Sterke economie

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de  partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van bestaande  bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Wat willen we bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wij willen komen tot het versterken van routenetwerken, de kwaliteit van vakantieparken en van erfgoed en natuurwaarden op de Veluwe. Wij onderzoeken in hoeverre wij de herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28 kunnen vergroten.
De komende vier jaren geven wij hoge prioriteit aan uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken. ‘Nunspeet aan Zee’ willen we verder ontwikkelen, onder andere door een openbaar toegankelijke strandvoorziening en – mits haalbaar - een gondelbaan over het Veluwemeer, tussen Nunspeet en Flevoland. Natuur en natuurbeleving vinden we belangrijk, voor de toerist én de eigen inwoners. Wij breiden de paarse heide uit en houden die in stand, en hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de bossen, goed onderhouden wandelroutes en wildobservatieplaatsen. Wij juichen het particulier initiatief tot realisatie van een klimbos nabij het transferium toe.
In samenspraak met de plaatselijke recreatieondernemers gaan we onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting. De bestaande schaapskooi/kudde in Elspeet blijven we ondersteunen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een tweede  schaapskooi/kudde, zo mogelijk in Vierhouten. Initiatieven met betrekking tot lokale producten willen we stimuleren.

Zo gaan we dat doen

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Dat gaan we doen door samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en de mensen om wie het gaat. We helpen nog meer mensen de stap te zetten naar werk, onderwijs of ondernemerschap. Daarbij investeren we in mensen en maken zo een match tussen vraag en aanbod. Inwoners met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we met een kort en intensief programma gericht op solliciteren, presenteren en netwerken. Ook onderzoeken we of het aanbieden van alternatieve (re)integratietrajecten een optie is. Bijvoorbeeld door inwoners de gelegenheid te bieden een kansrijk eigen bedrijf te starten met tijdelijk behoud van uitkering.
We zetten ons in voor jongeren die zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. We willen de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Van de Inclusief Groep nemen we extra diensten af.

Zo gaan we dat doen

Wij stimuleren, faciliteren en versterken de lokale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Wij zijn trots op onze lokale ondernemers. Wij stellen ons proactief op om de positie van de lokale ondernemers te versterken. Bijvoorbeeld door jaarlijks een ondernemersdag te organiseren en aan te sluiten bij de landelijke ‘Dag van de Ondernemer’. We stimuleren, faciliteren en verstreken de lokale economie door te verbinden. We richten ons
vooral op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw en betere profilering van het ondernemersloket.

Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren zal De Kolk verder worden ontwikkeld. Parkmanagement is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. Met Parkmanagement wordt ingezet op een uniforme groene  aankleding van het bedrijventerrein en wordt beveiliging van de bedrijfspanden collectief georganiseerd. In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar Parkmanagement.

Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier  invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk  centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi  cultuuraanbod. We verhogen de attractiewaarde van de Markt, door lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren en  initatiefnemers waar mogelijk met elkaar op een lijn te krijgen.

Zo gaan we dat doen