Vitale leefomgeving

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. De Omgevingsvisie wordt doorontwikkeld die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De woonvisie wordt jaarlijks herzien en eventueel bijgesteld met als uitgangspunt passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en wijkgericht werken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet  naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en  éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente blijft gewoon gratis.

Zo gaan we dat doen

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen, het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en het meewerken aan partiële herzieningen. Ook gaan we de ‘flitsvergunning’ invoeren. Met een versnelde procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Terug naar navigatie - Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Middels een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na  besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de komende jaren het plan worden uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

Zo gaan we dat doen

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Terug naar navigatie - Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entree’s van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten, met  inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

Zo gaan we dat doen

Wijkgerichtwerken

Terug naar navigatie - Wijkgerichtwerken

Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak invulling geven aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

Zo gaan we dat doen