Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
 • Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 0 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 147 128 17 17
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs * 5.90% 1.25% 1.09% 1.09%
Leerlingen basisonderwijs Aantal * 2,754 2,500 2.795** 2.795**
Leerlingen voortgezet onderwijs Aantal * 411 430 459** 459**
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs Aantal * 526 340 317** 317**
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Aantal * 98 107 38** 38**
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) Aantal * 147 92 62 62
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend Aantal * 0 0 0 0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Aantal * 130 120 116 116
Totale kosten leerlingenvervoer Bedrag * 485,683 490,535 79,229 79,229
Geïnspecteerde kinderdagverblijven Aantal * 3 12* 7 7
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang Aantal * 6 6 1 1
Geïnspecteerde gastouderbureaus Aantal * 3 3 2 2
Geïnspecteerde gastouders Aantal * 21 21 7 7
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen Aantal * 7 * * *
* Per 1-1-2018 worden alle peuterspeelzalen omgezet naar kinderdagverblijf.
** Peildatum 1-10-2017