Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
Aantal meldingen schuldhulpverlening
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 5 14 17
2018 6 7 27
2019 7 18 28
2020 13 - -

Aantal inwoners met een schuldregeling
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 7 12 15
2018 16 20 23
2019 26 32 35
2020 36 - -

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 381 372 360
2018 343 321 320
2019 327 311 321
2020 340 - -

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 567 609 657
2018 621 659 705
2019 608 666 696
2020 582 - -

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 140 139 141
2018 128 121 127
2019 133 135 143
2020 137 - -

Aantal meldingen Wmo
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 305 550 748
2018 278 573 873
2019 350 681 1000
2020 293 - -

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2017 393 347 343
2018 354 347 349
2019 352 358 371
2020 391 - -

Budgetten programma 1

Terug naar navigatie - Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?