Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

9.8 Overige baten en lasten

9.8 Overige baten en lastenToelichting

R
Geld

Op het onderdeel onvoorzien is sprake van een onderschrijding. Het verloop van de post onvoorzien is als volgt
Onvoorzien incidenteel

Stand per 1/1 € 63.500

Af:

Secr. ondersteuning projecten

 

€ 17.100

Volleybalinstallatie sporthal Elspeet € 4.000
Huur locatie ambulancepost € 4.400
Saldo 31/12 € 38.000

Onvoorzien structureel

Stand per 1/1 € 25.400

Af:

Wijziging formatie  functie secretarieel POFO

 

€ 5.200

Saldo 31/12 € 20.200

Ten aanzien van de gereserveerde kapitaallasten is sprake van een onderschrijding van € 113.000,-. Niet alle opgenomen nieuw beleid is aangevraagd waardoor sommige investeringen doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar.