Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 169.359 te worden verhoogd.

In de kwartaalrapportage Q2-2018 staat voor de gemeente Nunspeet een prognose van een tekort op het regionale budget Jeugdhulp van ruim 1,4 miljoen.  De te verwachten 'regionale' uitgaven bedragen € 5.697.000,- in plaats van € 4.285.000,-. De overschrijding wordt veroorzaakt door met name de kostenpost residentiële opvang en GGZ hulp. Ook de kosten voor ambulante hulpverlening lijken hoger uit te pakken.  De uitkomst van de verdiepende analyse (interventieopdracht) is bekend. De voorgestelde beheermaatregelen worden de komende periode (lange termijn) opgepakt en uitgevoerd: via monitoring  zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden.  Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Gezien de onzekerheid van het verwachte tekort wordt voorgesteld het geprognotiseerde tekort voor € 700.000 te verwerken. Door de incidentele onderschrijdingen binnen de overige onderdelen van het Sociaal domein (met  een totaalbedrag van € 415.000,-) wordt voorgesteld het resterende tekort van € 285.000,- te onttrekken aan de reserve Sociaal domein