Sitemap

1e Managementrapportage 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Bestuurlijke kaders Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 9
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 10
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 11
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 12
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 13
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 14
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 15
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 16
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 17
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 18
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 19
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 20
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 21
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 22
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 23
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 24
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 25
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 26
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 27
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 28
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 29
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 30
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 31
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 32
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 33
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 34
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 35
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 36
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 37
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 38
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 39
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1 Blz. 40
Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening Blz. 41
Stijging kosten Jeugdzorg Blz. 42
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 43
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 44
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 45
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 46
Budgetten programma 1 Blz. 47
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 48
1.2 Wijkteams Blz. 49
1.3 Inkomensregelingen Blz. 50
1.4 Begeleide participatie Blz. 51
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 52
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 53
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 54
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 55
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 56
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 57
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 58
Programma 2. Onderwijs Blz. 59
Inleiding Blz. 60
Bestuurlijke kaders Blz. 61
Wat willen wij bereiken? Blz. 62
Iedereen gaat naar school Blz. 63
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 64
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 65
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 66
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2 Blz. 67
Aanvullend krediet Juniorcollege Blz. 68
Stijging bouwkosten onderwijzhuisvesting Blz. 69
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 70
Budgetten programma 2 Blz. 71
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 72
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 73
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 74
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 75
Inleiding Blz. 76
Bestuurlijke kaders Blz. 77
Wat willen wij bereiken? Blz. 78
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 79
Actualisatie Woonvisie. Blz. 80
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 81
Faciliteren CPO. Blz. 82
Implementeren Omgevingswet. Blz. 83
Invoeren flitsvergunning. Blz. 84
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 85
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 86
Woningbouw op maat. Blz. 87
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3 Blz. 88
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Blz. 89
Lagere leges na invoering omgevingswet Blz. 90
Vergunningverlener Wabo Blz. 91
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 92
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 93
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95
Budgetten programma 3 Blz. 96
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 97
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 98
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 99
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 100
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Bestuurlijke kaders Blz. 103
Wat willen wij bereiken? Blz. 104
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 105
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 106
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 107
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 108
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 109
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 110
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 111
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 112
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 113
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 114
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 115
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 116
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 117
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 118
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 119
Besparen op verbruik van energie. Blz. 120
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 121
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 122
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 123
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 124
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 125
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 126
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 127
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 128
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 129
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 130
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4 Blz. 131
Aanleg IT riool Hulstweg Blz. 132
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Blz. 133
Uitbreiden rioolareaal Blz. 134
Uitbreiding begraafplaatsarealen Blz. 135
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Blz. 136
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 137
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 138
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 139
Budgetten programma 4 Blz. 140
4.1 Volksgezondheid Blz. 141
4.2.1 Riolering financiën Blz. 142
4.2.2 Riolering OR Blz. 143
4.2.3 Riolering Infra Blz. 144
4.3.1 Afval Financiën Blz. 145
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 146
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 147
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 148
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 149
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 150
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Bestuurlijke kaders Blz. 153
Wat willen wij bereiken? Blz. 154
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 155
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 156
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 157
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 158
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 159
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 160
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 161
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 162
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 163
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 164
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 165
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 166
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 167
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 168
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 169
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 170
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5 Blz. 171
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet Blz. 172
Bijdrage mobiliteitsfonds Blz. 173
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle Blz. 174
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Blz. 175
Renovatie fiedspad Gortelseweg Blz. 176
Renovatie fietspad Turfbergweg Blz. 177
Stationsomgeving Blz. 178
Stationsomgeving Blz. 179
Stationsomgeving Blz. 180
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen Blz. 181
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer Blz. 182
Verhogen onderhoudsbudget marktplein Blz. 183
Vervangen asfaltzaag Blz. 184
Vervangen houten brug Beethovenlaan Blz. 185
Vervangen lichtmasten Blz. 186
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 187
Budgetten programma 5 Blz. 188
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 189
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 190
5.2 Parkeren Blz. 191
5.4 Economische Havens Blz. 192
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 193
Programma 6. Veiligheid Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Bestuurlijke kaders Blz. 196
Wat willen wij bereiken? Blz. 197
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 198
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 199
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 200
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 201
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 202
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 203
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 204
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 205
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 206
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 207
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 208
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 209
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 210
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 211
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 212
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 213
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 214
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 215
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 216
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 217
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 218
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 219
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6 Blz. 220
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week) Blz. 221
Hogere bijdrage VNOG Blz. 222
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 223
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 224
Budgetten programma 6 Blz. 225
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 226
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 227
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 228
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 229
Inleiding Blz. 230
Bestuurlijke kaders Blz. 231
Wat willen wij bereiken? Blz. 232
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 233
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 234
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 235
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 236
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 237
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 238
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 239
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 240
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 241
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 242
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 243
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 244
Wijkgerichtwerken Blz. 245
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 246
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7 Blz. 247
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 248
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 249
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust Blz. 250
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 Blz. 251
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 252
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 253
Susidie Nunspeet uit de kunst Blz. 254
Uitbreiding groenareaal openbaar groen Blz. 255
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 256
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 257
Vervangen 1 sportveld Blz. 258
Vervangen 1 sportveld Blz. 259
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 260
Vervangen Piaggio II (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 261
Vervangen Piaggio III (kontonniersvoertuig incl. opbouw) Blz. 262
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 263
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 264
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 265
Budgetten programma 7 Blz. 266
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 267
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 268
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 269
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 270
7.4 Musea Blz. 271
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 272
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 273
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 274
7.6 Media Blz. 275
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 276
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 277
Programma 8. Economische zaken Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Bestuurlijke kaders Blz. 280
Wat willen wij bereiken? Blz. 281
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 282
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 283
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 284
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 285
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 286
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 287
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 288
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 289
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8 Blz. 290
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe Blz. 291
Regiodag Blz. 292
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 293
Budgetten programma 8 Blz. 294
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 295
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 296
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 297
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 298
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 299
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 300
Inleiding Blz. 301
Bestuurlijke kaders Blz. 302
Wat willen wij bereiken? Blz. 303
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 304
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 305
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 306
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 307
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 308
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 309
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 310
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9 Blz. 311
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 312
Audits Blz. 313
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy Blz. 314
Bijstelling uitgaven verkiezingen Blz. 315
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 316
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip) Blz. 317
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur Blz. 318
ICT infrastructuur streekarchivaat Blz. 319
Integrale aanmeldzuil Blz. 320
Licenties Scienta Blz. 321
Ondersteuning Privacy Blz. 322
Opstellen protocollen Blz. 323
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak Blz. 324
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 325
Verhogen onderhoud CiVision middelen Blz. 326
Vervangen 2 toga's Blz. 327
Vervangen CV Harderwijkerweg 370 Blz. 328
Vervangen CV Kroonlaan 13 Blz. 329
Vervangen DigiEplan Blz. 330
Vervangen financieel systeem Blz. 331
Vervangen systeem burgerzaken Blz. 332
Vervangen systeem sociaal domein Blz. 333
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding Blz. 334
WOZ validatie en correctie Blz. 335
Budgetten programma 9 Blz. 336
9.1 Bestuur Blz. 337
9.10 Mutaties reserves Blz. 338
9.2 Burgerzaken Blz. 339
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 340
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 341
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 342
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 343
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 344
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 345
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 346
9.5 Treasury Blz. 347
9.61 OZB Woningen Blz. 348
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 349
9.64 Belastingen Overig Blz. 350
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 351
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 352
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 353
(investerings-)Kredieten Blz. 354
Doelstellingen Blz. 355
(investerings-)Kredieten Blz. 356
7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19 Blz. 357
7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 Blz. 358
7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 Blz. 359
7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 Blz. 360
7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20 Blz. 361
7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 Blz. 362
7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17 Blz. 363
7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19 Blz. 364
7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 Blz. 365
7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 Blz. 366
7001354 Servers 113/19 Blz. 367
7001356 Mobiele devices 113/19 Blz. 368
7001362 Smartphones 153/19 Blz. 369
7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20 Blz. 370
7001366 Modules belastingen 104/20 Blz. 371
7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 Blz. 372
7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 Blz. 373
7001372 Nedcore 104/20 Blz. 374
7001374 VTH systeem en koppelingen 104/20 Blz. 375
7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 Blz. 376
7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 Blz. 377
7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20 Blz. 378
7001386 Motion salarisadministratie 104/20 Blz. 379
7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 Blz. 380
7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17 Blz. 381
7002400 Tokens 111/2015 Blz. 382
7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 Blz. 383
7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016 Blz. 384
7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17 Blz. 385
7002436 Oracle cluster 104/17 Blz. 386
7002438 Informatieveiligheid 104/17 Blz. 387
7002442 Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 102/18 Blz. 388
7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18 Blz. 389
7002502 Digit. best. besluitvorming 102/18 Blz. 390
7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18 Blz. 391
7002506 E-facturering 102/18 Blz. 392
7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18 Blz. 393
7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18 Blz. 394
7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18 Blz. 395
7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18 Blz. 396
7002526 Glasvezelverbinding 102/18 Blz. 397
7002528 Uitwijk ICT 102/18 Blz. 398
7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18 Blz. 399
7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18 Blz. 400
7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18 Blz. 401
7002542 Gespreksopname KCC 102/18 Blz. 402
7002544 Electronische paspoortontwaarder 102/18 Blz. 403
7003002 Controle app. identificatie 104/17 Blz. 404
7006520 Aankoop gronden Staverdenseweg Blz. 405
7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 Blz. 406
7015370 Grote zoutstrooier 108/16 Blz. 407
7015372 Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 Blz. 408
7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015 Blz. 409
7015410 Rolbezem 104/17 Blz. 410
7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 Blz. 411
7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20 Blz. 412
7019132 Skoda Yeti 104/20 Blz. 413
7019134 Vrachtauto MAN 104/20 Blz. 414
7019136 Mobiele watertank 104/20 Blz. 415
7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 416
7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20 Blz. 417
7019144 Zoutstrooiers 104/20 Blz. 418
7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 Blz. 419
7019148 Zaagmachine afval 104/20 Blz. 420
7019150 Actiebordenwagen 104/20 Blz. 421
7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 422
7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 Blz. 423
7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18 Blz. 424
7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18 Blz. 425
7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 Blz. 426
7206003 Herinrichting Marktplein 119/18 Blz. 427
7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 Blz. 428
7210106 Aankoop Emte 07/2019 Blz. 429
7210358 Fietsroute Wiltsangh 128/15 Blz. 430
7210362 Rondweg Oost 08/08 Blz. 431
7210366 De Brink Elspeet 10/2015 Blz. 432
7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16 Blz. 433
7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 Blz. 434
7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 Blz. 435
7210490 Herinr. Kienschulpw/Jan T.weg 102/18 Blz. 436
7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18 Blz. 437
7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18 Blz. 438
7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 Blz. 439
7210940 Lichtmasten 104/20 Blz. 440
7210942 LED-armaturen 104/20 Blz. 441
7211316 Bewegwijzering 104/17 Blz. 442
7211660 Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 Blz. 443
7211956 Buurtverkeersplan 2012 Blz. 444
7214102 Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 Blz. 445
7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19 Blz. 446
7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 Blz. 447
7423624 Da Costa 133/2018 Blz. 448
7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019 Blz. 449
7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 Blz. 450
7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19 Blz. 451
7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 Blz. 452
7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 Blz. 453
7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017 Blz. 454
7530560 Grond revitalisering Wiltsangh 118/2017 Blz. 455
7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19 Blz. 456
7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19 Blz. 457
7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19 Blz. 458
7531022 Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten Blz. 459
7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18 Blz. 460
7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18 Blz. 461
7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18 Blz. 462
7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 Blz. 463
7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19 Blz. 464
7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 Blz. 465
7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 Blz. 466
7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 Blz. 467
7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 Blz. 468
7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 Blz. 469
7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 470
7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 Blz. 471
7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 472
7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 Blz. 473
7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 Blz. 474
7560542 Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 Blz. 475
7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18 Blz. 476
7580296 Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 Blz. 477
7580328 MTB route Nunspeet 107/2018 Blz. 478
7630684 Haverweg 18 172/2011 Blz. 479
7721002 Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 Blz. 480
7722142 Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 Blz. 481
7722146 Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 Blz. 482
7722150 Leidingwerk rioolgemalen 108/16 Blz. 483
7722184 Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet Blz. 484
7722274 Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 Blz. 485
7722276 Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 Blz. 486
7722278 Pompen drainage putten Brake 111/2015 Blz. 487
7722280 Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 Blz. 488
7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17 Blz. 489
7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/ Blz. 490
7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17 Blz. 491
7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17 Blz. 492
7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17 Blz. 493
7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018 Blz. 494
7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18 Blz. 495
7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18 Blz. 496
7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18 Blz. 497
7722928 Pompen drukrioolgem. buitengeb. 102/18 Blz. 498
7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18 Blz. 499
7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18 Blz. 500
7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 Blz. 501
7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 Blz. 502
7722947 Waterberging centrum Nunspeet 110/19 Blz. 503
7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 Blz. 504
7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 Blz. 505
7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 Blz. 506
7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 Blz. 507
7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20 Blz. 508
7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20 Blz. 509
7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 Blz. 510
7723104 Sanering Oenenburgweg 132/13 Blz. 511
7723106 Duurzaamheidslening 128/14 Blz. 512
7723110 Zonnepanelen dak man. Wezenland 12/2018 Blz. 513
7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 Blz. 514
7724146 Infopanelen ing. begraafplaatsen 102/18 Blz. 515
7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 Blz. 516
7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20 Blz. 517
7810106 Elspeterweg 38 08/19 Blz. 518
7822120 Startersleningen SVN 07/b79 Blz. 519
7822132 Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 Blz. 520
7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof Blz. 521
7832500 Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum Blz. 522
7833002 Complex Elspeet-Noord West Blz. 523
7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 Blz. 524
7835010 Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 Blz. 525
7835012 Aankoop Weideweg 27 Blz. 526
7835020 Elspeterbosweg 9 Blz. 527
7837760 Afwikkeling De Marsse Blz. 528
7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 Blz. 529
7838216 Whemeterrein 10/2016 Blz. 530
7838218 Aankoop Laan 60 06/2018 Blz. 531
7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19 Blz. 532
7838500 Industrieterrein De Kolk Blz. 533
7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 Blz. 534
7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 Blz. 535
7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 Blz. 536
7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018 Blz. 537
7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 Blz. 538
7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV Blz. 539
7839005 Molenbeek fase 2 Blz. 540
7911000 Renteloze lening CPO 118/2016 Blz. 541
7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20 Blz. 542
7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20 Blz. 543
7000384 Herinrichting raadszaal 162/20 Blz. 544
7001390 Financieel pakket 125/20 Blz. 545
7001392 Zaaksysteem 126/20 Blz. 546
7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20 Blz. 547
7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg. Blz. 548
7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv Blz. 549
7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall. Blz. 550
7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht. Blz. 551
7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20 Blz. 552
7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20 Blz. 553
7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 Blz. 554
7530422 LED verlichting Feithenhof ../20 Blz. 555
7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19 Blz. 556
7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20 Blz. 557
7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20 Blz. 558
7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20 Blz. 559
7722932 Riolering Varelseweg 161/20 Blz. 560
7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20 Blz. 561
7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2 Blz. 562
7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020 Blz. 563
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap