Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

G

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

G

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

G

Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh

G

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

G

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

G

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

G

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

G

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

G

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

G

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

G

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

G

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

G

Budgetten programma 7

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Niet sporters % Kind (inactief) * 8% 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) * 7% 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) * 7% 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) * 12% 7% 7% 7%