Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc. 
De doelgroep voor de hieronder benpemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's:

 • Inwoners zijn financieel onafhankelijk
 • Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
 • Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd.

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 5 6 7 13 -
2e hoofdlijnenrapportage 14 7 18 14 -
3e hoofdlijnenrapportage 17 27 28 28 -
1e kwartaalrapportage - - - - 13
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 7 16 26 36 -
2e hoofdlijnenrapportage 12 20 32 43 -
3e hoofdlijnenrapportage 15 23 35 42 -
1e kwartaalrapportage - - - - 46
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 567 621 608 582 -
2e hoofdlijnenrapportage 609 659 666 569 -
3e hoofdlijnenrapportage 657 705 696 598 -
1e kwartaalrapportage - - - - 529
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 140 128 133 137 -
2e hoofdlijnenrapportage 139 121 135 151 -
3e hoofdlijnenrapportage 141 127 143 144 -
1e kwartaalrapportage - - - - 163
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 305 278 350 293 -
2e hoofdlijnenrapportage 550 573 681 488 -
3e hoofdlijnenrapportage 748 873 1000 808 -
1e kwartaalrapportage - - - - 242
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 393 354 352 391 -
2e hoofdlijnenrapportage 347 347 358 409 -
3e hoofdlijnenrapportage 343 349 371 421 -
1e kwartaalrapportage - - - - 428
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 381 343 327 340 -
2e hoofdlijnenrapportage 372 321 311 423 -
3e hoofdlijnenrapportage 360 320 321 427 -
1e kwartaalrapportage - - - - 331
2e kwartaalrapportage - - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaarapportage
2021 1061589 0 0 0

Totaal omzet Ambulante hulp
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 3589000 0 0 0

Totaal omzet Pleegzorg
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 585848 0 0 0

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 28 0 0 0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 38453 0 0 0

Aantal cliënten Pleegzorg
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 48 0 0 0

Gemiddelde prijs Pleegzorg
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 12205 0 0 0

Aantal cliënten Ambulante hulp
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 648 0 0 0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 5539 0 0 0

Uitnutting begroting jeugdzorg

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij d3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 112 % 0 % 0 % 0 %

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?