Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Terug naar navigatie - Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de ‘Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012’. Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen bij een marktpartij te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

G

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Terug naar navigatie - Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’.

G

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Een bewaakte fietsenstalling kan bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het verkeersveiligheidsgevoel. In 2016 is in kaart gebracht of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Daarbij is gekeken naar de mogelijke locaties en de behoefte. In ieder geval is onderzoek verricht in de stationsomgeving en het centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen verdere acties ondernomen worden. Daarbij valt te denken aan inzet in de bewaakte fietsenstalling van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

G

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Terug naar navigatie - Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode wordt de oostelijke rondweg gerealiseerd. Er zal gekeken worden over de mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg. Er zal inzicht worden gegeven in de kosten van de aanleg daarvan en de dekkingsmogelijkheden zullen in kaart worden gebracht.

G

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

Terug naar navigatie - Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

De komende bestuursperiode zal de verkeers- en parkeerproblematiek worden onderzocht. De aanleg van extra parkeermogelijkheden wordt nader bezien en indien mogelijk uitgevoerd. In 2016/2017 zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker/Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van Vierhouten worden heringericht.

G

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

Terug naar navigatie - Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

G

In het collegeprogramma is opgenomen dat de realisatie van een evenemententerrein wordt gefaciliteerd als zich kansen voordoen, eventueel via particulier initiatief. Omdat er via particulier initiatief geen kansen hebben voorgedaan zijn er geen concrete acties ondernomen.

Budgetten Programma 5

Terug naar navigatie - Budgetten Programma 5

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage 3e Hoofdlijnen rapportage
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 20% 11% * ** ** **
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % * 16% * ** ** **
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm 5,2 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Fietspaden beton Kilometer 61,4 62,5 62,8 62,5 62,5 62,5
Fietspaden overig Kilometer 139,4 140 140,2 140,2 140,2 140,2
Lantaarns Aantal 4.509 4.520 4.535 4520 4.525 4.525
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting Beheerplan gevolgd Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % 6,70% 20% 22,50% 20% 20% 20%
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening.