Sitemap

 1. Blz. 1 Collegeprogramma 2018-2022
  1. Blz. 2 Collegeprogramma 2018-2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Duurzaam koers houden
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Leeswijzer
   3. Blz. 8 Iedereen telt mee
    1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 Doelstellingen
     1. Blz. 11 Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.
      1. Blz. 12 Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).
     2. Blz. 13 Iedereen die kan werken, gaat aan het werk
      1. Blz. 14 Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.
     3. Blz. 15 Iedereen gaat naar school
      1. Blz. 16 Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.
      2. Blz. 17 Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
      3. Blz. 18 Renoveren Boaz-Jachinschool.
      4. Blz. 19 Voor- en vroegschoolse voorziening
     4. Blz. 20 Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
      1. Blz. 21 Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.
     5. Blz. 22 Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben
      1. Blz. 23 Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
      2. Blz. 24 Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).
      3. Blz. 25 Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.
      4. Blz. 26 Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.
      5. Blz. 27 Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
      6. Blz. 28 Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.
      7. Blz. 29 Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
      8. Blz. 30 Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.
      9. Blz. 31 Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.
     6. Blz. 32 Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving
      1. Blz. 33 Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
      2. Blz. 34 Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.
      3. Blz. 35 Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.
      4. Blz. 36 Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.
      5. Blz. 37 Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
     7. Blz. 38 Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving
      1. Blz. 39 Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
      2. Blz. 40 Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.
      3. Blz. 41 In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
     8. Blz. 42 Inwoners zijn financieel zelfredzaam
      1. Blz. 43 Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.
      2. Blz. 44 Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.
      3. Blz. 45 Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.
     9. Blz. 46 Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam
      1. Blz. 47 Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
     10. Blz. 48 Meer inwoners leven actief en gezond
      1. Blz. 49 Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .
      2. Blz. 50 Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
      3. Blz. 51 Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.
      4. Blz. 52 Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.
      5. Blz. 53 Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.
      6. Blz. 54 Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
   4. Blz. 55 Sterke economie
    1. Blz. 56 Inleiding
    2. Blz. 57 Doelstellingen
     1. Blz. 58 Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen
      1. Blz. 59 Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel).
      2. Blz. 60 Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.
      3. Blz. 61 Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.
      4. Blz. 62 Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
      5. Blz. 63 Opstellen toeristisch-recreatieve visie.
      6. Blz. 64 Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.
      7. Blz. 65 Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.
      8. Blz. 66 Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.
     2. Blz. 67 Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk
      1. Blz. 68 Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.
     3. Blz. 69 Wij stimuleren, faciliteren en versterken de lokale economie
      1. Blz. 70 De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren
      2. Blz. 71 De economische relatie met de regiogemeenten versterken
      3. Blz. 72 Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.
      4. Blz. 73 Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen.
      5. Blz. 74 Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.
      6. Blz. 75 Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.
      7. Blz. 76 Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.
      8. Blz. 77 Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.
      9. Blz. 78 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.
      10. Blz. 79 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.
      11. Blz. 80 Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: uitvoeren activiteiten in de regio
   5. Blz. 81 Vitale leefomgeving
    1. Blz. 82 Inleiding
    2. Blz. 83 Doelstellingen
     1. Blz. 84 Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid
      1. Blz. 85 Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.
      2. Blz. 86 Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.
      3. Blz. 87 Het treffen van verkeerskundige maatregelen in Vierhouten.
      4. Blz. 88 Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.
      5. Blz. 89 Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
      6. Blz. 90 Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.
      7. Blz. 91 Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.
      8. Blz. 92 Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
     2. Blz. 93 Het ruimtelijk beleid actualiseren
      1. Blz. 94 Actualisatie Woonvisie.
      2. Blz. 95 Evaluatie beleid functieverandering.
      3. Blz. 96 Faciliteren CPO.
      4. Blz. 97 Implementeren Omgevingswet.
      5. Blz. 98 Invoeren flitsvergunning.
      6. Blz. 99 Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).
      7. Blz. 100 Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.
      8. Blz. 101 Woningbouw op maat.
     3. Blz. 102 Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving
      1. Blz. 103 Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt.
      2. Blz. 104 Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme.
      3. Blz. 105 Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029).
      4. Blz. 106 Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.
      5. Blz. 107 Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.
     4. Blz. 108 Verbeteren leefbaarheid leefomgeving
      1. Blz. 109 Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.
      2. Blz. 110 Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
      3. Blz. 111 Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.
     5. Blz. 112 Wijkgerichtwerken
      1. Blz. 113 Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
   6. Blz. 114 Duurzaam denken en doen
    1. Blz. 115 Inleiding
    2. Blz. 116 Doelstellingen
     1. Blz. 117 Groene mobiliteit wordt gestimuleerd
      1. Blz. 118 Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.
      2. Blz. 119 Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
     2. Blz. 120 Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie
      1. Blz. 121 Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
      2. Blz. 122 Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.
      3. Blz. 123 Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
     3. Blz. 124 Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief
      1. Blz. 125 Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
      2. Blz. 126 Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
     4. Blz. 127 Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking
      1. Blz. 128 Besparen op verbruik van energie.
      2. Blz. 129 Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.
      3. Blz. 130 Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.
      4. Blz. 131 Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.
      5. Blz. 132 Inzetten van een energieregisseur.
      6. Blz. 133 Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.
      7. Blz. 134 Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.
      8. Blz. 135 Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.
      9. Blz. 136 Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.
      10. Blz. 137 Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
      11. Blz. 138 Versneld vervangen straatverlichting door LED.
   7. Blz. 139 Samen werken
    1. Blz. 140 Inleiding
    2. Blz. 141 Doelstellingen
     1. Blz. 142 Digitaliseren van informatievoorziening en dienstverlening
      1. Blz. 143 Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen
      2. Blz. 144 Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).
     2. Blz. 145 Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
      1. Blz. 146 Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement.
      2. Blz. 147 Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.
     3. Blz. 148 Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
      1. Blz. 149 Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’
      2. Blz. 150 Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.
      3. Blz. 151 Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
      4. Blz. 152 Optimalisatie van het Klant Contact Center.
     4. Blz. 153 Samen kom je verder
   8. Blz. 154 Veiligheid
    1. Blz. 155 Inleiding
    2. Blz. 156 Doelstellingen
     1. Blz. 157 De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving
      1. Blz. 158 In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.
     2. Blz. 159 De ondermijning wordt actief bestreden.
      1. Blz. 160 Meldpunt ondermijning instellen.
      2. Blz. 161 Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.
     3. Blz. 162 Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid
      1. Blz. 163 Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.
     4. Blz. 164 In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid
      1. Blz. 165 Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
      2. Blz. 166 Natuurbrandpreventie (bewustwording en communicatie naar inwoners in een risicogebied)
      3. Blz. 167 Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.
      4. Blz. 168 Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
     5. Blz. 169 Wij bieden mogelijkheden voor evenementen
      1. Blz. 170 Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.
      2. Blz. 171 Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.
     6. Blz. 172 Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast
      1. Blz. 173 Aanpassen/verbouwen brandweerkazerne Nunspeet
      2. Blz. 174 Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.
     7. Blz. 175 Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie
      1. Blz. 176 Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.
     8. Blz. 177 Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast
      1. Blz. 178 Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.
      2. Blz. 179 Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.
      3. Blz. 180 Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap