Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

Terug naar navigatie - Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

G

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Terug naar navigatie - Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een “onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het opleidingstraject ‘Resultaatgericht werken’ dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

G

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Terug naar navigatie - Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017. Deze doelstelling komt dichterbij. Het digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet.Met de nieuwe applicatie voor publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op de website als startpunt.

G

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Bij de programmabegroting 2015-2018 is een start gemaakt met een ‘SMARTI’ (specifiek, meet-baar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden en impact) opgestelde meerjarenbegroting. Het is een ontwikkeltraject, waarbij het coalitieakkoord en het collegeprogramma de basis vormen voor de programmabegroting. In de commissie M&M van 9 juni 2016 is de raad geïnformeerd over de verwerking van de wijzigingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Eén van de wijziging richt zich op een uniforme basisset van beleidsindicatoren. De bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren worden opgenomen bij de begroting en de jaarstukken. Daarnaast zal in samenspraak met een delegatie van de raad de huidige set indicatoren worden herzien/uitgebreid in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren.

G

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Terug naar navigatie - Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de tarieven van de algemene heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking, de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Het uitgangspunt is dat de taakvelden afvalinzameling/-verwerking en riolering 100% kostendekkend zijn door de afvalstoffen- en rioolheffing. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in principe alleen verhoogd voor de inflatie.

G

Budgetten Programma 9

Terug naar navigatie - Budgetten Programma 9

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage 3e Hoofdlijnen rapportage
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,34 6,37 6,44 6,71 6,58 6,76
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 7,27 7,38 7,43 6,33 6,33 6,5
Apparaatskosten Kosten per inwoner * * € 251 ** ** **
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * * * ** ** **
Overhead % van totale lasten * * * ** ** **
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening