Sitemap

2e Kwartaalrapportage 2022 Blz. 1
2e Kwartaalrapportage 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen Blz. 10
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 11
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 12
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 13
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 14
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 15
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 16
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 17
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 18
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 19
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 20
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 21
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 22
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 23
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 24
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 25
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 26
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 27
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 28
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 29
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 30
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 31
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 32
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 33
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 34
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 35
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1 Blz. 36
Dementievriendelijke gemeente Blz. 37
Huisvesting straathoekwerk Blz. 38
Huisvestingskosten SWN Blz. 39
Inhuur participatiewet Blz. 40
Sociaal regisseur Blz. 41
Urenuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet Blz. 42
Verankeren Project middelengebruik Blz. 43
Visie sociaal domein Blz. 44
Gemeentelijke indicatoren programma 1 Blz. 45
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 46
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 47
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 48
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 49
Budgetten programma 1 Blz. 50
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 51
1.2 Wijkteams Blz. 52
1.3 Inkomensregelingen Blz. 53
1.4 Begeleide participatie Blz. 54
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 55
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 56
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 57
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 58
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 59
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 60
Programma 2. Onderwijs Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Bestuurlijke kaders Blz. 63
Wat willen wij bereiken? Blz. 64
Iedereen gaat naar school Blz. 65
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 67
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 68
Budgetten programma 2 Blz. 69
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 70
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat willen wij bereiken? Blz. 76
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79
Faciliteren CPO. Blz. 80
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 3 Blz. 85
Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen Blz. 86
Uitvoering pauzewoningen Blz. 87
Gemeentelijke indicatoren programma 3 Blz. 88
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 89
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 90
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 91
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 92
Budgetten programma 3 Blz. 93
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 94
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 95
3.3 Wonen en Bouwen Blz. 96
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 97
Inleiding Blz. 98
Bestuurlijke kaders Blz. 99
Wat willen wij bereiken? Blz. 100
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 101
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 102
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 103
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 104
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 105
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 106
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 107
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 108
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 109
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 110
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 111
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 112
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 113
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 114
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 115
Besparen op verbruik van energie. Blz. 116
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 117
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 118
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 119
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 120
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 121
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 122
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 123
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 124
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 125
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 126
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4 Blz. 127
Basisdienstverlening Icare JGZ Blz. 128
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen Blz. 129
Exploitatielasten milieustraat Blz. 130
Grond milieustraat Blz. 131
Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen Blz. 132
Gemeentelijke indicatoren programma 4 Blz. 133
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 134
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 135
Budgetten programma 4 Blz. 136
4.1 Volksgezondheid Blz. 137
4.2 Riolering Blz. 138
4.3 Afval Blz. 139
4.4 Milieubeheer Blz. 140
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 141
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 142
Inleiding Blz. 143
Bestuurlijke kaders Blz. 144
Wat willen wij bereiken? Blz. 145
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 146
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 147
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 148
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 149
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 150
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 151
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 152
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 153
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 154
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 155
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 156
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 157
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 158
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 159
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5 Blz. 160
Aanleg rotonde Halfweg Blz. 161
Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen) Blz. 162
Blinde geleidelijn Blz. 163
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg Blz. 164
Vervangen bruggetje Oranjelaan Blz. 165
Vervangen lichtmasten Blz. 166
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 167
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 168
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 169
Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 170
Budgetten programma 5 Blz. 171
5.1 Verkeer, Wegen en Water Blz. 172
5.2 Parkeren Blz. 173
5.4 Economische Havens Blz. 174
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 175
Programma 6. Veiligheid Blz. 176
Inleiding Blz. 177
Bestuurlijke kaders Blz. 178
Wat willen wij bereiken? Blz. 179
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 180
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 181
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 182
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 183
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 184
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 185
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 186
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 187
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 188
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 189
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 190
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 191
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 192
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 193
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 194
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 195
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 196
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 197
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 198
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6 Blz. 199
Audit wet politiegegevens Blz. 200
Boa capaciteit Blz. 201
Capaciteitsuitbreiding OOV Blz. 202
Handhaving buitengebied Blz. 203
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 204
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 205
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 206
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 207
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 208
Vervangen geisers brandweergarage Blz. 209
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 210
Beleidsindicatoren Veiligheid Blz. 211
Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid Blz. 212
Budgetten programma 6 Blz. 213
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 214
6.2 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 215
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 216
Inleiding Blz. 217
Bestuurlijke kaders Blz. 218
Wat willen wij bereiken? Blz. 219
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 220
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 221
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 222
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 223
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 224
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 225
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 226
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 227
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 228
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 229
Wijkgerichtwerken Blz. 230
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 231
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 7 Blz. 232
50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner) Blz. 233
Aanvullend krediet Toplaag VV Eslpeet nav masterpan nav Masterplan Blz. 234
Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterpan Blz. 235
Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan Blz. 236
Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan Blz. 237
Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken Blz. 238
Collectieve evenementenverzekering gemeenten Blz. 239
Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan Blz. 240
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 241
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 242
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof Blz. 243
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 244
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 245
Groot onderhoud sporthal Op de Heide Blz. 246
Hondenvoorzieningen Blz. 247
Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan Blz. 248
NK tijdrijden Blz. 249
Onderhoud voetbalvelden nav masterplan Blz. 250
Onkruidbeheersing Blz. 251
Opstellen bosbeheervisie Blz. 252
Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9 Blz. 253
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer Blz. 254
Vervangen Nissan Navarra Blz. 255
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 256
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 257
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 258
Budgetten programma 7 Blz. 259
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 260
7.2 Sportaccommodaties Blz. 261
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie Blz. 262
7.4 Musea Blz. 263
7.5 Cultureel Erfgoed Blz. 264
7.6 Media Blz. 265
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Blz. 266
Programma 8. Economische zaken Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Bestuurlijke kaders Blz. 269
Wat willen wij bereiken? Blz. 270
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 271
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 272
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 273
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 274
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 275
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 276
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 277
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8 Blz. 278
Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking Blz. 279
Samenwerking kop van de Veluwe Blz. 280
Uitbreiding formatie economie Blz. 281
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023 Blz. 282
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 283
Kritische Prestatie indicatoren Blz. 284
Budgetten programma 8 Blz. 285
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 286
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 287
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 288
8.4 Economische Promotie Blz. 289
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 290
Inleiding Blz. 291
Bestuurlijke kaders Blz. 292
Wat willen wij bereiken? Blz. 293
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 294
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 295
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 296
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 297
Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9 Blz. 298
Aanpassingen thuiswerksituaties Blz. 299
Aanschaf anonimiseertool (DataMask) Blz. 300
Applicatie aanvraag evenementen Blz. 301
BKR 2.0 Blz. 302
Centre firewall Blz. 303
Cultuurtraject Blz. 304
Devices: schadebudget tablets / laptops Blz. 305
Devices: schadebudget; telefonie Blz. 306
Dialog Blz. 307
Firewall Beheer en Beveiliging Blz. 308
Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten Blz. 309
Jaarlijks TPM applicatie Blz. 310
Klantfeedbacksysteem Blz. 311
Loonkosten uitbreiding Griffie Blz. 312
Motion Blz. 313
Nedgeglobe Blz. 314
Nunspeet academy Blz. 315
Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet Blz. 316
Phishing campagne Blz. 317
Procesmanager Blz. 318
PvA Cluster Automatisering Blz. 319
Rapportagetool logbestanden Blz. 320
Structurele budgetten cluster gegevens Blz. 321
Structurele formatie cluster gegevens Blz. 322
Structurele formatie taken Funcioneel beheer Blz. 323
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 324
Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken Blz. 325
Toegangsbeveiliging bezoekers Blz. 326
Toepasbare regels ikv Omgevingswet Blz. 327
Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf Blz. 328
Verhoging tarieven Pink Roccade Blz. 329
Verkiezingsavond Blz. 330
Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis Blz. 331
Vervangen CV Rode Kruisgebouw Blz. 332
Vervangen datadistributiesysteem Blz. 333
Vervangen noodverlichting Dorpshuis Vierhouten Blz. 334
Vervangen servers Blz. 335
Vervangen servers Blz. 336
Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw Blz. 337
Vervanging devices; tablets, laptops Blz. 338
Vervanging devices; telefoons Blz. 339
Vervanging devices; telefoons Blz. 340
Vervanging devices; vergaderruimten Blz. 341
Wachtwoordkluis Blz. 342
Gemeentelijke indicatoren programma 9 Blz. 343
Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 344
Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 345
Budgetten programma 9 Blz. 346
9.1 Bestuur Blz. 347
9.10 Mutaties reserves Blz. 348
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten Blz. 349
9.2 Burgerzaken Blz. 350
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 351
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie Blz. 352
9.5 Treasury Blz. 353
9.61 OZB Woningen Blz. 354
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 355
9.64 Belastingen Overig Blz. 356
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds Blz. 357
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 358
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 359
(investerings-)Kredieten Blz. 360
Doelstellingen Blz. 361
(investerings-)Kredieten Blz. 362
700209 Revitalisering Feithenhof Blz. 363
700222 Startersleningen SVN Blz. 364
700285 Rondweg Oost Blz. 365
700343 Sloop Haverweg 18 Blz. 366
700363 Molenbeek fase 2 Blz. 367
700387 Breedband glasvezel De Kolk Blz. 368
700404 Duurzaamheidslening Blz. 369
700428 Hekwerk Edzard Koningpark Blz. 370
700431 Aankoop locatie Stroopstok Blz. 371
700432 Whemeterrein Blz. 372
700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake Blz. 373
700450 Grote zoutstrooier Blz. 374
700457 Uitbr begraafplaats NspWest Blz. 375
700460 Advkst sportcompl Wiltsangh Blz. 376
700469 Pompen grote persrioolgemalen Blz. 377
700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem Blz. 378
700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh Blz. 379
700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC Blz. 380
700489 Da Costa Blz. 381
700490 Aankoop Laan 60 Blz. 382
700494 Afkoppelen De Brink Elspeet Blz. 383
700496 Herinrichting Marktplein Blz. 384
700499 Aanpassing Oosteinderweg Blz. 385
700511 Efacturering Blz. 386
700525 MTBroute Nunspeet Blz. 387
700532 Natuurgrasveld Wiltsangh Blz. 388
700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof Blz. 389
700535 SHP IKC Nunspeet Oost Blz. 390
700536 SHP Junior college Blz. 391
700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh Blz. 392
700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019 Blz. 393
700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken Blz. 394
700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties Blz. 395
700545 Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 396
700546 Herinrichting Vierhouterweg Elspeet Blz. 397
700548 Aanpassing Harderwijkerweg Blz. 398
700550 Verduurzaming gem gebouwen Blz. 399
700561 Elspeterweg 38 Blz. 400
700562 Aanleg groenbuffer sportpark Blz. 401
700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar Blz. 402
700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet Blz. 403
700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding Blz. 404
700570 FA Molijnlaan 172 Blz. 405
700571 Grondexploitatie t Hul noord Blz. 406
700575 LED verlichting Feithenhof Blz. 407
700577 Harderwijkerweg bubeko Blz. 408
700578 Lichtmasten Blz. 409
700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie Blz. 410
700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving Blz. 411
700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie Blz. 412
700582 Verb stationsomgeving herinrichting Blz. 413
700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg Blz. 414
700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet Blz. 415
700588 Modules belastingen Blz. 416
700592 Financieel pakket Blz. 417
700593 Zaaksysteem Blz. 418
700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5 Blz. 419
700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh Blz. 420
700596 LED verlichting hockeyveld Blz. 421
700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst Blz. 422
700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst Blz. 423
700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet Blz. 424
700601 Krommeweg 18 22 Blz. 425
700602 Toekomst bestendig wonen SVN Blz. 426
700604 De Marsse afwikkeling Blz. 427
700605 Brug Edzard Koningpark Blz. 428
700606 Beschoeiing vijver Oranjepark Blz. 429
700607 Renteloze lening CPO Blz. 430
700608 Koelunits gemeentehuis Blz. 431
700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 432
700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg Blz. 433
700612 Rolbezem Blz. 434
700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg Blz. 435
700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen Blz. 436
700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen Blz. 437
700616 Pompen grote pers rioolgemalen Blz. 438
700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem Blz. 439
700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices Blz. 440
700621 Persinternetpagina appl sociaal Blz. 441
700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier Blz. 442
700623 Dashboard dienstverlening NVVB Blz. 443
700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT Blz. 444
700626 Gespreksopname KCC Blz. 445
700627 Zoutstrooier getrokken Blz. 446
700628 Vrachtwagen Iveco Blz. 447
700629 Oeverbeschvijver Edzard Koningpark Blz. 448
700630 Grond Oosteinderweg strategisch Blz. 449
700632 Renovatie recreatieve fietspaden Blz. 450
700633 Overkapping open bergbazinkbassin Blz. 451
700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis Blz. 452
700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen Blz. 453
700636 Uitbreiding EherkenningEldas Blz. 454
700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13 Blz. 455
700638 Onderduikershut verscholen dorp Blz. 456
700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide Blz. 457
700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet Blz. 458
700641 LEDarmaturen Blz. 459
700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 460
700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied Blz. 461
700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen Blz. 462
700646 Pompen persrioolgemalen Blz. 463
700647 Pompen persrioolgemalen Blz. 464
700648 Straat en troittoirkolken Blz. 465
700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan Blz. 466
700650 Waterleiding begraafplaats Blz. 467
700651 Voertuig Buitendienst Electrisch Blz. 468
700652 Skoda Yeti Blz. 469
700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek Blz. 470
700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1 Blz. 471
700655 Herinrichting raadzaal Blz. 472
700656 Afvalbakken begraafplaatsen Blz. 473
700657 Meubilair bestuursvleugel Blz. 474
700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving Blz. 475
700659 Nedcore Blz. 476
700662 Digitale voorziening omgevingswet Blz. 477
700663 Archiveren personeelsdossier Blz. 478
700665 Piaggio kantonniersvoertuig Blz. 479
700666 Vrachtauto MAN Blz. 480
700667 Mobiele watertank Blz. 481
700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding Blz. 482
700669 Sneeuwploeg tractor Blz. 483
700670 Zoutstrooiers Blz. 484
700671 Sneeuwploeg SNK2010 Blz. 485
700672 Zaagmachine asfalt Blz. 486
700673 Actiebordenwagen Blz. 487
700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding Blz. 488
700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen Blz. 489
700676 Chaletpark Landrust Blz. 490
700677 Gronden Bovenweg Blz. 491
700678 Aankoop stikstofrechten GPS Blz. 492
700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers Blz. 493
700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp Blz. 494
700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat Blz. 495
700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer Blz. 496
700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet Blz. 497
700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf Blz. 498
700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift Blz. 499
700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten Blz. 500
700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein Blz. 501
700689 Infrastructuur Edzard Koningpark Blz. 502
700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark Blz. 503
700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark Blz. 504
700692 Meubilair trouwzaal Blz. 505
700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal Blz. 506
700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC Blz. 507
700696 CV ketel gemeentehuis Blz. 508
700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 509
700699 Aanschaf modules Makelaar suite Blz. 510
700700 Vervanging belastingpakket Blz. 511
700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen Blz. 512
700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 513
700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding Blz. 514
700704 WOZ validatie en correctie Blz. 515
700705 Vervangen DigiEplan Blz. 516
700706 Vervangen systeem burgerzaken Blz. 517
700707 Vervangen systeem sociaal domein Blz. 518
700708 Kipper begraafplaats Blz. 519
700709 Tractor John Deere Blz. 520
700710 Tractor Shibaura ST333 Blz. 521
700711 Ballenvanger Hulshorst Blz. 522
700712 2 Togas Blz. 523
700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen Blz. 524
700714 Welkomstborden Blz. 525
700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS Blz. 526
700717 Aankoop Laan 5254 Blz. 527
700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie Blz. 528
700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet Blz. 529
700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst Blz. 530
700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal Blz. 531
700723 SAN opslag productie Blz. 532
700724 iPads Blz. 533
700725 Laptops Blz. 534
700726 Smartphones Blz. 535
700728 2 Mobiele cameras Blz. 536
700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11 Blz. 537
700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20 Blz. 538
700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark Blz. 539
700732 MHC Nunspeetdugout Blz. 540
700733 Fietscrossbaan Blz. 541
700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar Blz. 542
700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar Blz. 543
700739 Sloop accomodaties Blz. 544
700740 VV Nunspeet accomodatie Blz. 545
700741 NTC De Wiltsangh accomodatie Blz. 546
700742 Inrichting sportpark Blz. 547
700743 Inrichting sportpark riolering Blz. 548
700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies Blz. 549
700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar Blz. 550
700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen Blz. 551
700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities Blz. 552
700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar Blz. 553
700749 Obligatielening Alliander Blz. 554
700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg Blz. 555
700751 Kultuurhus Elspeet gebouw Blz. 556
700752 Kultuurhus Elspeet grond Blz. 557
700753 Kultuurhus Elspeet inventaris Blz. 558
700754 Kolmansweg Nunspeet Blz. 559
700755 Verbetering stationsomgeving sanering Blz. 560
700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten Blz. 561
700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw Blz. 562
700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw Blz. 563
700759 Vervanging geisers brandweergarage Blz. 564
700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis Blz. 565
700761 Applicatie aanvraag evenementen Blz. 566
700762 Motion Blz. 567
700763 Rapportagetool logbestanden Blz. 568
700764 Vervanging devices telefoons Blz. 569
700765 Vervanging devices tablets laptops Blz. 570
700766 Vervanging devices vergaderruimten Blz. 571
700767 Vervanging vaste werkplekken Blz. 572
700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber Blz. 573
700769 Vervangen datadistributiesysteem Blz. 574
700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen Blz. 575
700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3 Blz. 576
700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof Blz. 577
700773 Verleggen persleiding Kijktuinen Blz. 578
700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg Blz. 579
700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk Blz. 580
700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3 Blz. 581
700362 Complex ElspeetNoord West open tot eind 2022 Blz. 582
700736 Korfbal kunstgras toplaag VERVALLEN Blz. 583
700737 Korfbal kunstgras onderbouw VERVALLEN Blz. 584
700738 Korfbal kunstgras sportlaag VERVALLEN Blz. 585
700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats Blz. 586
700779 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis Blz. 587
700780 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentewerf Blz. 588
700781 Duurzaamheidmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet Blz. 589
700782 Duurzaamheidmaatregelen Feithenhof Blz. 590
700783 Duurzaamheidmaatregelen Op de Heide Blz. 591
700784 Duurzaamheidmaatregelen Harmonie Blz. 592
700785 Duurzaamheidmaatregelen Rode Kruisgebouw Blz. 593
700786 Duurzaamheidmaatregelen Kroonlaan 13 Blz. 594
700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225 Blz. 595
700788 Parkeerterrein VV Hulshorst Blz. 596
700789 Aankoop Laan 56 Blz. 597
700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken Blz. 598
700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf Blz. 599
700792 Bodemsanering Berkenhorst Blz. 600
Overzicht taakvelden Blz. 601
Doelstellingen Blz. 602
Taakvelden Blz. 603
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 604
1.2 Wijkteams Blz. 605
1.3 Inkomensregelingen Blz. 606
1.4 Begeleide participatie Blz. 607
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 608
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 609
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 610
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 611
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 612
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 613
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 614
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 615
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 616
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 617
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 618
3.3 Wonen en Bouwen Blz. 619
4.1 Volksgezondheid Blz. 620
4.2 Riolering Blz. 621
4.3 Afval Blz. 622
4.4 Milieubeheer Blz. 623
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 624
5.1 Verkeer, Wegen en Water Blz. 625
5.2 Parkeren Blz. 626
5.4 Economische Havens Blz. 627
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 628
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 629
6.2 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 630
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 631
7.2 Sportaccommodaties Blz. 632
7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie Blz. 633
7.4 Musea Blz. 634
7.5 Cultureel Erfgoed Blz. 635
7.6 Media Blz. 636
7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Blz. 637
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 638
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 639
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 640
8.4 Economische Promotie Blz. 641
9.1 Bestuur Blz. 642
9.10 Mutaties reserves Blz. 643
9.11 Resultaat rekening van baten en lasten Blz. 644
9.2 Burgerzaken Blz. 645
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 646
9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie Blz. 647
9.5 Treasury Blz. 648
9.61 OZB Woningen Blz. 649
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 650
9.64 Belastingen Overig Blz. 651
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds Blz. 652
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 653
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 654
Overzicht indicatoren Blz. 655
Doelstellingen Blz. 656
Indicatoren team Financiën Blz. 657
Indicatoren team Openbare Ruimte Blz. 658
Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie Blz. 659
Indicatoren team Publiek Blz. 660
Indicatoren team ROV Blz. 661
Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Blz. 662
Indicatoren team Samenleving Blz. 663
Indicatoren team Sociaal Blz. 664
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap