Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Sitemap

1e Hoofdlijnenrapportage 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
- Blz. 5  
Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2020 en meerjarenperspectief Blz. 6  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Bestuurlijke kaders Blz. 9  
Wat willen we bereiken? Blz. 10  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 13  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 14  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 15  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 16  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 17  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 18  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 19  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 20  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 21  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 22  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 23  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 24  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 25  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 26  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 27  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 28  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 29  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 30  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 31  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 32  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 33  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 34  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 35  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 36  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 37  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 38  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 39  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 40  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 41  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 42  
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 43  
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 44  
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 45  
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 46  
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 47  
Budgetten programma 1 Blz. 48  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 49  
1.2 Wijkteams Blz. 50  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 51  
1.4 Begeleide participatie Blz. 52  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 55  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 56  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 57  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 58  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 59  
Programma 2. Onderwijs Blz. 60  
Inleiding Blz. 61  
Bestuurlijke kaders Blz. 62  
Wat willen wij bereiken? Blz. 63  
Iedereen gaat naar school Blz. 64  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 67  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 68  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 69  
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 70  
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 71  
Budgetten programma 2 Blz. 72  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 73  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76  
Inleiding Blz. 77  
Bestuurlijke kaders Blz. 78  
Wat willen wij bereiken? Blz. 79  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82  
Faciliteren CPO. Blz. 83  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87  
Woningbouw op maat. Blz. 88  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 89  
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 90  
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 91  
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 92  
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 93  
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94  
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95  
Budgetten programma 3 Blz. 96  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 97  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 98  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 99  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 100  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 101  
Inleiding Blz. 102  
Bestuurlijke kaders Blz. 103  
Wat willen wij bereiken? Blz. 104  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 105  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 106  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 107  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 108  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 109  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 110  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 111  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 112  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 113  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 114  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 115  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 116  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 117  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 118  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 119  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 120  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 121  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 122  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 123  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 124  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 125  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 126  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 127  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 128  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 129  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 130  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 131  
Lidmaatschap O-gen Blz. 132  
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 133  
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 134  
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 135  
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 136  
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 137  
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 138  
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 139  
Budgetten programma 4 Blz. 140  
4.1 Volksgezondheid Blz. 141  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 142  
4.2.2 Riolering OR Blz. 143  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 144  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 145  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 146  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 147  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 148  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 149  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 150  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
Bestuurlijke kaders Blz. 153  
Wat willen wij bereiken? Blz. 154  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 155  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 156  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 157  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 158  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 159  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 160  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 161  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 162  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 163  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 164  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 165  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 166  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 167  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 168  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 169  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 170  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 171  
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 172  
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 173  
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 174  
Vervangen lichtmasten Blz. 175  
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 176  
Vervanging heftruck Blz. 177  
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 178  
Budgetten programma 5 Blz. 179  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 180  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 181  
5.2 Parkeren Blz. 182  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 183  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 184  
Programma 6. Veiligheid Blz. 185  
Inleiding Blz. 186  
Bestuurlijke kaders Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 189  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 190  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 191  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 192  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 193  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 194  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 195  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 196  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 197  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 198  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 199  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 200  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 201  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 202  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 203  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 204  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 205  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 206  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 207  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 208  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 209  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 210  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 211  
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 212  
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 213  
Budgetten programma 6 Blz. 214  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 215  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 216  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 217  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Bestuurlijke kaders Blz. 220  
Wat willen wij bereiken? Blz. 221  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 222  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 223  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 224  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 225  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 226  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 227  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 228  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 229  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 230  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 231  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 232  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 233  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 234  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 235  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 236  
Wijkgerichtwerken Blz. 237  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 238  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 239  
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 240  
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 241  
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 242  
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 243  
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 244  
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 245  
Budgetten programma 7 Blz. 246  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 247  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 248  
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 249  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 250  
7.4 Musea Blz. 251  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 252  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 253  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 254  
7.6 Media Blz. 255  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 256  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 257  
Programma 8. Economische zaken Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Bestuurlijke kaders Blz. 260  
Wat willen wij bereiken? Blz. 261  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 262  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 263  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 264  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 265  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 266  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 267  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 268  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 269  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 270  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 271  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 272  
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 273  
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 274  
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 275  
Budgetten programma 8 Blz. 276  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 277  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 278  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 279  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 280  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 281  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 282  
Inleiding Blz. 283  
Bestuurlijke kaders Blz. 284  
Wat willen wij bereiken? Blz. 285  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 286  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 287  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 288  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 289  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 290  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 291  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 292  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 293  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 294  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 295  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 296  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 297  
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 298  
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 299  
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 300  
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 301  
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 302  
Aanvragen e-herkenning Blz. 303  
Archiveren personeelsdossiers Blz. 304  
Formatie KCC/TIP Blz. 305  
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 306  
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 307  
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 308  
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 309  
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 310  
Incontrol statement Blz. 311  
Inhuur data gedreven werken Blz. 312  
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 313  
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 314  
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligeid Blz. 315  
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 316  
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 317  
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat Blz. 318  
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 319  
Toekomstbestendige organisatie Blz. 320  
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 321  
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 322  
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 323  
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 324  
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 325  
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 326  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020 Blz. 327  
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 328  
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 329  
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 330  
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 331  
Budgetten programma 9 Blz. 332  
9.1 Bestuur Blz. 333  
9.10 Mutaties reserves Blz. 334  
9.2 Burgerzaken Blz. 335  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 336  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 337  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 338  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 339  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 340  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 341  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 342  
9.5 Treasury Blz. 343  
9.61 OZB woningen Blz. 344  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 345  
9.64 Belastingen Overig Blz. 346  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 347  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 348  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 349  
(investerings-)Kredieten Blz. 350  
Doelstellingen Blz. 351  
Investerings (kredieten) Blz. 352  
Aankoop Emte 07/2019 (7210106) Blz. 353  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 354  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 355  
Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520) Blz. 356  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 357  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 358  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 359  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 360  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 361  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 362  
Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564) Blz. 363  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 364  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 365  
Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126) Blz. 366  
Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124) Blz. 367  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 368  
Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478) Blz. 369  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 370  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 371  
Actiebordenwagen 104/20 (7019150) Blz. 372  
Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 (7530028) Blz. 373  
Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 (7530030) Blz. 374  
Advieskosten sportpark Wiltsangh 143/19 (7530026) Blz. 375  
Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942) Blz. 376  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 377  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 378  
Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150) Blz. 379  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 380  
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 381  
Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346) Blz. 382  
Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382) Blz. 383  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 384  
Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502) Blz. 385  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 386  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 387  
Bewegwijzering 104/17 (7211316) Blz. 388  
Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122) Blz. 389  
Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505) Blz. 390  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 391  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 392  
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 393  
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 394  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 395  
CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364) Blz. 396  
Da Costa 133/2018 (7423624) Blz. 397  
Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126) Blz. 398  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 399  
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 400  
Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176) Blz. 401  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 402  
Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378) Blz. 403  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 404  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 405  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 406  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 407  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 408  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 409  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 410  
Elspeterweg 38 08/19 (7810106) Blz. 411  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 412  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 413  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 414  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 415  
F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220) Blz. 416  
Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130) Blz. 417  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 418  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 419  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 420  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 421  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 422  
Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178) Blz. 423  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 424  
GPS referentiestation en rover (7001364) Blz. 425  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 426  
Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950) Blz. 427  
Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532) Blz. 428  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 429  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 430  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 431  
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 432  
Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540) Blz. 433  
Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530) Blz. 434  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 435  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 436  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 437  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 438  
Hardware Virtual Desktop (7001358) Blz. 439  
Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388) Blz. 440  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 441  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 442  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 443  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 444  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 445  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 446  
Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430) Blz. 447  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 448  
Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003) Blz. 449  
Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268) Blz. 450  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 451  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 452  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 453  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 454  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 455  
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 456  
Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966) Blz. 457  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 458  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 459  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 460  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 461  
Investeringen afdeling BeM Blz. 462  
Investeringen Afdeling Dienstverlening Blz. 463  
Investeringen Afdeling Openbare Ruimte Blz. 464  
Investeringen team Informatie Blz. 465  
Investeringen team Infra Blz. 466  
Investeringen team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning Blz. 467  
Investeringen team RO&V Blz. 468  
iNzicht 104/20 (7001384) Blz. 469  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 470  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 471  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 472  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 473  
Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344) Blz. 474  
Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506) Blz. 475  
LED-armaturen 104/20 (7210942) Blz. 476  
Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952) Blz. 477  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 478  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 479  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948) Blz. 480  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 481  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 482  
Lichtmasten 104/20 (7210940) Blz. 483  
Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152) Blz. 484  
Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358) Blz. 485  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 486  
Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356) Blz. 487  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 488  
Mobiele devices 113/19 (7001356) Blz. 489  
Mobiele watertank 104/20 (7019136) Blz. 490  
Modules belastingen 104/20 (7001366) Blz. 491  
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 492  
Motion salarisadministratie 104/20 (7001386) Blz. 493  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 494  
Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164) Blz. 495  
Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014) Blz. 496  
Nedcore 104/20 (7001372) Blz. 497  
Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568) Blz. 498  
Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566) Blz. 499  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 500  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 501  
Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166) Blz. 502  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 503  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 504  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 505  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 506  
Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504) Blz. 507  
Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368) Blz. 508  
Oracle cluster (7002436) Blz. 509  
Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944) Blz. 510  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 511  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 512  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 513  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 514  
Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128) Blz. 515  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 516  
Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954) Blz. 517  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 518  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 519  
Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950) Blz. 520  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 521  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 522  
Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956) Blz. 523  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 524  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 525  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 526  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 527  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 528  
Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 (7531030) Blz. 529  
Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342) Blz. 530  
Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498) Blz. 531  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 532  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 533  
Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018) Blz. 534  
Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154) Blz. 535  
Rolbezem (7015410) Blz. 536  
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 537  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 538  
Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582) Blz. 539  
Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370) Blz. 540  
Servers 113/19 (7001354) Blz. 541  
SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748) Blz. 542  
SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746) Blz. 543  
SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750) Blz. 544  
Skoda Yeti 104/20 (7019132) Blz. 545  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 546  
Smartphones 153/19 (7001362) Blz. 547  
Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146) Blz. 548  
Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142) Blz. 549  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 550  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 551  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 552  
Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958) Blz. 553  
Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 (7422140) Blz. 554  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 555  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 556  
Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138) Blz. 557  
Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156) Blz. 558  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 559  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 560  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 561  
Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348) Blz. 562  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 563  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 564  
Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292) Blz. 565  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 566  
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 567  
Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174) Blz. 568  
Verkeerstellers 104/20 (7211958) Blz. 569  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 570  
Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062) Blz. 571  
Vrachtauto MAN 104/20 (7019134) Blz. 572  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 573  
VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374) Blz. 574  
Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947) Blz. 575  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 576  
Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154) Blz. 577  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 578  
Zaagmachine afval 104/20 (7019148) Blz. 579  
Zaaksysteem en koppelingen 104/20 (7001376) Blz. 580  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 581  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 582  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 583  
Zoutstrooiers 104/20 (7019144) Blz. 584