Sitemap

2e Managementrapportage 2021 Blz. 1
2e Managementrapportage 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 10
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 11
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 12
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 13
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 14
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 15
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 16
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 17
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 18
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 19
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 20
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 21
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 22
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 23
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 24
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 25
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 26
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 28
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 29
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 30
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 31
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 32
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 33
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 34
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 35
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 36
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 37
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 38
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 39
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 40
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1 Blz. 41
Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening Blz. 42
Stijging kosten Jeugdzorg Blz. 43
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 44
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 45
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 46
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 47
Budgetten programma 1 Blz. 48
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 49
1.2 Wijkteams Blz. 50
1.3 Inkomensregelingen Blz. 51
1.4 Begeleide participatie Blz. 52
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 55
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 56
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 57
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 58
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 59
Programma 2. Onderwijs Blz. 60
Inleiding Blz. 61
Bestuurlijke kaders Blz. 62
Wat willen wij bereiken? Blz. 63
Iedereen gaat naar school Blz. 64
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 67
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2 Blz. 68
Aanvullend krediet Juniorcollege Blz. 69
Stijging bouwkosten onderwijzhuisvesting Blz. 70
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 71
Budgetten programma 2 Blz. 72
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 73
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Bestuurlijke kaders Blz. 78
Wat willen wij bereiken? Blz. 79
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82
Faciliteren CPO. Blz. 83
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3 Blz. 88
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Blz. 89
Lagere leges na invoering omgevingswet Blz. 90
Vergunningverlener Wabo Blz. 91
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 92
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 93
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95
Budgetten programma 3 Blz. 96
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 97
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 98
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 99
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 100
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Bestuurlijke kaders Blz. 103
Wat willen wij bereiken? Blz. 104
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 105
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 106
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 107
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 108
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 109
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 110
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 111
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 112
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 113
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 114
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 115
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 116
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 117
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 118
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 119
Besparen op verbruik van energie. Blz. 120
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 121
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 122
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 123
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 124
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 125
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 126
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 127
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 128
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 129
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 130
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4 Blz. 131
Aanleg IT riool Hulstweg Blz. 132
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Blz. 133
Uitbreiding begraafplaatsarealen Blz. 134
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Blz. 135
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 136
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 137
Budgetten programma 4 Blz. 138
4.1 Volksgezondheid Blz. 139
4.2.1 Riolering financiën Blz. 140
4.2.2 Riolering OR Blz. 141
4.2.3 Riolering Infra Blz. 142
4.3.1 Afval Financiën Blz. 143
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 144
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 145
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 146
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 147
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 148
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 149
Inleiding Blz. 150
Bestuurlijke kaders Blz. 151
Wat willen wij bereiken? Blz. 152
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 153
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 154
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 155
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 156
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 157
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 158
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 159
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 160
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 161
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 162
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 163
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 164
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 165
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 166
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 167
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5 Blz. 168
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet Blz. 169
Bijdrage mobiliteitsfonds Blz. 170
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle Blz. 171
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Blz. 172
Renovatie fiedspad Gortelseweg Blz. 173
Renovatie fietspad Turfbergweg Blz. 174
Stationsomgeving Blz. 175
Stationsomgeving Blz. 176
Stationsomgeving Blz. 177
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen Blz. 178
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer Blz. 179
Verhogen onderhoudsbudget marktplein Blz. 180
Vervangen asfaltzaag Blz. 181
Vervangen houten brug Beethovenlaan Blz. 182
Vervangen lichtmasten Blz. 183
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 184
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 185
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 186
Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 187
Budgetten programma 5 Blz. 188
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 189
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 190
5.2 Parkeren Blz. 191
5.4 Economische Havens Blz. 192
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 193
Programma 6. Veiligheid Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Bestuurlijke kaders Blz. 196
Wat willen wij bereiken? Blz. 197
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 198
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 199
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 200
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 201
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 202
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 203
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 204
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 205
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 206
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 207
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 208
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 209
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 210
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 211
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 212
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 213
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 214
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 215
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 216
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 217
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 218
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 219
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6 Blz. 220
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week) Blz. 221
Hogere bijdrage VNOG Blz. 222
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 223
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 224
Beleidsindicatoren Veiligheid Blz. 225
Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid Blz. 226
Budgetten programma 6 Blz. 227
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 228
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 229
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 230
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 231
Inleiding Blz. 232
Bestuurlijke kaders Blz. 233
Wat willen wij bereiken? Blz. 234
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 235
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 236
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 237
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 238
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 239
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 240
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 241
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 242
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 243
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 244
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 245
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 246
Wijkgerichtwerken Blz. 247
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 248
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7 Blz. 249
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 250
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 251
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust Blz. 252
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 Blz. 253
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 254
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 255
Susidie Nunspeet uit de kunst Blz. 256
Uitbreiding groenareaal openbaar groen Blz. 257
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 258
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 259
Vervangen 1 sportveld Blz. 260
Vervangen 1 sportveld Blz. 261
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 262
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 263
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 264
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 265
Budgetten programma 7 Blz. 266
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 267
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 268
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 269
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 270
7.4 Musea Blz. 271
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 272
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 273
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 274
7.6 Media Blz. 275
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 276
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 277
Programma 8. Economische zaken Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Bestuurlijke kaders Blz. 280
Wat willen wij bereiken? Blz. 281
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 282
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 283
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 284
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 285
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 286
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 287
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 288
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 289
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8 Blz. 290
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe Blz. 291
Regiodag Blz. 292
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 293
Kritische Prestatie indicatoren Blz. 294
Budgetten programma 8 Blz. 295
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 296
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 297
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 298
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 299
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 300
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 301
Inleiding Blz. 302
Bestuurlijke kaders Blz. 303
Wat willen wij bereiken? Blz. 304
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 305
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 306
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 307
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 308
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 309
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 310
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 311
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9 Blz. 312
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 313
Audits Blz. 314
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy Blz. 315
Bijstelling uitgaven verkiezingen Blz. 316
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 317
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip) Blz. 318
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur Blz. 319
ICT infrastructuur streekarchivaat Blz. 320
Integrale aanmeldzuil Blz. 321
Licenties Scienta Blz. 322
Ondersteuning Privacy Blz. 323
Opstellen protocollen Blz. 324
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak Blz. 325
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 326
Verhogen onderhoud CiVision middelen Blz. 327
Vervangen 2 toga's Blz. 328
Vervangen CV Harderwijkerweg 370 Blz. 329
Vervangen CV Kroonlaan 13 Blz. 330
Vervangen DigiEplan Blz. 331
Vervangen financieel systeem Blz. 332
Vervangen systeem burgerzaken Blz. 333
Vervangen systeem sociaal domein Blz. 334
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding Blz. 335
WOZ validatie en correctie Blz. 336
Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 337
Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 338
Budgetten programma 9 Blz. 339
9.1 Bestuur Blz. 340
9.10 Mutaties reserves Blz. 341
9.2 Burgerzaken Blz. 342
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 343
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 344
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 345
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 346
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 347
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 348
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 349
9.5 Treasury Blz. 350
9.61 OZB Woningen Blz. 351
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 352
9.64 Belastingen Overig Blz. 353
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 354
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 355
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 356
(investerings-)Kredieten Blz. 357
Doelstellingen Blz. 358
(investerings-)Kredieten Blz. 359
7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19 Blz. 360
7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 Blz. 361
7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 Blz. 362
7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 Blz. 363
7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20 Blz. 364
7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20 Blz. 365
7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20 Blz. 366
7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 Blz. 367
7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17 Blz. 368
7000384 Herinrichting raadszaal 162/20 Blz. 369
7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19 Blz. 370
7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 Blz. 371
7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 Blz. 372
7001354 Servers 113/19 Blz. 373
7001356 Mobiele devices 113/19 Blz. 374
7001362 Smartphones 153/19 Blz. 375
7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20 Blz. 376
7001366 Modules belastingen 104/20 Blz. 377
7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 Blz. 378
7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 Blz. 379
7001372 Nedcore 104/20 Blz. 380
7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 Blz. 381
7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 Blz. 382
7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20 Blz. 383
7001386 Motion salarisadministratie 104/20 Blz. 384
7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 Blz. 385
7001390 Financieel pakket 125/20 Blz. 386
7001392 Zaaksysteem 126/20 Blz. 387
7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17 Blz. 388
7002400 Tokens 111/2015 Blz. 389
7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 Blz. 390
7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016 Blz. 391
7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17 Blz. 392
7002436 Oracle cluster 104/17 Blz. 393
7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18 Blz. 394
7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18 Blz. 395
7002506 E-facturering 102/18 Blz. 396
7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18 Blz. 397
7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18 Blz. 398
7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18 Blz. 399
7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18 Blz. 400
7002526 Glasvezelverbinding 102/18 Blz. 401
7002528 Uitwijk ICT 102/18 Blz. 402
7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18 Blz. 403
7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18 Blz. 404
7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18 Blz. 405
7002542 Gespreksopname KCC 102/18 Blz. 406
7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 Blz. 407
7015370 Grote zoutstrooier 108/16 Blz. 408
7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015 Blz. 409
7015410 Rolbezem 104/17 Blz. 410
7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 Blz. 411
7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20 Blz. 412
7019132 Skoda Yeti 104/20 Blz. 413
7019134 Vrachtauto MAN 104/20 Blz. 414
7019136 Mobiele watertank 104/20 Blz. 415
7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 416
7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20 Blz. 417
7019144 Zoutstrooiers 104/20 Blz. 418
7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 Blz. 419
7019148 Zaagmachine afval 104/20 Blz. 420
7019150 Actiebordenwagen 104/20 Blz. 421
7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 422
7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 Blz. 423
7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18 Blz. 424
7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18 Blz. 425
7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 Blz. 426
7206003 Herinrichting Marktplein 119/18 Blz. 427
7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 Blz. 428
7210362 Rondweg Oost 08/08 Blz. 429
7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16 Blz. 430
7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 Blz. 431
7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20 Blz. 432
7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 Blz. 433
7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18 Blz. 434
7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18 Blz. 435
7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 Blz. 436
7210940 Lichtmasten 104/20 Blz. 437
7210942 LED-armaturen 104/20 Blz. 438
7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg. Blz. 439
7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv Blz. 440
7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall. Blz. 441
7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht. Blz. 442
7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19 Blz. 443
7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 Blz. 444
7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20 Blz. 445
7423624 Da Costa 133/2018 Blz. 446
7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20 Blz. 447
7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 Blz. 448
7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019 Blz. 449
7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 Blz. 450
7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19 Blz. 451
7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 Blz. 452
7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 Blz. 453
7530422 LED verlichting Feithenhof ../20 Blz. 454
7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017 Blz. 455
7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19 Blz. 456
7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19 Blz. 457
7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19 Blz. 458
7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19 Blz. 459
7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18 Blz. 460
7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18 Blz. 461
7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18 Blz. 462
7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 Blz. 463
7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19 Blz. 464
7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20 Blz. 465
7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 Blz. 466
7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 Blz. 467
7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 Blz. 468
7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20 Blz. 469
7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 Blz. 470
7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20 Blz. 471
7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 Blz. 472
7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 473
7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 Blz. 474
7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 475
7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 Blz. 476
7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 Blz. 477
7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18 Blz. 478
7580328 MTB route Nunspeet 107/2018 Blz. 479
7630684 Haverweg 18 172/2011 Blz. 480
7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17 Blz. 481
7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/ Blz. 482
7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17 Blz. 483
7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17 Blz. 484
7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17 Blz. 485
7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018 Blz. 486
7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18 Blz. 487
7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18 Blz. 488
7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18 Blz. 489
7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18 Blz. 490
7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18 Blz. 491
7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 Blz. 492
7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 Blz. 493
7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 Blz. 494
7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 Blz. 495
7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 Blz. 496
7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 Blz. 497
7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20 Blz. 498
7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20 Blz. 499
7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20 Blz. 500
7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 Blz. 501
7723106 Duurzaamheidslening 128/14 Blz. 502
7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2 Blz. 503
7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 Blz. 504
7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 Blz. 505
7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20 Blz. 506
7810106 Elspeterweg 38 08/19 Blz. 507
7822120 Startersleningen SVN 07/b79 Blz. 508
7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof Blz. 509
7833002 Complex Elspeet-Noord West Blz. 510
7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 Blz. 511
7835020 Elspeterbosweg 9 Blz. 512
7837760 Afwikkeling De Marsse Blz. 513
7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 Blz. 514
7838216 Whemeterrein 10/2016 Blz. 515
7838218 Aankoop Laan 60 06/2018 Blz. 516
7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19 Blz. 517
7838500 Industrieterrein De Kolk Blz. 518
7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 Blz. 519
7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 Blz. 520
7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 Blz. 521
7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018 Blz. 522
7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 Blz. 523
7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020 Blz. 524
7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV Blz. 525
7839005 Molenbeek fase 2 Blz. 526
7911000 Renteloze lening CPO 118/2016 Blz. 527
Overzicht taakvelden Blz. 528
Doelstellingen Blz. 529
Taakvelden Blz. 530
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 531
1.2 Wijkteams Blz. 532
1.3 Inkomensregelingen Blz. 533
1.4 Begeleide participatie Blz. 534
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 535
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 536
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 537
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 538
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 539
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 540
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 541
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 542
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 543
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 544
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 545
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 546
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 547
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 548
4.1 Volksgezondheid Blz. 549
4.2.1 Riolering financiën Blz. 550
4.2.2 Riolering OR Blz. 551
4.2.3 Riolering Infra Blz. 552
4.3.1 Afval Financiën Blz. 553
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 554
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 555
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 556
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 557
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 558
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 559
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 560
5.2 Parkeren Blz. 561
5.4 Economische Havens Blz. 562
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 563
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 564
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 565
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 566
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 567
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 568
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 569
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 570
7.4 Musea Blz. 571
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 572
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 573
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 574
7.6 Media Blz. 575
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 576
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 577
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 578
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 579
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 580
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 581
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 582
9.1 Bestuur Blz. 583
9.10 Mutaties reserves Blz. 584
9.2 Burgerzaken Blz. 585
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 586
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 587
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 588
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 589
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 590
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 591
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 592
9.5 Treasury Blz. 593
9.61 OZB Woningen Blz. 594
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 595
9.64 Belastingen Overig Blz. 596
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 597
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 598
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 599
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap