Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Sitemap

Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 1  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Duurzaam koers houden Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Iedereen telt mee Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Doelstellingen Blz. 10  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 11  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 12  
Iedereen die kan werken, gaat aan het werk Blz. 13  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 14  
Iedereen gaat naar school Blz. 15  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 16  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 17  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 18  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 19  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 20  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 21  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 22  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 23  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 24  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 25  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 26  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 27  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 28  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 29  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 30  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 31  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 32  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 33  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 34  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 35  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 36  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 37  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 38  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 39  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 40  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 41  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 42  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 43  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 44  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 45  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 46  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 47  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 48  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 49  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 50  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 51  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 52  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 53  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 54  
Sterke economie Blz. 55  
Inleiding Blz. 56  
Doelstellingen Blz. 57  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 58  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 59  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 60  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 61  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 62  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie. Blz. 63  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 64  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 65  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 66  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 67  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 68  
Wij stimuleren, faciliteren en versterken de lokale economie Blz. 69  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 70  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 71  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 72  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen. Blz. 73  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 74  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 75  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 76  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 77  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 78  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 79  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: uitvoeren activiteiten in de regio Blz. 80  
Vitale leefomgeving Blz. 81  
Inleiding Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 84  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 85  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 86  
Het treffen van verkeerskundige maatregelen in Vierhouten. Blz. 87  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 88  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 89  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 90  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 91  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 92  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 93  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 94  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 95  
Faciliteren CPO. Blz. 96  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 97  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 98  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 99  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 100  
Woningbouw op maat. Blz. 101  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 102  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 103  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 104  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 105  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 106  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 107  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 108  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 109  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 110  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 111  
Wijkgerichtwerken Blz. 112  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 113  
Duurzaam denken en doen Blz. 114  
Inleiding Blz. 115  
Doelstellingen Blz. 116  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 117  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 118  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 119  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 120  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 121  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 122  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 123  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 124  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 125  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 126  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 127  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 128  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 129  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 130  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 131  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 132  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 133  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 134  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 135  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 136  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 137  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 138  
Samen werken Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Doelstellingen Blz. 141  
Digitaliseren van informatievoorziening en dienstverlening Blz. 142  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 143  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 144  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 145  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 146  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 147  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 148  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 149  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 150  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 151  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 152  
Samen kom je verder Blz. 153  
Veiligheid Blz. 154  
Inleiding Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 157  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 158  
De ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 159  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 160  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 161  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 162  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 163  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 164  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 165  
Natuurbrandpreventie (bewustwording en communicatie naar inwoners in een risicogebied) Blz. 166  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 167  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 168  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 169  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 170  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 171  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 172  
Aanpassen/verbouwen brandweerkazerne Nunspeet Blz. 173  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 174  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 175  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 176  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 177  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 178  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 179  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 180