Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat gaan wij doen?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Wat gaan wij doen?

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

--

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 2e kwartaalrapportage
2021 92 %

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners dat regie over het leven ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode Kompas Volksgezondheid NOG Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) 4e kwartaalrapportage
2016 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - -
2020 - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder -
2021 - - 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 20,9 % -
2e kwartaalrapportage - 28 %

Uitnutting begroting volksgezondheid
Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 73,6 % 75,83 % 0 % 0 %

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?