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 Blz. 166
7001372 Nedcore 104/20 Blz. 167
7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 Blz. 168
7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 Blz. 169
7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20 Blz. 170
7001386 Motion salarisadministratie 104/20 Blz. 171
7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 Blz. 172
7001390 Financieel pakket 125/20 Blz. 173
7001392 Zaaksysteem 126/20 Blz. 174
7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17 Blz. 175
7002400 Tokens 111/2015 Blz. 176
7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 Blz. 177
7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016 Blz. 178
7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17 Blz. 179
7002436 Oracle cluster 104/17 Blz. 180
7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18 Blz. 181
7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18 Blz. 182
7002506 E-facturering 102/18 Blz. 183
7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18 Blz. 184
7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18 Blz. 185
7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18 Blz. 186
7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18 Blz. 187
7002526 Glasvezelverbinding 102/18 Blz. 188
7002528 Uitwijk ICT 102/18 Blz. 189
7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18 Blz. 190
7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18 Blz. 191
7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18 Blz. 192
7002542 Gespreksopname KCC 102/18 Blz. 193
7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 Blz. 194
7015370 Grote zoutstrooier 108/16 Blz. 195
7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015 Blz. 196
7015410 Rolbezem 104/17 Blz. 197
7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 Blz. 198
7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20 Blz. 199
7019132 Skoda Yeti 104/20 Blz. 200
7019134 Vrachtauto MAN 104/20 Blz. 201
7019136 Mobiele watertank 104/20 Blz. 202
7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 203
7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20 Blz. 204
7019144 Zoutstrooiers 104/20 Blz. 205
7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 Blz. 206
7019148 Zaagmachine afval 104/20 Blz. 207
7019150 Actiebordenwagen 104/20 Blz. 208
7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 209
7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 Blz. 210
7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18 Blz. 211
7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18 Blz. 212
7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 Blz. 213
7206003 Herinrichting Marktplein 119/18 Blz. 214
7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 Blz. 215
7210362 Rondweg Oost 08/08 Blz. 216
7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16 Blz. 217
7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 Blz. 218
7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20 Blz. 219
7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 Blz. 220
7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18 Blz. 221
7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18 Blz. 222
7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 Blz. 223
7210940 Lichtmasten 104/20 Blz. 224
7210942 LED-armaturen 104/20 Blz. 225
7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg. Blz. 226
7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv Blz. 227
7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall. Blz. 228
7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht. Blz. 229
7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19 Blz. 230
7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 Blz. 231
7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20 Blz. 232
7423624 Da Costa 133/2018 Blz. 233
7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20 Blz. 234
7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 Blz. 235
7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019 Blz. 236
7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 Blz. 237
7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19 Blz. 238
7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 Blz. 239
7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 Blz. 240
7530422 LED verlichting Feithenhof ../20 Blz. 241
7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017 Blz. 242
7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19 Blz. 243
7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19 Blz. 244
7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19 Blz. 245
7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19 Blz. 246
7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18 Blz. 247
7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18 Blz. 248
7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18 Blz. 249
7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 Blz. 250
7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19 Blz. 251
7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20 Blz. 252
7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 Blz. 253
7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 Blz. 254
7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 Blz. 255
7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20 Blz. 256
7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 Blz. 257
7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20 Blz. 258
7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 Blz. 259
7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 260
7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 Blz. 261
7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 262
7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 Blz. 263
7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 Blz. 264
7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18 Blz. 265
7580328 MTB route Nunspeet 107/2018 Blz. 266
7630684 Haverweg 18 172/2011 Blz. 267
7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17 Blz. 268
7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/ Blz. 269
7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17 Blz. 270
7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17 Blz. 271
7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17 Blz. 272
7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018 Blz. 273
7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18 Blz. 274
7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18 Blz. 275
7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18 Blz. 276
7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18 Blz. 277
7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18 Blz. 278
7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 Blz. 279
7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 Blz. 280
7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 Blz. 281
7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 Blz. 282
7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 Blz. 283
7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 Blz. 284
7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20 Blz. 285
7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20 Blz. 286
7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20 Blz. 287
7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 Blz. 288
7723106 Duurzaamheidslening 128/14 Blz. 289
7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2 Blz. 290
7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 Blz. 291
7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 Blz. 292
7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20 Blz. 293
7810106 Elspeterweg 38 08/19 Blz. 294
7822120 Startersleningen SVN 07/b79 Blz. 295
7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof Blz. 296
7833002 Complex Elspeet-Noord West Blz. 297
7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 Blz. 298
7835020 Elspeterbosweg 9 Blz. 299
7837760 Afwikkeling De Marsse Blz. 300
7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 Blz. 301
7838216 Whemeterrein 10/2016 Blz. 302
7838218 Aankoop Laan 60 06/2018 Blz. 303
7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19 Blz. 304
7838500 Industrieterrein De Kolk Blz. 305
7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 Blz. 306
7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 Blz. 307
7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 Blz. 308
7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018 Blz. 309
7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 Blz. 310
7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020 Blz. 311
7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV Blz. 312
7839005 Molenbeek fase 2 Blz. 313
7911000 Renteloze lening CPO 118/2016 Blz. 314
Overzicht taakvelden Blz. 315
Doelstelling Blz. 316
Taakvelden Blz. 317
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 318
1.2 Wijkteams Blz. 319
1.3 Inkomensregelingen Blz. 320
1.4 Begeleide participatie Blz. 321
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 322
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 323
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 324
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 325
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 326
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 327
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 328
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 329
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 330
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 331
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 332
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 333
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 334
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 335
4.1 Volksgezondheid Blz. 336
4.2.1 Riolering financiën Blz. 337
4.2.2 Riolering OR Blz. 338
4.2.3 Riolering Infra Blz. 339
4.3.1 Afval Financiën Blz. 340
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 341
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 342
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 343
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 344
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 345
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 346
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 347
5.2 Parkeren Blz. 348
5.4 Economische Havens Blz. 349
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 350
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 351
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 352
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 353
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 354
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 355
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 356
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 357
7.4 Musea Blz. 358
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 359
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 360
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 361
7.6 Media Blz. 362
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 363
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 364
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 365
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 366
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 367
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 368
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 369
9.1 Bestuur Blz. 370
9.10 Mutaties reserves Blz. 371
9.2 Burgerzaken Blz. 372
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 373
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 374
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 375
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 376
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 377
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 378
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 379
9.5 Treasury Blz. 380
9.61 OZB Woningen Blz. 381
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 382
9.64 Belastingen Overig Blz. 383
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 384
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 385
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 386
Overzicht indicatoren Blz. 387
Doelstelling Blz. 388
Indicatoren team Infrastructuur Blz. 389
Indicatoren team Openbare Ruimte Blz. 390
Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie Blz. 391
Indicatoren team Publiek Blz. 392
Indicatoren team ROV Blz. 393
Indicatoren team Samenleving Blz. 394
Indicatoren team Sociaal Blz. 395
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap