Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Terug naar navigatie - Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Terug naar navigatie - Gemeentelijke indicatoren programma 2
Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

 • aantal kindplaatsen
 • Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
 • Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020
3e hoofdlijnenrapportage 40 34 33

Uitnutting begroting onderwijs
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 18,28 % 0 % 0 % 0 %