Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. Op dit moment wordt onderzocht of er aansluiting kan worden gevonden bij de revitalisering van sportpark Wiltsangh.

R

Over de afwijzing van de ingediende subsidieaanvraag van de Provincie is de gemeenteraad van Nunspeet in september 2016 schriftelijk geïnformeerd. Daarbij is aangegeven de gemeenteraad nader te zullen informeren over de impact van dit besluit in relatie tot de revitalisering van het sportpark. In de afgelopen periode hebben meerdere gesprekken met deze verenigingen plaatsgevonden, waarbij wordt onderzocht of en zo ja in welke mate aansluiting gevonden kan worden binnen de (kaders van) revitalisering van sportpark Wiltsangh. De vereniging werkt op dit moment mogelijkheden verder uit. Wij verwachten de raad in het eerste kwartaal van 2018 hierover te kunnen informeren.

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

Stimulering van sport en bewegen is een belangrijk middel als het gaat om volksgezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Om dit te stimuleren neemt de gemeente vanaf 2012 deel aan de Rijksregelingen impuls Brede Scholen, sport en cultuur (kort gezegd de combinatiefunctionarissen) en buurtsportcoaches. In 2016 heeft de gemeente Nunspeet (extern) onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van deze rijksregelingen. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan over de inzet in de toekomst. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld (continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, door middel van de methode ‘Bewegen Samen Regelen’. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid. In 2017 zal gestart worden met deze (ver)nieuw(d)e aanpak.

G

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In het uitvoeringsprogramma sportstimulering (2014) is een aparte subsidieregeling gestart voor verenigingen met een zogenoemd G-elftal. Tevens is de gemeente voor het schooljaar 2015-2016 een pilot Special Heroes gestart (een interventie van Nunspeetse sportverenigingen in samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs). De insteek is om deze pilot met een jaar te verlengen tot de zomer van 2017. Achterliggende reden hiervan is dat - onder aanvoering van de gemeente Nunspeet en in samenspraak met Harderwijk, MEE-Veluwe, Gelderse Sport Federatie en Hogeschool Windesheim - in 2017 onderzoek wordt uitgevoerd naar vraag en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking. Op basis van deze uitkomsten en de uitkomsten van de tweejarige pilot Special Heroes willen wij verder in 2017 bezien of (en zo ja op welke manier) het gemeentelijk beleid hierop aangepast moet gaan worden. Daarbij is het ook mogelijk om aan te sluiten op het rijksbeleid om deze specifiek doelgroep beter te ondersteunen, bijvoorbeeld via de regeling Grenzeloos Actief.

G

Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking plaatsvinden van nieuwbouw van het zwembad aan de Wezenland in Nunspeet. Het jaar 2017 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding om te komen tot een aanbesteding, als mede de aanbestedingen op zichzelf.

G

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking het Masterplan Revitalisering van sportpark Wiltsangh. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan een programma van eisen van de sporthal/turnhal, verdere concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen en (wellicht) een aanbesteding van de nieuwe sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen.

G

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

In 2016 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten zal, op basis van de onderzoek van verschillende scenario’s, in het jaar 2017 nadere besluitvorming gaan plaatsvinden. In 2016 zullen de drie tennisbanen in Hulshorst vervangen worden. Dit wordt grotendeels gefinancierd uit de middelen van de tennisvereniging. De tennisvereniging Elspeet heeft voldoende middelen om de lening af te lossen.

G

Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen

In 2014 is een uitvoeringsprogramma sportstimulering (voortkomend uit de vastgestelde strategische beleidsnota ‘Sporten en Bewegen 2013-2016’) opgesteld. Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma zullen vanaf 1 januari 2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen zijn afgebouwd. De vrijkomende middelen voor het jaar 2017 worden toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

G

Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

Op basis van de verkregen input vanuit de startnotitie en de daarop volgende kadernotitie sportaccommodaties in Nunspeet zal in het voorjaar van 2017 een beleidsnota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet ter besluitvorming worden voorgelegd.

G

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

De gemeente Nunspeet wil een moderne overheid zijn, waarin wordt uitgegaan van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Burgerinitiatieven zijn daarin dan ook van groot belang. Om die reden stimuleert de gemeente de verdere ontwikkeling van een museum in Elspeet. De gefaseerde realisatie van dit initiatief is inmiddels vergevorderd zal in 2017 worden doorgezet en waar mogelijk ondersteund door de gemeente.

G

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden.

G

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’ wordt met  ondernemers(verenigingen) en overlegorganen gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken en overleggen zal dit in 2017 leiden tot concrete vervolgstappen.  Creatieve industrie is een sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

G

Momenteel (december 2017) loopt een verzoek van de Stichting Nunspeetse School voor het gebruik van de toegangsruimte van de toren van het Transferium. Het verzoek is in de plaats gekomen van een zelfde verzoek maar dan voor een inmiddels weer verhuurd pand in de Dorpsstraat.

Verder ligt er een verzoek van de Nunspeetse ondernemer om leegstaande ruimten te benutten voor kunstenaars.

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal wordt ingezet op verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

G

Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is

Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de combinatiefunctionaris heeft er een efficiencyslag plaats gevonden, waarbij bovendien nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. Het streven is om dit in 2017 verder uit te bouwen en daarnaast de samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken.

G

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer focus op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid. Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden.

G

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken.

G

Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten

G

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden te laten uitvoeren in de openbare ruimte.

G

Maakt onderdeel uit van nieuwe groenbeleidsplan 2018-2028. Voorbereiding hiervan is gestart in 2017 met  o.a. nulmeting en interviews stakeholders. Ook zal nader onderzocht worden of wijkbeheer of buurtbeheer hierin betrokken zal worden.

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Budgetten Programma 7

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage 3e Hoofdlijnen rapportage
Niet sporters % Kind (inactief) 8% 8% 8% 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) 7% 7% 7% 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) 7% 7% 7% 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) 12% 12% 12% 12% 12% 12%