Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Volkshuisvesting
Aantal ondersteunde CPO’s

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 is de CPO vereniging de Toekomst opgericht voor de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie Elspeterbosweg 7-9.  Voor de  begeleidings- en opstartkosten heeft  het bestuur van de vereniging  een subsidie en een renteloze lening aangevraagd beide zijn toegekend in  2021. 

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten. 

 

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 2 1 1 0

Aantal nieuwe wooneenheden

Jaarlijks in de 4e kwartaalrapportage op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen.  Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen  plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn  er in de gemeente Nunspeet 298 woningen gereed gemeld bij het CBS,  hierbij gaat het ook om 68 wooneenheden in de Bunterhoek.  

Over het aantal  gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van  2022 worden gerapporteerd. 

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
ultimo 135 255 0 0

Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder.  De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,- 

In het tweede  half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend. 

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2020 2021 2022 2019
1e kwartaalrapportage 6 leningen 2 leningen 0 leningen -
2e kwartaalrapportage 6 leningen 2 leningen 0 leningen -
3e kwartaalrapportage 18 leningen 1 leningen 0 leningen 10 leningen
4e kwartaalrapportage - 6 leningen 0 leningen -

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting
Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep ouderen, het gaat hierbij om 50 appartementen voor ouderen. 

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 4 6

Gemiddelde wachttijd huurwoning

Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment sluit aan op het moment waarop de gemeente over de informatie beschikt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van  20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.  

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar. 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
2e kwartaalrapportage 25 % 21 % 0 % 0 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

 • Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
 • Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
 • Sociale koop (tot € 200.000),-:
 • Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
 • Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
 • Dure koop (€ 350.000,- en meer):

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM  22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk  17 zijn toegekend die goed zijn voor voorgenomen realisatie van 102 woningen.
Nagenoeg de helft van de initiatieven voorziet in de realisatie van woningen/appartementen voor senioren  en anders voor 1 – 2 persoonshuishoudens(dit kunnen ook senioren zijn), doelgroepen waarvoor op basis van de woonvisie gebouwd moet worden.

 

Boekwerk 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 10 17 12

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 17,35 % 6,08 % 0 % 46 % 10 %
2e kwartaalrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % 47 % 30 %
3e kwartaalrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % 67 % 30 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 % 0 %

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.
 
Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2021
4e kwartaalrapportage 7 7,1

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen oa Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 60 % - - -
2e kwartaalrapportage 65 % - - -
3e kwartaalrapportage 0 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 50 %

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Terug naar navigatie - Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 0 % - - -
2e kwartaalrapportage 25 % - - -
3e kwartaalrapportage 0 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 20 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 60 % - - -
2e kwartaalrapportage 60 % - - -
3e kwartaalrapportage 0 % 10 % 30 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 60 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 40 % - - -
2e kwartaalrapportage 45 % - - -
3e kwartaalrapportage 0 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 30 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 30 % - - -
2e kwartaalrapportage 30 % - - -
3e kwartaalrapportage 0 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 20 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 16 8 32
2e kwartaalrapportage 22 23 39
3e kwartaalrapportage 16 20 0
4e kwartaalrapportage - 31 0

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per 3  jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021 2022
4e kwartaalrapportage 7 7,1 0

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 17,35 % 6,08 % 31,77 % 46 % 30 %
2e kwartaalrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % 47 % 0 %
3e kwartaalrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % 67 % 0 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 % 0 %