Iedereen telt mee

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. We zetten stevig in op preventie, om zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen, voor zowel jeugd als ouderen. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen. Sporten en bewegen vinden we  belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen we dit een flinke impuls geven. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

Zo gaan we dat doen

Iedereen die kan werken, gaat aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Zo gaan we dat doen

Iedereen gaat naar school

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen, ongeacht hun  beperking of achtergrond, kunnen naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet naar school gaan of jeugdigen die de school zonder startkwalificatie verlaten, om een goede stap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met het onderwijs en andere partners zijn er dus nog stappen te zetten voordat alle kinderen naar school gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop staat, om samen duurzaam verder te komen.

Zo gaan we dat doen

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is  belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen  vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

Zo gaan we dat doen

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat we inzetten op preventie voor zowel jeugd als ouderen, er goede basisvoorzieningen zijn, dat mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat  mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners goed geholpen worden.

Zo gaan we dat doen

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat  inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Zo gaan we dat doen

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Zo gaan we dat doen

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. Eigen verantwoordelijkheid blijft uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is  daartoe in gelijke mate in staat en psychologische om-standigheden kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vor-men om mee te doen aan de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Zo gaan we dat doen

Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Daarom zetten we stevig in op preventie. Dit zijn belangrijke randvoor-waarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven.

Zo gaan we dat doen