Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
  • Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

 

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

--

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties (in%)

Percentage lidmaatschap sportbond

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 -66 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers: 208.839 (-48,6%), Leden: 27394 (+1,1) (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 -48,6 %
2021 0 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers kunnen 1x in de 2 jaar worden aangeleverd


Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”. Deze indicator kan pas aan het begin van het volgende jaar (2022) worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
3e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
4e kwartaalrapportage 0 % van de projecten

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstellingspercentage overnachtingen
Periode 4e kwartaalrapportage
2021 0 %

Belangstelingspercentage bibliotheken

Totaal aantal bezoekers t.o.v. basisjaar 2020 uitgedrukt in een percentage.

Periode 4e kwartaalrapportage
2020 100 %
2021 0 %

Uitnutting begroting sport
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 13,66 % 29,23 % 0 % 0 %

Uitnutting begroting recreatie
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 0,9 % 35,41 % 0 % 0 %

Uitnutting begroting openbaar groen
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 8,15 % 40,46 % 0 % 0 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0
3e kwartaalrapportage 0
4e kwartaalrapportage 0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2019, 2020 en 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2016: 2708 aanslagen, 2017: 2699 aanslagen, 2018: 2694 aanslagen.

Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 2708 2699 2694 0 0 0

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%,  2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 8,9 % van de totale werkgelegenheid 8,7 % van de totale werkgelegenheid 8,8 % van de totale werkgelegenheid 7,9 % van de totale werkgelegenheid 0 % van de totale werkgelegenheid

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”
Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
3e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
4e kwartaalrapportage 0 % van totale budget

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Aantallen

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?