Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Fysiek veilig en sociaal veilig. Veiligheid is immers een basisbehoefte. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de overheid. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade of letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen.

We hebben met een aantal trends te maken die om actie vragen. Het gaat bijvoorbeeld om de toename van het middelengebruik  (alcohol en drugs), jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, ondermijning en de aanpak van woonoverlast, huiselijk geweld en  kindermishandeling en de problematiek met betrekking tot verwarde personen. Daarnaast vragen veranderingen in wet- en  regelgeving om een wijziging van het beleid op gebied van veiligheid.

Wat willen we bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Dit biedt een extra instrument naast de bestaande handhavingsinstrumenten om overlast en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Zo gaan we dat doen

De ondermijning wordt actief bestreden.

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Wij gaan ondermijning actief bestrijden en stellen daarom allereerst beleid op om ondermijning tegen te gaan. Dit doen wij in nauwe afstemming met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en overige partners die over relevante informatie beschikken, zoals politie en belastingdienst. Vervolgens willen wij in de gemeentelijke organisatie een meldpunt instellen waar signalen van ondermijning gemeld kunnen worden. Vanuit dit meldpunt wordt het RIEC gevoed en dragen wij bij aan de landelijke aanpak tegen ondermijning.

Zo gaan we dat doen

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te geven of een al verleende vergunning in te trekken. Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen gaan inzetten.   

Zo gaan we dat doen

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend. Wij geven uitvoering aan (projectmatige) activiteiten die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes en de Vitale Vakantieparken. Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Zo gaan we dat doen

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

In de gemeente bestaat behoefte aan locaties voor het organiseren van kleine en grotere evenementen. Hier is niet altijd een geschikte locatie voor beschikbaar. Wij willen in overleg met diverse organisaties beleid ontwikkelen over evenementenlocaties. Zowel locaties die hiervoor planologisch worden aangewezen, als locaties die eenmalig worden ingezet. Daarbij hebben wij aandacht voor aspecten als geluid, veiligheid en impact op de omgeving. Door een aantal ernstige incidenten elders in het land is de regelgeving voor het organiseren van evenementen de laatste jaren drastisch aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning complex is geworden. Wij willen deze procedure zo mogelijk vereenvoudigen, zonder daarbij overigens de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

Zo gaan we dat doen

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet. Wij willen, in samenspraak met de Veiligheidsregio, borgen dat wij een blijvend beroep kunnen doen op een enthousiast team van voldoende en adequaat toegeruste brandweervrijwilligers.

Zo gaan we dat doen

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden. Wij zijn hier blij mee en zullen initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze ondersteunen.

Zo gaan we dat doen

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Dit doen wij door meer aandacht te hebben voor preventie aan de ene kant en handhaving aan de andere kant. Bijvoorbeeld in projecten en door het opstellen van beleidsregels voor woonoverlast. Project Alcohol is gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik en verslaving. Daarnaast richt dit project zich op versterken van de ketenregie zorg en veiligheid. Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren en optimaliseren de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders

Zo gaan we dat doen