Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van het jaar 2021.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Er wordt vanaf dit jaar op vier momenten gerapporteerd. Bij twee rapportages gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de tweede en vierde kwartaalrapportage worden aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit' en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven. Van de Investeringskredieten wordt ook het element 'geld' weergegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

Groen Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.
Oranje Realisatie staat onder druk.
Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Door een raadswerkgroep is een eerste aanzet gemaakt met het formuleren van een aantal gemeentelijke indicatoren. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen zijn pas gestart in het begrotingsjaar 2021. De informatieve waarde van de indicatoren wijzigt nog steeds en over de verdere finetuning is intensief overleg met de raadswerkgroep indicatoren..

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.