Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat gaan wij doen?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Wat gaan wij doen?

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners dat regie over het leven ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2016 90 % matig of veel regie over leven, 19 jaar en ouder
2020 90 % matig of veel regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2016 57
2020 57

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2016 48
2020 48

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2016 20
2020 20

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Voldoen aan de norm voor alcoholgebruik betekent maximaal 7 glazen per week voor mannen en vrouwen.
 
2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2016 78
2020 78

Percentage inwoners dat ernstige geluidshinder ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek vanuit de GGD (2012); uitwerking vanuit Telos is nog niet beschikbaar.

Periode Kompas Volksgezondheid NOG
2020 7 percentage

Percentage inwoners dat ernstige geurhinder ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente, beschikbare onderzoek (2012); Telos is nog niet beschikbaar.

Periode Kompas GGD NOG
2020 4

Vaccinatiegraad

Verslagjaar 2019

Boekwerk BMR % schoolkinderen DTP % schoolkinderen Geen vaccinatie % zuigelingen Hib % zuigelingen HPV % adolescenten
1e hoofdlijnenrapportage 73,3 72,8 20,9 76,8 27,5

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?