Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Start maken met SMARTI meerjarenbegroting
G

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt op dit moment gewerkt aan het nieuwe collegeprogramma en de programmabegroting 2019-2022. Het nieuwe collegeprogramma wordt opgebouwd aan de hand van geformuleerde doelstellingen en daaraan gekoppelde maatregelen per programma. Deze doelstellingen en maatregelen zullen doorvertaald worden naar de nieuwe programmabegroting 2019-2022. In het kader van het smart maken van de begroting worden de eerder geformuleerde indicatoren opnieuw tegen het licht gehouden. Hiervoor is in overleg met de griffie een werkgroep vanuit de raad vastgesteld. Met deze werkgroep zal de formulering van indicatoren worden uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp zullen de vakinhoudelijke afdelingen ook betrokken worden bij dit proces.

Budgetten programma 9

Terug naar navigatie - Budgetten programma 9

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners * 6.44 6.58 6.99 6.99
Bezetting Fte per 1.000 inwoners * 7.43 6.58 6.59 6.59
Apparaatskosten Kosten per inwoner * € 251 * ** **
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * * 0.63% ** **
Overhead % van totale lasten * * * ** **
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening