Sitemap

Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2017 Blz. 1  
3e Hoofdlijnenrapportage 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 12  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 13  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 14  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 15  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 16  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 17  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 18  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 19  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 20  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 21  
Actief burgerschap Blz. 22  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 23  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 24  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 25  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 26  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 27  
Keuzevrijheid Blz. 28  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 29  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 30  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 31  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 32  
Bieden van beschermd wonen Blz. 33  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 34  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 35  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 36  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 37  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 38  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 39  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 40  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 41  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 42  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 43  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 44  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 45  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 46  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 47  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 48  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 49  
Budgetten Programma 1 Blz. 50  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 51  
1.2 Wijkteams Blz. 52  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 53  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 54  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 55  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 56  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 57  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 58  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 59  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 60  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 61  
Programma 2. Onderwijs Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 64  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 65  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 66  
Hoger bereik Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 67  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 68  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 69  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 70  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 71  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 72  
Budgetten Programma 2 Blz. 73  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 74  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 75  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 76  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 77  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 80  
Leefbare gemeente Blz. 81  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 82  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 83  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 84  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 85  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 86  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 87  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 88  
Budgetten Programma 3 Blz. 89  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 90  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 91  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 92  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 93  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 94  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 95  
Wat willen we bereiken? Blz. 96  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 97  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 98  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 99  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 100  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 101  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 102  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 103  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 104  
Budgetten Programma 4 Blz. 105  
4.1 Volksgezondheid Blz. 106  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 107  
4.2.2 Riolering OR Blz. 108  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 109  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 110  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 111  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 112  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 113  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 114  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 115  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 118  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 119  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 120  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 121  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 122  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 123  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 124  
Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel) Blz. 125  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 126  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 127  
Geen betaald parkeren Blz. 128  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 129  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 130  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 131  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 132  
Budgetten Programma 5 Blz. 133  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 134  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 135  
5.2 Parkeren Blz. 136  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 137  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 138  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 139  
Programma 6. Veiligheid Blz. 140  
Wat willen we bereiken? Blz. 141  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 142  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 143  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 144  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 145  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 146  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 147  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 148  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 149  
Budgetten Programma 6 Blz. 150  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 151  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 152  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 153  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 154  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 157  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 158  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 159  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 160  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 161  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 162  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 163  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 164  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 165  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 166  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 167  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 168  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 169  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 170  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 171  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 172  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 173  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 174  
Budgetten Programma 7 Blz. 175  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 176  
7.2.1 Sportaccomodaties BeM Blz. 177  
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte Blz. 178  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 179  
7.4 Musea Blz. 180  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 181  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 182  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 183  
7.6 Media Blz. 184  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 185  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 186  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 187  
Programma 8. Economische zaken Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 190  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 191  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 192  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 193  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 194  
Breedband in het buitengebied Blz. 195  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 196  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 197  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 198  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 199  
Budgetten Programma 8 Blz. 200  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 201  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 202  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 203  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 204  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 205  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 206  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 207  
Wat willen we bereiken? Blz. 208  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 209  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 210  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 211  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 212  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 213  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 214  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020 Blz. 215  
Budgetten Programma 9 Blz. 216  
9.1 Bestuur Blz. 217  
9.10 Mutaties reserves Blz. 218  
9.2 Burgerzaken Blz. 219  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 220  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 221  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 222  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 223  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 224  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 225  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 226  
9.5 Treasury Blz. 227  
9.61 OZB woningen Blz. 228  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 229  
9.64 Belastingen Overig Blz. 230  
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 231  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 232  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 233  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 234  
(Investerings) kredieten Blz. 235  
Investerings(kredieten) Blz. 236  
Investerings (kredieten) Blz. 237  
Programma's en Projecten Blz. 238  
Project informatie Blz. 239  
Voortgang projecten Blz. 240  
Programma Centrum (hoofdproject) Blz. 241  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject) Blz. 242  
Project Bedrijvenstrip (hoofdproject) Blz. 243  
Project De Brink (hoofdproject) Blz. 244  
Project De Kolk (hoofdproject) Blz. 245  
Project Duurzaamheid (hoofdproject) Blz. 246  
Project Molenbeek Oost (hoofdproject) Blz. 247  
Project Nieuwbouw zwembad Wezenland (hoofdproject) Blz. 248  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh (hoofdproject) Blz. 249  
Project Rondweg (hoofdproject) Blz. 250  
Project Stationsplein (hoofdproject) Blz. 251  
Budget informatie projecten Blz. 252  
Budget Bedrijvenstrip Elspeet Blz. 253  
Budget Bedrijventerrein De Kolk Blz. 254  
Budget Centrum Blz. 255  
Budget De Brink Elspeet Blz. 256  
Budget Deregulering Blz. 257  
Budget Duurzaamheid Blz. 258  
Budget Elspeet Noordwest Blz. 259  
Budget Integrale bezuinigingstaakstelling Blz. 260  
Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering) Blz. 261  
Budget Molenbeek totaal Blz. 262  
Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland Blz. 263  
Budget Rondweg-oost Blz. 264  
Budget Stationslaan 48 Blz. 265  
Budget Stationsomgeving Blz. 266  
Budget Vluchtelingen Blz. 267  
Budget Weversweg Hulshorst Blz. 268  
Budget Wiltsangh Blz. 269