Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder.  De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,- 

 

Boekwerk 2020
3e hoofdlijnenrapportage 18 leningen

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 0 % -
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 46 %
2e kwartaalrapportage - - - 47 %
3e kwartaalrapportage - - - 0 %
4e kwartaalrapportage - - - 0 %

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet
gewaardeerd op een 7,0.
 
Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2018 7 -
2019 0 -
2020 0 -
2021 - 0

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geevalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen oa Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software. Op 14 april wordt een raadsbrede commissie Ruimte en Wonen geïnformeerd over de stand van zaken.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % -
2020 0 % -
2021 - 0 %

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % -
2020 0 % -
2021 - 0 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % -
2020 0 % -
2021 - 0 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2019 0 % -
2020 0 % -
2021 - 0 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 3e hoofdlijnenrapportage 4e kwartaalrapportage
2020 0 % -
2021 - 0 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2020 16 22 16 - - - -
2021 - - - 8 23 0 0

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 7 6,5 6,95 -
4e kwartaalrapportage - - - 0

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 17,35 % 6,08 % 31,77 % -
2e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % -
3e hoofdlijnenrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 46 %
2e kwartaalrapportage - - - 47 %
3e kwartaalrapportage - - - 0 %
4e kwartaalrapportage - - - 0 %