Programma 8. Economische zaken

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benut, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

  • Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris

G

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

G

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen.

G

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Van  gemeente Nunspeet wordt verwacht het volgende aantal mensen met een arbeidsbeperkingen aan het werk te helpen.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.68 5.27 5.94 6.99 7.51 7.77

Inmiddels is er voor 4,51 fte werk gevonden binnen gemeente Nunspeet. (dit is inclusief 2 werkervaringsplekken). Ook voor de komende tijd zal er veel inspanning gepleegd moeten  worden om aan de Quotumheffingwet te kunnen voldoen.

 

 

 

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

G

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet wordt in 2018 voortgezet en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk is de uitgifte medio 2017 gestart en verloopt zeer voorspoedig.

G

Breedband in het buitengebied

Op   2017 heeft het CIF (Communicatie Infrastructuur Fonds)  bekend gemaakt dat 50,1 % van de inwoners in het buitengebied van de gemeenten Ermelo en Nunspeet een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

Hiermee is voldaan aan de minimaal 50% deelnemers om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. In januari 2018 wordt gestart met de aanleg en naar verwachting is de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF eind 2019 gereed.

G

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

G

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

G

Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’

G

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

De aanleg van een Wi-Fi-netwerk in het centrum van Nunspeet wordt meegenomen bij de realisering van de verbeteringen aan het marktplein.

In het najaar van 2018 wordt gestart met de uitvoering van de verbeteringen aan het marktplein en gelijktijdig worden dan de kabels voor Wi-Fi gelegd.

G

Budgetten programma 8

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Functiemenging % * * * * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 1,357 1,357 1,357 140 140
* Informatie indicator niet bekend.