Leeswijzer

Leeswijzer

Het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het Coalitieakkoord ‘Duurzaam koers houden’.


De belangrijkste thema’s voor de komende vier jaren zijn:

1. Iedereen telt mee
2. Een sterke economie
3. Een vitale leefomgeving
4. Duurzaam denken en doen
5. Samen werken.
6. Veiligheid

De eerste vijf thema’s komen rechtstreeks uit het coalitieakkoord, het zesde thema is toegevoegd om daarin de taken en verantwoordelijkheden van de burgemeester aan te geven, die ook lid is van het college.

In dit document wordt elk thema verder toegelicht, waarbij de inhoud overeenkomt met het coalitieakkoord en de opdeling in doelstellingen per thema is beschreven. Na de beschrijving van de zes thema’s vindt u een schematisch overzicht per thema van de inspanningen per doelstelling. Voor het overzicht is dat in een grafische weergave aangebracht, waarbij ook per thema de verschillende uitgangspunten zijn aangegeven in een apart blokje.

De doelstellingen uit de zes thema’s zijn in de programmabegroting 2018 – 2022 verdeeld over de negen programmaonderdelen zoals deze al meerdere jaren worden gehanteerd. Elke inspanning is verder beschreven in de programmabegroting.

Een werkgroep vanuit de gemeenteraad gaat zich buigen over de wijze waarop met gebruik van indicatoren de effecten van het ingezette beleid optimaal inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarbij stellen wij concrete plannen op om de ambities waar te maken.