Sitemap

1e Hoofdlijnenrapportage 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
- Blz. 5
Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2020 en meerjarenperspectief Blz. 6
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Bestuurlijke kaders Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 16
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 17
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 18
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 19
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 20
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 21
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 22
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 24
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 27
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 28
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 35
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 36
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 37
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 42
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 43
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 44
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 45
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 46
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 47
Budgetten programma 1 Blz. 48
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 49
1.2 Wijkteams Blz. 50
1.3 Inkomensregelingen Blz. 51
1.4 Begeleide participatie Blz. 52
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 55
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 56
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 57
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 58
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 59
Programma 2. Onderwijs Blz. 60
Inleiding Blz. 61
Bestuurlijke kaders Blz. 62
Wat willen wij bereiken? Blz. 63
Iedereen gaat naar school Blz. 64
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 67
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 68
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 69
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 70
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 71
Budgetten programma 2 Blz. 72
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 73
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Bestuurlijke kaders Blz. 78
Wat willen wij bereiken? Blz. 79
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82
Faciliteren CPO. Blz. 83
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87
Woningbouw op maat. Blz. 88
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 89
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 90
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 91
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 92
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 93
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95
Budgetten programma 3 Blz. 96
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 97
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 98
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 99
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 100
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Bestuurlijke kaders Blz. 103
Wat willen wij bereiken? Blz. 104
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 105
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 106
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 107
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 108
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 109
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 110
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 111
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 112
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 113
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 114
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 115
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 116
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 117
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 118
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 119
Besparen op verbruik van energie. Blz. 120
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 121
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 122
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 123
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 124
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 125
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 126
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 127
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 128
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 129
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 130
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 131
Lidmaatschap O-gen Blz. 132
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 133
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 134
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 135
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 136
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 137
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 138
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 139
Budgetten programma 4 Blz. 140
4.1 Volksgezondheid Blz. 141
4.2.1 Riolering financiën Blz. 142
4.2.2 Riolering OR Blz. 143
4.2.3 Riolering Infra Blz. 144
4.3.1 Afval Financiën Blz. 145
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 146
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 147
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 148
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 149
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 150
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Bestuurlijke kaders Blz. 153
Wat willen wij bereiken? Blz. 154
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 155
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 156
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 157
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 158
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 159
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 160
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 161
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 162
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 163
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 164
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 165
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 166
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 167
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 168
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 169
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 170
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 171
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 172
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 173
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 174
Vervangen lichtmasten Blz. 175
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 176
Vervanging heftruck Blz. 177
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 178
Budgetten programma 5 Blz. 179
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 180
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 181
5.2 Parkeren Blz. 182
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 183
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 184
Programma 6. Veiligheid Blz. 185
Inleiding Blz. 186
Bestuurlijke kaders Blz. 187
Doelstellingen Blz. 188
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 189
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 190
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 191
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 192
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 193
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 194
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 195
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 196
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 197
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 198
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 199
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 200
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 201
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 202
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 203
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 204
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 205
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 206
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 207
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 208
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 209
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 210
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 211
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 212
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 213
Budgetten programma 6 Blz. 214
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 215
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 216
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 217
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Bestuurlijke kaders Blz. 220
Wat willen wij bereiken? Blz. 221
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 222
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 223
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 224
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 225
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 226
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 227
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 228
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 229
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 230
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 231
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 232
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 233
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 234
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 235
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 236
Wijkgerichtwerken Blz. 237
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 238
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 239
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 240
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 241
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 242
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 243
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 244
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 245
Budgetten programma 7 Blz. 246
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 247
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 248
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 249
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 250
7.4 Musea Blz. 251
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 252
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 253
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 254
7.6 Media Blz. 255
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 256
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 257
Programma 8. Economische zaken Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Bestuurlijke kaders Blz. 260
Wat willen wij bereiken? Blz. 261
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 262
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 263
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 264
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 265
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 266
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 267
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 268
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 269
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 270
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 271
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 272
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 273
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 274
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 275
Budgetten programma 8 Blz. 276
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 277
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 278
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 279
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 280
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 281
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 282
Inleiding Blz. 283
Bestuurlijke kaders Blz. 284
Wat willen wij bereiken? Blz. 285
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 286
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 287
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 288
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 289
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 290
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 291
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 292
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 293
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 294
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 295
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 296
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 297
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 298
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 299
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 300
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 301
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 302
Aanvragen e-herkenning Blz. 303
Archiveren personeelsdossiers Blz. 304
Formatie KCC/TIP Blz. 305
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 306
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 307
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 308
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 309
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 310
Incontrol statement Blz. 311
Inhuur data gedreven werken Blz. 312
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 313
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 314
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligeid Blz. 315
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 316
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 317
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat Blz. 318
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 319
Toekomstbestendige organisatie Blz. 320
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 321
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 322
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 323
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 324
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 325
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 326
Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020 Blz. 327
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 328
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 329
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 330
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 331
Budgetten programma 9 Blz. 332
9.1 Bestuur Blz. 333
9.10 Mutaties reserves Blz. 334
9.2 Burgerzaken Blz. 335
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 336
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 337
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 338
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 339
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 340
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 341
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 342
9.5 Treasury Blz. 343
9.61 OZB woningen Blz. 344
9.62 OZB niet-woningen Blz. 345
9.64 Belastingen Overig Blz. 346
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 347
9.8 Overige baten en lasten Blz. 348
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 349
(investerings-)Kredieten Blz. 350
Doelstellingen Blz. 351
Investerings (kredieten) Blz. 352
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 353
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 354
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 355
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 356
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 357
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 358
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 359
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 360
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 361
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 362
Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564) Blz. 363
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 364
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 365
Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126) Blz. 366
Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124) Blz. 367
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 368
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 369
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 370
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 371
Actiebordenwagen 104/20 (7019150) Blz. 372
Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 (7530028) Blz. 373
Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 (7530030) Blz. 374
Advieskosten sportpark Wiltsangh 143/19 (7530026) Blz. 375
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 376
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 377
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 378
Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150) Blz. 379
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 380
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 381
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 382
Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382) Blz. 383
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 384
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 385
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 386
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 387
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 388
Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122) Blz. 389
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 390
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 391
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 392
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 393
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 394
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 395
CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364) Blz. 396
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 397
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 398
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 399
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 400
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 401
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 402
Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378) Blz. 403
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 404
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 405
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 406
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 407
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 408
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 409
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 410
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 411
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 412
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 413
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 414
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 415
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 416
Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130) Blz. 417
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 418
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 419
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 420
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 421
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 422
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 423
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 424
GPS referentiestation en rover (7001364) Blz. 425
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 426
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 427
Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532) Blz. 428
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 429
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 430
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 431
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 432
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 433
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 434
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 435
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 436
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 437
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 438
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 439
Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388) Blz. 440
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 441
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 442
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 443
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 444
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 445
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 446
Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430) Blz. 447
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 448
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 449
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 450
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 451
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 452
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 453
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 454
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 455
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 456
Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966) Blz. 457
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 458
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 459
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 460
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 461
Investeringen afdeling BeM Blz. 462
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 463
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 464
Investeringen team Informatie Blz. 465
Investeringen team Infra Blz. 466
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 467
Investeringen team RO&V Blz. 468
iNzicht 104/20 (7001384) Blz. 469
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 470
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 471
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 472
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 473
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 474
Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506) Blz. 475
LED-armaturen 104/20 (7210942) Blz. 476
Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952) Blz. 477
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 478
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 479
Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948) Blz. 480
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 481
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 482
Lichtmasten 104/20 (7210940) Blz. 483
Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152) Blz. 484
Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358) Blz. 485
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 486
Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356) Blz. 487
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 488
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 489
Mobiele watertank 104/20 (7019136) Blz. 490
Modules belastingen 104/20 (7001366) Blz. 491
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 492
Motion salarisadministratie 104/20 (7001386) Blz. 493
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 494
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 495
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 496
Nedcore 104/20 (7001372) Blz. 497
Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568) Blz. 498
Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566) Blz. 499
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 500
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 501
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 502
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 503
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 504
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 505
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 506
Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504) Blz. 507
Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368) Blz. 508
Oracle cluster (7002436) Blz. 509
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 510
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 511
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 512
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 513
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 514
Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128) Blz. 515
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 516
Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954) Blz. 517
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 518
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 519
Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950) Blz. 520
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 521
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 522
Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956) Blz. 523
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 524
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 525
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 526
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 527
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 528
Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 (7531030) Blz. 529
Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342) Blz. 530
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 531
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 532
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 533
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 534
Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154) Blz. 535
Rolbezem (7015410) Blz. 536
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 537
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 538
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 539
Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370) Blz. 540
Servers 113/19 (7001354) Blz. 541
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 542
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 543
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 544
Skoda Yeti 104/20 (7019132) Blz. 545
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 546
Smartphones 153/19 (7001362) Blz. 547
Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146) Blz. 548
Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142) Blz. 549
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 550
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 551
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 552
Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958) Blz. 553
Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 (7422140) Blz. 554
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 555
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 556
Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138) Blz. 557
Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156) Blz. 558
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 559
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 560
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 561
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 562
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 563
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 564
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 565
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 566
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 567
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 568
Verkeerstellers 104/20 (7211958) Blz. 569
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 570
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 571
Vrachtauto MAN 104/20 (7019134) Blz. 572
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 573
VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374) Blz. 574
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 575
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 576
Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154) Blz. 577
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 578
Zaagmachine afval 104/20 (7019148) Blz. 579
Zaaksysteem en koppelingen 104/20 (7001376) Blz. 580
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 581
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 582
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 583
Zoutstrooiers 104/20 (7019144) Blz. 584
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap