Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2015
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening 2015
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

G

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

G

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

G

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

G

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

G

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

G

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

G

Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

G

Stimuleren algemene voorzieningen

G

Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties

G

Actief burgerschap

G

Preventie van kwetsbaarheid

G

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

G

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

G

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

G

Kwalitatief goede ondersteuning

G

Keuzevrijheid

G

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

G

Integrale werkwijze 4D breed

G

Actief inzetten op zorgmijders

G

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

G

Bieden van beschermd wonen

G

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

G

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

G

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

G

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

G

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

G

Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan

G

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

G

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk

G

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

G

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

G

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

G

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

G

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

G

Budgetten programma 1

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar *** 770 780 *** ***
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen *** 30** 30 *** ***
Kinderen in uitkeringsgezinnen % *** 1.88% 2.50% 10* 10*
Melding kindermishandeling % *** 10* *** *** ***
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft *** 70 *** *** ***
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen *** 9% 10% 9.69% 9.69%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen *** 0.7 *** *** ***
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners *** 195 *** 187 187
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners *** 310 *** 192 192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> *** 7.3 8% 8.70% 8.70%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie < 18 jaar met jeugdhulp 18="" jaar="" met=""> *** 11.5 10% 28** 28**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % *** *** 6* 8** 8**
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet Aantal *** 337 500 524 524
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolgde de Jeugdwet Aantal *** 74 90 104 104
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297 297
Afgegeven indicaties beschut werk Aantal *** 3 *** 3 3
Afgegeven indicaties banenafspraak Aantal *** 33 *** 56 56
Personen dat loonkostensubsidie krijgt Aantal *** 15 *** 15 15
Verstrekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling) Aantal *** 270 *** 309 309
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer) Aantal *** 1025 850 873 873
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15) Aantal *** 120 80 60 60
Meldingen WMO Aantal *** 730 900 277 277
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 570 750 199 199
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 560 740 181 181
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg* Aantal *** 812 815 1200 1200
Gemeentelijke indicatoren
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297 297
Waarvan IAOW Aantal *** *** *** 24 24
Waarvan IAOZ Aantal *** *** *** 3 3
Waarvan BBZ Aantal *** *** *** 2 2
* Aantallen
** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
*** Gegevens niet bekend.