Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Sitemap

2e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 1  
2e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Bestuurlijke kaders Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 10  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 11  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 12  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 13  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 14  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 15  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 16  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 17  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 18  
Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 19  
Actief burgerschap Blz. 20  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 21  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 22  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 23  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 24  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 25  
Keuzevrijheid Blz. 26  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 27  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 28  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 29  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 30  
Bieden van beschermd wonen Blz. 31  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 32  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 33  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 34  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 35  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 36  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 37  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 38  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 39  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 40  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 41  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 42  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 43  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 44  
Budgetten programma 1 Blz. 45  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 46  
1.2 Wijkteams Blz. 47  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 48  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 49  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 50  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 51  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 52  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 53  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 54  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 55  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 56  
Programma 2. Onderwijs Blz. 57  
Inleiding Blz. 58  
Bestuurlijke kaders Blz. 59  
Wat willen wij bereiken? Blz. 60  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2 Blz. 61  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 62  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 63  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 64  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 65  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 66  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 67  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 68  
Budgetten programma 2 Blz. 69  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 73  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Bestuurlijke kaders Blz. 76  
Wat willen wij bereiken? Blz. 77  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3 Blz. 78  
Leefbare gemeente Blz. 79  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 80  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 81  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 82  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 83  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 84  
Budgetten programma 3 Blz. 85  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 86  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 87  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 88  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 89  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 90  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91  
Inleiding Blz. 92  
Bestuurlijke kaders Blz. 93  
Wat willen wij bereiken? Blz. 94  
Budgetten programma 4 Blz. 95  
4.1 Volksgezondheid Blz. 96  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 97  
4.2.2 Riolering OR Blz. 98  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 99  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 100  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 101  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 102  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 103  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 104  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 105  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4 Blz. 106  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 107  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 108  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 109  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 110  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 111  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 112  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 113  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 114  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 115  
Inleiding Blz. 116  
Bestuurlijke kaders Blz. 117  
Wat willen wij bereiken? Blz. 118  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5 Blz. 119  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 120  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 121  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 122  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 123  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 124  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 125  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 126  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 127  
Geen betaald parkeren Blz. 128  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 129  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 130  
Budgetten programma 5 Blz. 131  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 132  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 133  
5.2 Parkeren Blz. 134  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 135  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 136  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 137  
Programma 6. Veiligheid Blz. 138  
Inleiding Blz. 139  
Bestuurlijke kaders Blz. 140  
Wat willen wij bereiken? Blz. 141  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6 Blz. 142  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 143  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 144  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 145  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 146  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 147  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 148  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 149  
Budgetten programma 6 Blz. 150  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 151  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 152  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 153  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 154  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 155  
Inleiding Blz. 156  
Bestuurlijke kaders Blz. 157  
Wat willen wij bereiken? Blz. 158  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7 Blz. 159  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 160  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 161  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 162  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh Blz. 163  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 164  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 165  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 166  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 167  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 168  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 169  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 170  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 171  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 172  
Budgetten programma 7 Blz. 173  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 174  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 175  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 176  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 177  
7.4 Musea Blz. 178  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 179  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 180  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 181  
7.6 Media Blz. 182  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 183  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 184  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 185  
Programma 8. Economische zaken Blz. 186  
Inleiding Blz. 187  
Bestuurlijke kaders Blz. 188  
Wat willen wij bereiken? Blz. 189  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8 Blz. 190  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 191  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 192  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 193  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 194  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 195  
Breedband in het buitengebied Blz. 196  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 197  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 198  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 199  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 200  
Budgetten programma 8 Blz. 201  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 202  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 203  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 204  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 205  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 206  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 207  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Bestuurlijke kaders Blz. 210  
Wat willen wij bereiken? Blz. 211  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9 Blz. 212  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 213  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 214  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 215  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 216  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 217  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 218  
Budgetten programma 9 Blz. 219  
9.1 Bestuur Blz. 220  
9.10 Mutaties reserves Blz. 221  
9.2 Burgerzaken Blz. 222  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 223  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 224  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 225  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 226  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 227  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 228  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 229  
9.5 Treasury Blz. 230  
9.61 OZB woningen Blz. 231  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 232  
9.64 Belastingen Overig Blz. 233  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 234  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 235  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 236  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 237  
(investerings-) Kredieten Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Investerings (kredieten) Blz. 240  
Programmma's en Projecten Blz. 241  
Project informatie Blz. 242  
Voortgang projecten Blz. 243  
Programma Centrum (hoofdproject) Blz. 244  
Programma dienstverlening Blz. 245  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject) Blz. 246  
Project Bedrijvenstrip (hoofdproject) Blz. 247  
Project De Brink (hoofdproject) Blz. 248  
Project De Kolk (hoofdproject) Blz. 249  
Project Duurzaamheid (hoofdproject) Blz. 250  
Project Molenbeek Oost (hoofdproject) Blz. 251  
Project onderwijshuisvesting Blz. 252  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject) Blz. 253  
Project Stationsplein (hoofdproject) Blz. 254  
Budget informatie projecten Blz. 255  
Budget Bedrijvenstrip Elspeet Blz. 256  
Budget Bedrijventerrein De Kolk Blz. 257  
Budget Centrum Blz. 258  
Budget De Brink Elspeet Blz. 259  
Budget Duurzaamheid Blz. 260  
Budget Elspeet Noordwest Blz. 261  
Budget Integrale bezuinigingstaakstelling Blz. 262  
Budget Molenbeek totaal Blz. 263  
Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland Blz. 264  
Budget Rondweg-oost Blz. 265  
Budget Stationsomgeving Blz. 266  
Budget Vluchtelingen Blz. 267  
Budget Weversweg Hulshorst Blz. 268  
Budget Wiltsangh Blz. 269  
Programma dienstverlening Blz. 270