Sitemap

 1. Blz. 1 1e Hoofdlijnenrapportage 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 -
    3. Blz. 6 Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2020 en meerjarenperspectief
   2. Blz. 7 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 8 Inleiding
    2. Blz. 9 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 11 Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.
      1. Blz. 12 Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).
     2. Blz. 13 Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
      1. Blz. 14 Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.
     3. Blz. 15 Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben
      1. Blz. 16 Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
      2. Blz. 17 Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).
      3. Blz. 18 Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.
      4. Blz. 19 Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.
      5. Blz. 20 Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
      6. Blz. 21 Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.
      7. Blz. 22 Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
      8. Blz. 23 Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.
      9. Blz. 24 Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.
     4. Blz. 25 Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving
      1. Blz. 26 Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
      2. Blz. 27 Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.
      3. Blz. 28 Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.
      4. Blz. 29 Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.
     5. Blz. 30 Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving
      1. Blz. 31 Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
      2. Blz. 32 Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.
      3. Blz. 33 In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
     6. Blz. 34 Inwoners zijn financieel zelfredzaam
      1. Blz. 35 Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.
      2. Blz. 36 Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.
      3. Blz. 37 Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.
     7. Blz. 38 Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
      1. Blz. 39 Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
     8. Blz. 40 Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk
      1. Blz. 41 Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.
     9. Blz. 42 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1
      1. Blz. 43 Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur
      2. Blz. 44 Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC
      3. Blz. 45 Subsidie Stichting Welzijn
     10. Blz. 46 Beleidsindicatoren Sociaal Domein
     11. Blz. 47 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
     12. Blz. 48 Budgetten programma 1
      1. Blz. 49 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 50 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 51 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 52 1.4 Begeleide participatie
      5. Blz. 53 1.5 Arbeidsparticipatie
      6. Blz. 54 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
      7. Blz. 55 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
      8. Blz. 56 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+
      9. Blz. 57 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-
      10. Blz. 58 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      11. Blz. 59 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
   3. Blz. 60 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 61 Inleiding
    2. Blz. 62 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 63 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 64 Iedereen gaat naar school
      1. Blz. 65 Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.
      2. Blz. 66 Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
      3. Blz. 67 Renoveren Boaz-Jachinschool.
      4. Blz. 68 Voor- en vroegschoolse voorziening
     2. Blz. 69 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2
      1. Blz. 70 Aanvullend krediet gymzaal Elspeet
     3. Blz. 71 Gemeentelijke indicatoren programma 2
     4. Blz. 72 Budgetten programma 2
      1. Blz. 73 2.1 Openbaar onderwijs
      2. Blz. 74 2.2 Onderwijshuisvesting
      3. Blz. 75 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
   4. Blz. 76 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 77 Inleiding
    2. Blz. 78 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 79 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 80 Het ruimtelijk beleid actualiseren
      1. Blz. 81 Actualisatie Woonvisie.
      2. Blz. 82 Evaluatie beleid functieverandering.
      3. Blz. 83 Faciliteren CPO.
      4. Blz. 84 Implementeren Omgevingswet.
      5. Blz. 85 Invoeren flitsvergunning.
      6. Blz. 86 Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).
      7. Blz. 87 Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.
      8. Blz. 88 Woningbouw op maat.
     2. Blz. 89 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3
      1. Blz. 90 Formatie ruimtelijke ordening
      2. Blz. 91 Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover
     3. Blz. 92 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
     4. Blz. 93 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
     5. Blz. 94 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
     6. Blz. 95 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
     7. Blz. 96 Budgetten programma 3
      1. Blz. 97 3.1 Ruimtelijke Ordening
      2. Blz. 98 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
      3. Blz. 99 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
      4. Blz. 100 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
   5. Blz. 101 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 102 Inleiding
    2. Blz. 103 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 104 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 105 Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie
      1. Blz. 106 Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
      2. Blz. 107 Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.
      3. Blz. 108 Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
     2. Blz. 109 Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief
      1. Blz. 110 Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
      2. Blz. 111 Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
     3. Blz. 112 Meer inwoners leven actief en gezond
      1. Blz. 113 Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .
      2. Blz. 114 Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
      3. Blz. 115 Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.
      4. Blz. 116 Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.
      5. Blz. 117 Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.
      6. Blz. 118 Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
     4. Blz. 119 Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking
      1. Blz. 120 Besparen op verbruik van energie.
      2. Blz. 121 Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.
      3. Blz. 122 Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.
      4. Blz. 123 Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.
      5. Blz. 124 Inzetten van een energieregisseur.
      6. Blz. 125 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.
      7. Blz. 126 Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.
      8. Blz. 127 Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.
      9. Blz. 128 Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.
      10. Blz. 129 Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
      11. Blz. 130 Versneld vervangen straatverlichting door LED.
     5. Blz. 131 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4
      1. Blz. 132 Lidmaatschap O-gen
      2. Blz. 133 Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)
      3. Blz. 134 Uitbreiding begraafplaats Elspeet
      4. Blz. 135 Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie)
      5. Blz. 136 Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet
      6. Blz. 137 Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen
     6. Blz. 138 Beleidsindicatoren Gezondheid
     7. Blz. 139 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid
     8. Blz. 140 Budgetten programma 4
      1. Blz. 141 4.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 142 4.2.1 Riolering financiën
      3. Blz. 143 4.2.2 Riolering OR
      4. Blz. 144 4.2.3 Riolering Infra
      5. Blz. 145 4.3.1 Afval Financiën
      6. Blz. 146 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
      7. Blz. 147 4.4.1 Milieubeheer BeM
      8. Blz. 148 4.4.2 Milieubeheer ROV
      9. Blz. 149 4.4.3 Milieubeheer VTH
      10. Blz. 150 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
   6. Blz. 151 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 152 Inleiding
    2. Blz. 153 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 154 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 155 Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid
      1. Blz. 156 Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.
      2. Blz. 157 Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.
      3. Blz. 158 Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.
      4. Blz. 159 Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
      5. Blz. 160 Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.
      6. Blz. 161 Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.
      7. Blz. 162 Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
     2. Blz. 163 Groene mobiliteit wordt gestimuleerd
      1. Blz. 164 Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.
      2. Blz. 165 Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
     3. Blz. 166 Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving
      1. Blz. 167 Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt.
      2. Blz. 168 Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029).
      3. Blz. 169 Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.
      4. Blz. 170 Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.
     4. Blz. 171 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5
      1. Blz. 172 Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein
      2. Blz. 173 Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko
      3. Blz. 174 Herinrichting Stationsomgeving
      4. Blz. 175 Vervangen lichtmasten
      5. Blz. 176 Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen
      6. Blz. 177 Vervanging heftruck
     5. Blz. 178 Gemeentelijke indicatoren programma 5
     6. Blz. 179 Budgetten programma 5
      1. Blz. 180 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
      2. Blz. 181 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
      3. Blz. 182 5.2 Parkeren
      4. Blz. 183 5.4 Economische havens en waterwegen
      5. Blz. 184 5.5 Openbaar Vervoer
   7. Blz. 185 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 186 Inleiding
    2. Blz. 187 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 188 Doelstellingen
     1. Blz. 189 De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving
      1. Blz. 190 In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.
     2. Blz. 191 Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid
      1. Blz. 192 Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.
     3. Blz. 193 In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid
      1. Blz. 194 Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
      2. Blz. 195 Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.
      3. Blz. 196 Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
     4. Blz. 197 Ondermijning wordt actief bestreden.
      1. Blz. 198 Meldpunt ondermijning instellen.
      2. Blz. 199 Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.
     5. Blz. 200 Wij bieden mogelijkheden voor evenementen
      1. Blz. 201 Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.
      2. Blz. 202 Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.
     6. Blz. 203 Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast
      1. Blz. 204 Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.
     7. Blz. 205 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie
      1. Blz. 206 Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.
     8. Blz. 207 Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast
      1. Blz. 208 Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.
      2. Blz. 209 Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.
      3. Blz. 210 Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).
     9. Blz. 211 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6
      1. Blz. 212 Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline
     10. Blz. 213 Gemeentelijke indicatoren programma 6
     11. Blz. 214 Budgetten programma 6
      1. Blz. 215 6.1 Crisisbeheersing en brandweer
      2. Blz. 216 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
      3. Blz. 217 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
   8. Blz. 218 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 219 Inleiding
    2. Blz. 220 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 221 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 222 Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen
      1. Blz. 223 Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel).
      2. Blz. 224 Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.
      3. Blz. 225 Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.
      4. Blz. 226 Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
      5. Blz. 227 Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.
      6. Blz. 228 Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.
      7. Blz. 229 Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.
     2. Blz. 230 Verbeteren leefbaarheid leefomgeving
      1. Blz. 231 Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.
      2. Blz. 232 Evaluatie hondenvoorzieningen
      3. Blz. 233 Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
      4. Blz. 234 Nieuw ‘groen’ beleidsplan.
      5. Blz. 235 Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’.
      6. Blz. 236 Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.
     3. Blz. 237 Wijkgerichtwerken
      1. Blz. 238 Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
     4. Blz. 239 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7
      1. Blz. 240 Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot
      2. Blz. 241 Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark
      3. Blz. 242 Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg
      4. Blz. 243 Subsidie Nunspeet uit de kunst
      5. Blz. 244 Vervangen 3 kunstgrasvelden
     5. Blz. 245 Gemeentelijke indicatoren programma 7
     6. Blz. 246 Budgetten programma 7
      1. Blz. 247 7.1 Sportbeleid en activering
      2. Blz. 248 7.2.1 Sportaccommodaties BeM
      3. Blz. 249 7.2.2 Sportaccommodaties VTH
      4. Blz. 250 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
      5. Blz. 251 7.4 Musea
      6. Blz. 252 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
      7. Blz. 253 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
      8. Blz. 254 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
      9. Blz. 255 7.6 Media
      10. Blz. 256 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
      11. Blz. 257 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
   9. Blz. 258 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 259 Inleiding
    2. Blz. 260 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 261 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 262 Wij zetten in op een sterkere locale economie
      1. Blz. 263 De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren
      2. Blz. 264 De economische relatie met de regiogemeenten versterken
      3. Blz. 265 Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.
      4. Blz. 266 Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.
      5. Blz. 267 Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.
      6. Blz. 268 Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.
      7. Blz. 269 Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.
      8. Blz. 270 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.
      9. Blz. 271 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.
     2. Blz. 272 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8
      1. Blz. 273 Aansluiting regio Zwolle (EZ)
      2. Blz. 274 Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
     3. Blz. 275 Gemeentelijke indicatoren programma 8
     4. Blz. 276 Budgetten programma 8
      1. Blz. 277 8.1 Economische ontwikkeling
      2. Blz. 278 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 279 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      4. Blz. 280 8.4.1 Economische promotie BeM
      5. Blz. 281 8.4.2 Economische promotie Financiën
   10. Blz. 282 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 285 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 286 Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening
      1. Blz. 287 Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen
      2. Blz. 288 Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).
     2. Blz. 289 Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
      1. Blz. 290 Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement.
      2. Blz. 291 Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.
     3. Blz. 292 Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
      1. Blz. 293 Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’
      2. Blz. 294 Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.
      3. Blz. 295 Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
      4. Blz. 296 Optimalisatie van het Klant Contact Center.
     4. Blz. 297 Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9
      1. Blz. 298 Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen
      2. Blz. 299 Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel
      3. Blz. 300 Aanschaf modules makelaar suite
      4. Blz. 301 Aanschaf nieuwe modules Belastingen
      5. Blz. 302 Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021
      6. Blz. 303 Aanvragen e-herkenning
      7. Blz. 304 Archiveren personeelsdossiers
      8. Blz. 305 Formatie KCC/TIP
      9. Blz. 306 Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet
      10. Blz. 307 Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen
      11. Blz. 308 Implementatie motion salarisadministratie
      12. Blz. 309 Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR
      13. Blz. 310 Implementatie VTH systeem en koppelingen
      14. Blz. 311 Incontrol statement
      15. Blz. 312 Inhuur data gedreven werken
      16. Blz. 313 Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto
      17. Blz. 314 Onderhoud iVerkiezingen
      18. Blz. 315 Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligeid
      19. Blz. 316 Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022
      20. Blz. 317 Oribi koppeling met iBurgerzaken
      21. Blz. 318 Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat
      22. Blz. 319 Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering
      23. Blz. 320 Toekomstbestendige organisatie
      24. Blz. 321 Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow
      25. Blz. 322 Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
      26. Blz. 323 Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte
      27. Blz. 324 Verbouwen en herinrichten boven hal
      28. Blz. 325 Verbouwen en herinrichten raadszaal
      29. Blz. 326 Vergunningverlening evenementen APV
      30. Blz. 327 Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020
      31. Blz. 328 Vervangen personenlift gemeentehuis
      32. Blz. 329 Vervanging financieel en belastingpakket
      33. Blz. 330 Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving
      34. Blz. 331 Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem
     5. Blz. 332 Budgetten programma 9
      1. Blz. 333 9.1 Bestuur
      2. Blz. 334 9.10 Mutaties reserves
      3. Blz. 335 9.2 Burgerzaken
      4. Blz. 336 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden
      5. Blz. 337 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
      6. Blz. 338 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
      7. Blz. 339 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
      8. Blz. 340 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
      9. Blz. 341 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
      10. Blz. 342 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
      11. Blz. 343 9.5 Treasury
      12. Blz. 344 9.61 OZB woningen
      13. Blz. 345 9.62 OZB niet-woningen
      14. Blz. 346 9.64 Belastingen Overig
      15. Blz. 347 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
      16. Blz. 348 9.8 Overige baten en lasten
      17. Blz. 349 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
   11. Blz. 350 (investerings-)Kredieten
    1. Blz. 351 Doelstellingen
     1. Blz. 352 Investerings (kredieten)
      1. Blz. 353 Aankoop Emte 07/2019 (7210106)
      2. Blz. 354 Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132)
      3. Blz. 355 Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)
      4. Blz. 356 Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520)
      5. Blz. 357 Aankoop Laan 80 (7838218)
      6. Blz. 358 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)
      7. Blz. 359 Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)
      8. Blz. 360 Aankoop Weideweg 27 (7835012)
      9. Blz. 361 Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)
      10. Blz. 362 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026)
      11. Blz. 363 Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564)
      12. Blz. 364 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)
      13. Blz. 365 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)
      14. Blz. 366 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126)
      15. Blz. 367 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124)
      16. Blz. 368 Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)
      17. Blz. 369 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478)
      18. Blz. 370 Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)
      19. Blz. 371 Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)
      20. Blz. 372 Actiebordenwagen 104/20 (7019150)
      21. Blz. 373 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 (7530028)
      22. Blz. 374 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 (7530030)
      23. Blz. 375 Advieskosten sportpark Wiltsangh 143/19 (7530026)
      24. Blz. 376 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942)
      25. Blz. 377 Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)
      26. Blz. 378 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092)
      27. Blz. 379 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150)
      28. Blz. 380 Afwikkeling De Marsse (7837760)
      29. Blz. 381 Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424)
      30. Blz. 382 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346)
      31. Blz. 383 Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382)
      32. Blz. 384 B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)
      33. Blz. 385 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502)
      34. Blz. 386 Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)
      35. Blz. 387 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)
      36. Blz. 388 Bewegwijzering 104/17 (7211316)
      37. Blz. 389 Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122)
      38. Blz. 390 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505)
      39. Blz. 391 Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 )
      40. Blz. 392 Buurtverkeersplan 2012 (7211956)
      41. Blz. 393 Complex Elspeet-Noord West (7833002)
      42. Blz. 394 ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)
      43. Blz. 395 Controle apparatuur identificatie (7003002)
      44. Blz. 396 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364)
      45. Blz. 397 Da Costa 133/2018 (7423624)
      46. Blz. 398 Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126)
      47. Blz. 399 Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)
      48. Blz. 400 De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)
      49. Blz. 401 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176)
      50. Blz. 402 Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)
      51. Blz. 403 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378)
      52. Blz. 404 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)
      53. Blz. 405 Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146)
      54. Blz. 406 Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)
      55. Blz. 407 E-facturering 10218 (7002506)
      56. Blz. 408 Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)
      57. Blz. 409 Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)
      58. Blz. 410 Elspeterbosweg 9 (7835020)
      59. Blz. 411 Elspeterweg 38 08/19 (7810106)
      60. Blz. 412 Energiebesp.gemeentewerf (7015420 )
      61. Blz. 413 Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080)
      62. Blz. 414 Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)
      63. Blz. 415 Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)
      64. Blz. 416 F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220)
      65. Blz. 417 Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130)
      66. Blz. 418 Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)
      67. Blz. 419 Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660)
      68. Blz. 420 Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)
      69. Blz. 421 Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)
      70. Blz. 422 Gespreksopname KCC 10218 (7002542)
      71. Blz. 423 Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178)
      72. Blz. 424 Glasvezelverbinding 10218 (7002526)
      73. Blz. 425 GPS referentiestation en rover (7001364)
      74. Blz. 426 GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)
      75. Blz. 427 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950)
      76. Blz. 428 Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532)
      77. Blz. 429 Grond revitalisering Wiltsangh (7530560)
      78. Blz. 430 Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)
      79. Blz. 431 Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)
      80. Blz. 432 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)
      81. Blz. 433 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540)
      82. Blz. 434 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530)
      83. Blz. 435 Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280)
      84. Blz. 436 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)
      85. Blz. 437 Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)
      86. Blz. 438 Hardware Virtual Desktop (7001358)
      87. Blz. 439 Hardware Virtual Desktop (7001358)
      88. Blz. 440 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388)
      89. Blz. 441 Haverweg 18 172/2011 (7630684)
      90. Blz. 442 Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)
      91. Blz. 443 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938)
      92. Blz. 444 Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372)
      93. Blz. 445 Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)
      94. Blz. 446 Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)
      95. Blz. 447 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430)
      96. Blz. 448 Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)
      97. Blz. 449 Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003)
      98. Blz. 450 Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268)
      99. Blz. 451 Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254)
      100. Blz. 452 Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)
      101. Blz. 453 Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250)
      102. Blz. 454 Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)
      103. Blz. 455 ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522)
      104. Blz. 456 Industrieterrein De Kolk (7838500)
      105. Blz. 457 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966)
      106. Blz. 458 Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)
      107. Blz. 459 Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296)
      108. Blz. 460 Informatieveiligheid (7002438)
      109. Blz. 461 Inrichting Schaarweide (7550012)
      110. Blz. 462 Investeringen afdeling BeM
      111. Blz. 463 Investeringen Afdeling Dienstverlening
      112. Blz. 464 Investeringen Afdeling Openbare Ruimte
      113. Blz. 465 Investeringen team Informatie
      114. Blz. 466 Investeringen team Infra
      115. Blz. 467 Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning
      116. Blz. 468 Investeringen team RO&V
      117. Blz. 469 iNzicht 104/20 (7001384)
      118. Blz. 470 Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)
      119. Blz. 471 Koelunits gemeentehuis (7000368)
      120. Blz. 472 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916)
      121. Blz. 473 Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442)
      122. Blz. 474 Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344)
      123. Blz. 475 Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506)
      124. Blz. 476 LED-armaturen 104/20 (7210942)
      125. Blz. 477 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952)
      126. Blz. 478 Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)
      127. Blz. 479 Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)
      128. Blz. 480 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948)
      129. Blz. 481 Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)
      130. Blz. 482 Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)
      131. Blz. 483 Lichtmasten 104/20 (7210940)
      132. Blz. 484 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152)
      133. Blz. 485 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358)
      134. Blz. 486 Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)
      135. Blz. 487 Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356)
      136. Blz. 488 Mitsubishi Fuso (7015414)
      137. Blz. 489 Mobiele devices 113/19 (7001356)
      138. Blz. 490 Mobiele watertank 104/20 (7019136)
      139. Blz. 491 Modules belastingen 104/20 (7001366)
      140. Blz. 492 Molenbeek fase 2 (7839005)
      141. Blz. 493 Motion salarisadministratie 104/20 (7001386)
      142. Blz. 494 MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)
      143. Blz. 495 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164)
      144. Blz. 496 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014)
      145. Blz. 497 Nedcore 104/20 (7001372)
      146. Blz. 498 Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568)
      147. Blz. 499 Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566)
      148. Blz. 500 Noodstroomagregaat 10218 (7000270)
      149. Blz. 501 Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544)
      150. Blz. 502 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166)
      151. Blz. 503 Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)
      152. Blz. 504 Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448)
      153. Blz. 505 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)
      154. Blz. 506 Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)
      155. Blz. 507 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504)
      156. Blz. 508 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368)
      157. Blz. 509 Oracle cluster (7002436)
      158. Blz. 510 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944)
      159. Blz. 511 Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)
      160. Blz. 512 Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)
      161. Blz. 513 Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)
      162. Blz. 514 Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)
      163. Blz. 515 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128)
      164. Blz. 516 Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288)
      165. Blz. 517 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954)
      166. Blz. 518 Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)
      167. Blz. 519 Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)
      168. Blz. 520 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950)
      169. Blz. 521 Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)
      170. Blz. 522 Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)
      171. Blz. 523 Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956)
      172. Blz. 524 Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)
      173. Blz. 525 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)
      174. Blz. 526 Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)
      175. Blz. 527 Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)
      176. Blz. 528 Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)
      177. Blz. 529 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 (7531030)
      178. Blz. 530 Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342)
      179. Blz. 531 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498)
      180. Blz. 532 Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)
      181. Blz. 533 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100)
      182. Blz. 534 Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018)
      183. Blz. 535 Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154)
      184. Blz. 536 Rolbezem (7015410)
      185. Blz. 537 Rondweg Oost 08/08 (7210362)
      186. Blz. 538 Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)
      187. Blz. 539 Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582)
      188. Blz. 540 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370)
      189. Blz. 541 Servers 113/19 (7001354)
      190. Blz. 542 SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748)
      191. Blz. 543 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746)
      192. Blz. 544 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750)
      193. Blz. 545 Skoda Yeti 104/20 (7019132)
      194. Blz. 546 Smartboard 136/2011 (7000604)
      195. Blz. 547 Smartphones 153/19 (7001362)
      196. Blz. 548 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146)
      197. Blz. 549 Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142)
      198. Blz. 550 Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)
      199. Blz. 551 Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444)
      200. Blz. 552 Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)
      201. Blz. 553 Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958)
      202. Blz. 554 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 (7422140)
      203. Blz. 555 Tokens 111/2015 (7002400)
      204. Blz. 556 Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372)
      205. Blz. 557 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138)
      206. Blz. 558 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156)
      207. Blz. 559 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126)
      208. Blz. 560 Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)
      209. Blz. 561 Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)
      210. Blz. 562 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348)
      211. Blz. 563 Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)
      212. Blz. 564 Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)
      213. Blz. 565 Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292)
      214. Blz. 566 Uitwijk ICT 10218 (7002528)
      215. Blz. 567 Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)
      216. Blz. 568 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174)
      217. Blz. 569 Verkeerstellers 104/20 (7211958)
      218. Blz. 570 Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)
      219. Blz. 571 Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062)
      220. Blz. 572 Vrachtauto MAN 104/20 (7019134)
      221. Blz. 573 Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)
      222. Blz. 574 VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374)
      223. Blz. 575 Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947)
      224. Blz. 576 Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)
      225. Blz. 577 Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154)
      226. Blz. 578 Whemeterrein 10/2016 (7838216)
      227. Blz. 579 Zaagmachine afval 104/20 (7019148)
      228. Blz. 580 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 (7001376)
      229. Blz. 581 Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)
      230. Blz. 582 Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)
      231. Blz. 583 Zoutstrooier 111/2015 (7015394 )
      232. Blz. 584 Zoutstrooiers 104/20 (7019144)
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap