Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen GemeentefondsToelichting

R
Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de September- en Decembercirculaire 2017 verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2018 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Maart- en Meicirculaire 2018.

 

totaal

 waarvan sociaal domein

exclusief sociaal domein

na verwerking maart en mei circulaire 2018

36.352.113

12.984.194

23.367.919

na verwerking decembercirculaire 2017

35.603.108

12.556.011

23.047.097

verschil

749.005

428.183

320.822

De inkomsten Algemene uitkering, onderdeel algemeen worden verhoogd met € 320.822. De raming inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein worden verhoogd met € 428.183. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 89.738 verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 169.359 verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 169.086.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de meicirculaire wordt via een integratie-uitkering gelden ontvangen voor Schulden en armoede. Voorgesteld wordt, in afwachting van beleidsvorming, een stelpost van € 29.638 hiervoor op te nemen.

De rijksmiddelen voor statushouders wordt niet meer rechtstreeks ontvangen van het COA maar via de inkomsten Algemene uitkering. Dit geeft een verhoging van de Algemene uitkering. Bij taakveld 1.1 zullen de geraamde budgetten voor statushouders hierop aangepast moeten worden.