Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

R
Geld

De dividenden 2017 van Alliander, Vitens en BNG worden in 2018 verantwoord. In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de dividenden Alliander en BNG verwerkt. Het dividend van Vitens geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Van Vitens wordt een aflossing (€ 107.414) ontvangen voor de achtergestelde lening van Vitens. Deze ontvangst was abusievelijk niet als raming opgenomen bij de begroting.

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 360.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties van € 161.000.  Voorgesteld wordt het saldo van € 199.000 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.