Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
  • Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

 

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Percentage lidmaatschap sportbond
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Waardering van bezoekers en gasten
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstellingspercentage overnachtingen
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstelingspercentage bibliotheken
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Uitnutting begroting sport
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 13,66 % 0 % 0 % 0 %

Uitnutting begroting recreatie
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 0,9 % 0 % 0 % 0 %

Uitnutting Begroting openbaar groen
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 8,15 % 0 % 0 % 0 %

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?