Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 5 6 7 13 -
2e hoofdlijnenrapportage 14 7 18 14 -
3e hoofdlijnenrapportage 17 27 28 28 -
1e kwartaalrapportage - - - - 13
2e kwartaalrapportage - - - - 18
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 7 16 26 36 -
2e hoofdlijnenrapportage 12 20 32 43 -
3e hoofdlijnenrapportage 15 23 35 42 -
1e kwartaalrapportage - - - - 46
2e kwartaalrapportage - - - - 52
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Er is een grote toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de minimaregelingen. We zien een grote toename in het gebruik van de bijdrage sport en cultuur (mogelijk doordat sportverenigingen na de lockdown weer mensen kunnen ontvangen). Ook zijn in deze cijfers de personen verwerkt die gebruik hebben gemaakt van de bijdrage voor gemeentelijke belastingen. Deze belastingen worden in Q1 opgelegd en kenbaar gemaakt, vervolgens kan het een tijdje duren voordat alle gegevens verwerkt zijn in de minimaregelingen. Deze verwerking zien we terug in Q2 2021.  Tot slot zien we een forse toename bij de periodieke bewindvoeringskosten (1 juni 2020: 65 inwoners, 1 juni 2021: 97).

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 567 621 608 582 -
2e hoofdlijnenrapportage 609 659 666 569 -
3e hoofdlijnenrapportage 657 705 696 598 -
1e kwartaalrapportage - - - - 529
2e kwartaalrapportage - - - - 804
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 140 128 133 137 -
2e hoofdlijnenrapportage 139 121 135 151 -
3e hoofdlijnenrapportage 141 127 143 144 -
1e kwartaalrapportage - - - - 163
2e kwartaalrapportage - - - - 178
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 305 278 350 293 -
2e hoofdlijnenrapportage 550 573 681 488 -
3e hoofdlijnenrapportage 748 873 1000 808 -
1e kwartaalrapportage - - - - 242
2e kwartaalrapportage - - - - 510
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: cijfers van Q1 2021 bevatten ook trajecten i.h.k.v. heroriëntatie Tozo, waarbij ondernemers zijn benaderd door de gemeente of zij hulp nodig hebben bij omscholing en/of bedrijfsvoeringadvies. Deze zijn eruit gefilterd bij Q2 2021, hierdoor zien we een afname.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 393 354 352 391 -
2e hoofdlijnenrapportage 347 347 358 409 -
3e hoofdlijnenrapportage 343 349 371 421 -
1e kwartaalrapportage - - - - 428
2e kwartaalrapportage - - - - 366
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 381 343 327 340 -
2e hoofdlijnenrapportage 372 321 311 423 -
3e hoofdlijnenrapportage 360 320 321 427 -
1e kwartaalrapportage - - - - 331
2e kwartaalrapportage - - - - 351
3e kwartaalrapportage - - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - - 0

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 1061589 332159 0 0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 585848 135259 0 0

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 3589000 1025442 0 0

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 28 19 0 0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 38453 17482 0 0

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 48 37 0 0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 12205 3665 0 0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 648 431 0 0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 5539 2379 0 0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 112 % 100 % 0 % 0 %

Budgetten programma 1

Terug naar navigatie - Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?