Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Leefbare gemeente

Terug naar navigatie - Leefbare gemeente

De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. De omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige structuurvisie, zoals we die nu kennen in de Wet ruimtelijke ordening (‘Wro’). In de omgevingsvisie kunnen overheden hun beleidsvorming op het gebied van de fysieke leefomgeving vastleggen en uitvoeren.

G

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Terug naar navigatie - Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Door één plan op te stellen voor de woonomgeving met daarin Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en alle woonwijken van Nunspeet ontstaat er eenduidigheid en uniformiteit. De raad kan eenvoudiger sturen en door verfijningsplannen op te stellen kan het plan actueel worden gehouden. Ook kan de plansystematiek en bijbehorende regeling worden gelijkgetrokken zodat er in de hele gemeente op een  gelijke manier wordt omgegaan met bouwrechten. Aspecten van deregulering en flexibilisering worden hierin meegenomen. Beleidsmatige aspecten zoals ‘mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis’ en ‘mantelzorg’ worden opgenomen in dit nieuwe bestemmingsplan voor de woongebieden. Het is verder de bedoeling om één a tweejaarlijks een verfijningsplan in procedure te brengen. In 2017 zal in het verfijningsplan ook het ‘beleidsonderwerp nevenactiviteiten Buitengebied’ worden meegenomen. Door het splitsen van woningen in het buitengebied wordt het aantal woningen vergroot zonder dat daar bestemmingsplanprocedures aan te pas hoeven te komen. Hiermee kan voor een deel de woningbehoefte worden ingevuld, met name voor die huishoudens die een binding met het buitengebied hebben. Dit   vergroot de leefbaarheid in het buitengebied en beperkt de woningbouwopgave in andere plannen. De ambitie is deze regeling te continueren.

G

Snel sturen op woningbouwbehoefte

Terug naar navigatie - Snel sturen op woningbouwbehoefte

Eind 2014 is de nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld. Hierin zijn onder meer het woningbouwprogramma en de invulling van de  belangrijkste thema’s voor de komende jaren vastgesteld. In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie. Deze visie zal met name een rol spelen in het kader van bestemmingsplannen als Molenbeek, Elspeet Noord en Weversweg (Hulshorst). Wij hanteren het bijgestelde woningbouwprogramma bij de opstelling c.q. beoordeling van nieuwbouwplannen. In relatie tot de terugdringing van de (formele)  overcapaciteit van woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen, is er een afwegingskader opgesteld voor beoordeling c.q. stimulering van nieuwe woningbouwplannen waarmee inhoud wordt gegeven aan het beleidsvoornemen ‘Woningbouw op Maat. Dit afwegingskader wordt uitgevoerd en gemonitord. In zowel de plannen Elspeet Noordwest als Molenbeek is sprake van initiatiefgroepen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het streven is om ook in Hulshorst een CPO groep te initiëren.

G

Veilige en prettige woonomgeving creëren

Terug naar navigatie - Veilige en prettige woonomgeving creëren

Wij stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus. Als zich  mogelijkheden voor herbestemming voordoen die ten goede komen aan een veilige en prettige woonomgeving, geven wij daar prioriteit aan.

G

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Terug naar navigatie - Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Vanaf juni 2009 wordt projectmatig opgetreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Dit beleid is enerzijds ingezet ter versterking van het recreatief product. Anderzijds is dit ingezet vanuit het oogpunt van volksgezondheid omdat aan recreatieverblijven bouwtechnisch minder stringente eisen worden gesteld. Sinds 1 januari 2014 maakt deze handhaving deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met de inzet van de huidige middelen, aangevuld met de middelen voor nieuw beleid, zal 75% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning worden opgepakt.

G

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage 3e Hoofdlijnen rapportage
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 0,57 * * 253 253 259
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen * * * 4,22 4,22 4,22
Demografische druk % 81% 81% 81% 81,2% 81,3% 81,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro 519 516 519 534 534 534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro 569 563 566 580 580 580
Gemeentelijke monumenten Aantal 118 118 118 118 118 118
Overige monumenten Aantal 42 42 42 42 42 42
Benutting van het monumentenbudget % 97,40% 100% 100% 67%** 99,85%** 100%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen Dagen 43 40 40 41 41 49
Geweigerde vergunningen Aantal 8 7 7 1 5 2
Verstrekte vergunningen met vrijstelling Aantal 100 115 120 38 43 47
* Informatie indicator niet bekend.
** Inclusief toegestane benutting reserve