Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

R
Geld

Bij het onderdeel "Inburgering nieuwkomers" was de raming gebaseerd o.b.v. de hoge instroom in voorgaande jaren. Tot en met 2017 was  sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 zijn de baten voor instroming onderdeel van de uitkering Gemeentefonds. De baten kunnen als gevolg hiervan worden afgeraamd voor € 95.950 ,-  Door de verwachte lagere instroom kan de raming van de lasten worden verlaagd met € 30.950,-.

Bij het onderdeel Kansrijk wonen wordt voor 2018 een incidenteel voordeel van € 20.000,- verwacht. Het onderdeel Kwaliteitsmonitoring leidt toto een incidenteel voordeel van € 100.000,- doordat de kwaliteitsmedewerker die uit deze post betaald zou worden nog niet is aangenomen. In afwachting van de financiële paragraaf behorend bij de sluitende aanpak verward gedrag is in de begroting een budget geraamd. Kosten worden verwacht vanaf eind 2018. Daarom een incidenteel voordeel verwacht van € 40.000,-.