Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) DienstverleningToelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 89.738,- worden verhoogd.

Het transformatiebudget heeft als doel de transformatie in het sociaal domein te bevorderen. Daarvoor zijn in het Wmo-beleidsplan een aantal doelstellingen en acties beschreven. Niet alle acties vinden tegelijkertijd plaats, waardoor er een deel van het budget overblijft. Na aftrek van de inhuurkosten blijft er naar verwachting incidenteel € 90.000,- over.

Voor 2018 wordt verwacht dat er minder gebruik van Persoonsgebonden budget wordt gemaakt dan begroot. Verder zijn er nog enkele kleine meevallers bij o.a. schuldhulpverlening en de categoriale ziektekostenverzekering. Totaal voordeel wordt verwacht van € 175.000,-.