Samen werken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe).

Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en dienstverlening

Terug naar navigatie - Digitaliseren van informatievoorziening en dienstverlening

De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie is open, toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de telefoon en online. Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Ook veiligheid van de digitale dienstverlening is hierbij van belang. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen!
Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van  dorpsverenigingen tot belanghebbenden bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Zo gaan we dat doen

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Terug naar navigatie - Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewust zijn van bestuur en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer  ‘smart’ maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken. De lastendruk voor de burger houden we laag. De OZB gaan we alleen verhogen voor inflatie en zo nodig voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting, De Wiltsangh - incl. zwembad en sporthal -, stationsomgeving en duurzaamheid. We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door afvalstoffen- en rioolheffingen.

Zo gaan we dat doen

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1 thema centraal; de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol
van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

Onze gemeente wil als ‘goede werkgever’ bekend staan waar het prettig is te werken, waar inzet en talent van medewerkers wordt gewaardeerd, waar kansen worden geboden aan (jong) talent en waar we verantwoordelijk heid nemen door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Samen kom je verder

Terug naar navigatie - Samen kom je verder

De NEO-samenwerking (Nunspeet, Elburg, Oldebroek) krijgt vorm. Op diverse onderdelen zien we de meerwaarde van samenwerking. Dit gaan we de komende vier jaren verder intensiveren en uitbouwen waarbij we inzetten op een effectieve netwerksamenwerking. Ook gaan we stevig inzetten op de SNV (Samenwerking Noord Veluwe), met name door deelname aan de strategische opgaven (Airport Lelystad, Mobiliteit en bereikbaarheid -A28-, ‘Veluwe op één’ en Sociaaleconomische Ontwikkelvisie), het op een lijn brengen van  beleidsopgaven en uitvoering van dienstverleningsafspraken waarbij de positie van de raad bij de strategische thema’s SNV cruciaal is.