Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, reeds gestart in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Terug naar navigatie - Budgetten programma 4

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner * 190 190 ** **
Omvang GFT Kg/inwoner * 170 170 ** **
Omvang papier Kg/inwoner * 48 48 ** **
Hernieuwbare elektriciteit % 1.10% 1.30% 1.50% 0.91% 0.91%
Gemeentelijke indicatoren
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag Aantal * 1,000 1,000 300 300
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG. Aantal GO 5-jarigen * 350 350 120 120
Aantal GO 13-jarigen * 120 120 42 42
Verstrekte afkoppelsubsidie * 5,000 5,000 0 0
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening