Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).

Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 09-01-2019
Einddatum: 30-12-2022

Ter voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb’s (persoonsgebonden budgetten) en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 kan het college maatregelen opleggen. Het college onderzoekt hiervoor, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen en pgb’s met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan.

Bij vaststelling van onrechtmatig verstrekte maatwerkvoorzieningen en pgb’s kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb. Als het recht op een in eigendom of een in bruikleen of in pgb verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb.

 

2019 2020 2021 2022
opstellen en invoeren actiepuntenplan afronden opstellen en invoeren actiepuntenplan
uitvoeren actiepuntenplan
uitvoeren actiepuntenplan uitvoeren actiepuntenplan