Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Realisatie woningbouwprogramma per jaar

Beschrijving:
In de woonvisie is een gewenst woningbouwprogramma opgenomen. Jaarlijks kan worden gemonitord in hoeverre daadwerkelijk in de verschillende categorieën woningbouw heeft plaatsgevonden. Het betreffen gerealiseerde woningen alsmede woningen voor de bouw waarvan een omgevingsvergunning is verleend.

Toelichting:
De beperking betreft het gegeven dat er altijd sprake is van plannen in voorbereiding: de indicator geeft een beeld van welke woningen ‘hard’ zijn qua realisatie.

Berekening: volgens de woonvisie, update 2017, moeten tussen 1-1-2013 en 1-1-2025 in totaal 895 woningen worden gebouwd. De woningvoorraad op 1 januari 2013 was 10.354. Hiertegen wordt de feitelijke ontwikkeling van de woningvoorraad afgezet.

Opmerking: de woonvisie wordt in 2020 geactualiseerd met nieuwe cijfers.

Boekwerk 2017 2018 2019
3e hoofdlijnenrapportage 13 % 36 % 67 %

Gemiddelde slaagkans sociale huurwoning

Beschrijving:
Slaagkansen betreffen het aantal reacties per geadverteerde vrijkomende sociale huurwoning en zeggen iets over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het onderstaande cijfer betreft het totale aantal actieve woningzoekenden uit Nunspeet in relatie tot alle aan hen toegewezen sociale woningen.

Toelichting:
Woningzoekenden die qua inkomen aangewezen zijn op de sociale huursector.
Beperking: de indicator is nauwelijks beïnvloedbaar: alleen aan de aanbodkant (nieuwbouw) is enige gemeentelijke beïnvloeding mogelijk. De vraagkant betreft de woningzoekenden zelf.

 

N.b. de slaagkans wordt definitief geregistreerd in het jaarverslag van de corporaties, die in februari of maart beschikbaar komt.

Boekwerk 2017 2018 2019
3e hoofdlijnenrapportage 20 % 15 % 25 %

Laatste datum actualisatie prestatieafspraken met woningcorporatie

Beschrijving:
Het betreft het gegeven of burgemeester en wethouders (tijdig) prestatieafspraken hebben gemaakt met de woningcorporatie.

Toelichting:
Beperking: het geeft alleen weer óf er tijdig nieuwe afspraken zijn gemaakt; niet de inhoud ervan.

Periode Begroting
2017 11-12-2017
2018 27-12-2018
2019 17-12-2019

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Realisatie taakstelling verblijfsgerechtigden

Beschrijving:
De gemeente krijgt halfjaarlijks taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden die in het komende halfjaar gerealiseerd moet worden. Uitvoering (beschikbaarstelling woningen) conform prestatieafspraak met stichting Omnia Wonen.

Toelichting:
Doelgroep: erkende, aan de gemeente gekoppelde verblijfsgerechtigden.

Boekwerk 2019 2017 2018
1e hoofdlijnenrapportage 0 - -
2e hoofdlijnenrapportage 0 5 2
3e hoofdlijnenrapportage 3 9 0

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Boekwerk 2018 2019
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 %
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 %
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 %

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

In 2019 zijn er nog geen gegevens beschikbaar.

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet
gewaardeerd op een 7,0.

 

Boekwerk 2018
3e hoofdlijnenrapportage 7

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de oriëntatiefase. Op dit moment is de ambtelijke inzet onder andere gericht op de vraag op welke onderdelen effectief kan worden samengewerkt in NEO verband. Ook is er al een Omgevingsvisie en wordt er een plan Woongebieden opgesteld. Eerste half jaar 2020 wordt een  startnotitie opgesteld. Deze zal worden aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen.


Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Beschrijving:
Het streven is de nu geldende verordeningen voor het einde van het jaar 2020 te hebben geharmoniseerd en gedigitaliseerd.

Boekwerk 2020 2019
1e hoofdlijnenrapportage 0 % -
3e hoofdlijnenrapportage - 0 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Boekwerk 2020
1e hoofdlijnenrapportage 0 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Boekwerk 2019
3e hoofdlijnenrapportage 0 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Boekwerk 2020
3e hoofdlijnenrapportage 0 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Boekwerk 2020
1e hoofdlijnenrapportage 16

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Boekwerk 2018 2019
3e hoofdlijnenrapportage 7 6,5

Uitnutting begroting ruimtelijke ordening

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Boekwerk 2018 2019 2020
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 0 %
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % -

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?