Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

--

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Boekwerk 2018
per ultimo 7

Ondernemerspeiling

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.


Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.


Tevredenheidsscore website

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

Wordt  een keer per jaar uitgevraagd.

In afwachting van de invoering van Djuma, eerste team is inmiddels over (ROV) december 2021 worden de terugbelverzoeken vanuit het KCC ook in dit systeem ingevoerd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Deze indicator is met de huidige techniek niet te monitoren, momenteel wordt onderzocht welke leverancier hiervoor de beste techniek kan leveren.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 % van totaal aanvragen

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?