Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2015
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening 2015
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Re-integratie bedrijfsleven en Inclusief Groep

We werken in de subregio Factor Werk Noord Veluwe nauw samen met de regio-gemeenten, UWV en Inclusief Groep. De jobcoaches/jobfinders (accountmanagers werk) werken lokaal en zijn aanspreekpunt voor bedrijven en consulenten. Daarnaast verbinden we de lokale initiatieven op subregionaal niveau om hiermee de slagkracht te kunnen creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. In samenwerking met de Inclusief Groep ontwikkelen we lokaal en subregionaal leerlijnen en nieuwe instrumenten.

 

G

We werken in de subregio Factor Werk Noord Veluwe nauw samen met de regio-gemeenten, UWV en Inclusief Groep. De jobcoaches/jobfinders (accountmanagers werk) werken lokaal en zijn aanspreekpunt voor bedrijven en consulenten. Daarnaast verbinden we de lokale initiatieven op subregionaal niveau om hiermee de slagkracht te kunnen creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. In samenwerking met de Inclusief Groep ontwikkelen we lokaal en subregionaal leerlijnen en nieuwe instrumenten.  Naast de plaatsing bij reguliere werkgevers worden ook personen met een arbeidsbeperking met loonkostensubsidie en personen die zijn aangewezen op "beschut werk' vanuit de Participatiewet geplaats bij de Inclusief Groep. 

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Beperken instroom bijstand

We zetten bij aanvragen om bijstand zoveel mogelijk in op participatie en via duurzame inzetbaarheid in (regulier) werk. Hierin werken de klantmanagers nauw samen met de jobcoach. Ook preventief zetten we vroegtijdig in om jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs in een vloeiende overgang van stage naar betaald werk te laten gaan. Daarnaast handhaven we op rechtmatigheid.

G

We zetten bij aanvragen om bijstand zoveel mogelijk in op participatie en via duurzame inzetbaarheid in (regulier) werk. Hierin werken de klantmanagers nauw samen met de jobcoach. Ook preventief zetten we vroegtijdig in om jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs in een vloeiende overgang van stage naar betaald werk te leiden. Daarnaast handhaven we strikt op rechtmatigheid.

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Tegenprestatie
Hier wordt invulling aan gegeven door maximaal (afhankelijk van de capaciteiten en het vermogen van een cliënt) in te zetten op het verrichten van betaalde arbeid, re-integratieactiviteiten, vrijwilligers en mantelzorg. Hier wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek aandacht aan besteed.
Bij het ontbreken van participatie wordt een tegenprestatie opgelegd.

G

Hier wordt invulling aan gegeven door maximaal (afhankelijk van de capaciteiten en het vermogen van een cliënt) in te zetten op het verrichten van betaalde arbeid, re-integratieactiviteiten, vrijwilligers en mantelzorg. Hier wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek aandacht aan besteed.

Bij het ontbreken van participatie wordt een tegenprestatie opgelegd. 

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

G

Dit wordt toegepast, conform ons inkoopbeleid.

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

G

Bij aanvragen en heronderzoeken wordt er altijd een toets gedaan op mogelijke fraudesignalen. Deze worden in samenwerking met de Sociale Recherche onderzocht en waar nodig actie op ondernomen. De Sociale Recherche publiceert de resultaten in het jaarverslag. Daar waar nodig wordt het beleid aangescherpt.

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

G

In juni 2017 is de nieuwe nota armoedebeleid vastgesteld. In het najaar van 2017 zijn de verordening bijdrageregeling minima en beleidsregels collectieve zorgverzekering vastgesteld. Hierbij is de inkomensgrens verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Eveneens is de bijdrage voor kinderen verhoogd van € 150,- naar € 300,-. In 2019 volgt een evaluatie van  het vastgestelde armoedebeleid.

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

G

De maximale wettelijke mogelijkheden zijn benut door  het aanbieden van een collectieve zorgverzekering.

Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

G

Vanaf 2017 is dit onderwerp opgegaan in de ontwikkeling van de wijkontmoetingscentra.

 

Stimuleren algemene voorzieningen

G

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als de inwoner en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Voorbeeld hiervan zijn de wijkontmoetingscentra in de gemeente Nunspeet. Ook in 2018 is hier verder op ingestoken en is het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Een wijkontmoetingscentrum c.q. algemene voorziening in de Veluwse Heuvel kon in 2018 niet gerealiseerd worden omdat de bouw van het complex met meer dan een half jaar vertraagd is. Via overheveling budgetten wordt daarom gevraagd om vanuit het transformatiebudget € 35.000,-- over te hevelen  naar 2019.

Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen.

Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties

G

Actief burgerschap

G

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als gemeente hebben we ook in 2018 een klimaat geschept waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling. Via het Wijk- en kerngericht werken is er extra aandacht voor inwonersparticipatie.

Preventie van kwetsbaarheid

G

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2018 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

G

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op inloop en ontmoeting en die zonder indicatie toegankelijk zijn. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

G

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in de gemeente Nunspeet . In de periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze geven we in 2018 met de betrokkenen verder vorm.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

G

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet. Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Kwalitatief goede ondersteuning

G

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo  en is de GGD als toezichthouder in  2018 actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2018 vindt plaats in 2019.

Keuzevrijheid

G

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2018 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmo-ondersteuning. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget.

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

G

Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

Integrale werkwijze 4D breed

G

In afgelopen jaar is aandacht besteed voor integraal werken binnen het sociaal domein. Ondermeer in het collegeprogramma, in de presentatie van de doelstellingen, is de integraliteit tot uiting gekomen.  Deze doelstelling is geformuleerd als uitgangspunt op uitvoerend, tactisch en strategische (beleids)niveau.

Actief inzetten op zorgmijders

G

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2018 is dit voornamelijk via het overleg complexe situaties, de inloopvoorzieningen en de inzet van team VIA gedaan. Daarnaast wordt in het project aanpak verward gedrag ook nadrukkelijk gekeken hoe zorgmijders bereikt kunnen worden.

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

G

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Bieden van beschermd wonen

G

Het laatste jaar hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg wordt een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht. Hierdoor kan er echte participatie tot stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.
Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. We zoeken de komende jaren nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen.
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

G

Veilig Thuis NOG heeft zich sinds de oprichting in 2017 ontwikkeld tot een professionele organisatie waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies over en melding van huiselijk geweld / kindermishandeling (HG/KM). Per 1 januari treedt een nieuw wegingskader voor de meldcode HG/KM in werking en krijgt Veilig Thuis een radarfunctie. Veilig Thuis ligt op schema met de voorbereidingen hiervoor. En er is een goede samenwerking hierbij ontstaan met het CJG / Stimenz.

Ook alle lokale en regionale organisaties moeten zich voorbereiden op het nieuwe wegingskader. Hiervoor hebben gemeenten in nauwe samenwerking met Veilig Thuis trainingsbijeenkomsten in november 2018.

Nunspeet zet aanvullend fors in op deskundigheidsbevordering, signalering en goed gebruik van de meldcode HG/KM door voorschoolse voorzieningen en scholen.  In het schooljaar 2018-2019 kunnen alle voorschoolse voorzieningen en scholen in Nunspeet hiervoor trainingen op maat volgen.

En tenslotte vindt er enkele keren per jaar een publiekscampagne plaats. De laatste was in november.

 

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

G

In 2018 is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening ontwikkeld (raad december 2018). Preventie en vroegsignalering is hierbij een van de speerpunten. De al bestaande samenwerkingsovereenkomst voorkoming huisuitzettingen huurachterstand wordt (in NEO-verband) vernieuwd (2019). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar, energieleveranciers en gemeentelijke belastingen over structurele vroegsignalering.

 

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

G

Vanaf 2018 bieden Straathoekwerk, SWN, Het Venster, SPCJ Radix en Oranjehof gezamenlijk een samenhangend aanbod aan welzijnswerk voor alle leeftijden.

Doel is om de onderlinge samenwerking in de komende jaren nog verder te intensiveren en naar buiten zichtbaar te maken.

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

G

Het Welzijnswerk (waaronder het Straathoekwerk) biedt vanaf 2018 breed welzijnswerk voor alle leeftijden. Hierdoor is er binnen het welzijnswerk nu ook ruimte om activiteiten aan te bieden aan jongvolwassenen die dat nodig hebben.

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is tweeledig:

1. Actief meedoen van jongeren in de samenwerking, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk:  Uitvoering vindt met name plaats via het welzijnswerk.

2. Jongeren worden actief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van het gemeentelijk beleid:  De gemeente betrekt jongeren themagericht bij beleidsvoorbereiding / -uitvoering, zoals bij inrichting van hangplekken en bij voorbereiding van voor jongeren relevant beleid.

G

Via het Welzijnswerk wordt uitvoering gegeven aan jongerenparticipatie (m.n. activering / meedoen / vrijwilligers). Veel jongeren zijn actief.

Daarnaast worden jongeren worden betrokken bij beleidsvoorbereiding. In januari 2019 zal een nieuw jongerenparticipatietraject plaatsvinden ter voorbereiding van het beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022. Hoewel jongerenparticipatie beleidsmatig op de agenda staat, is de uitvoering nog te incidenteel. Jongerenparticipatie zal  in het nieuwe beleidsplan preventief jeugdbeleid een prominente plaats krijgen. Er wordt m.n. ingezet op het betrekken van jongeren bij concrete thema's, die hen persoonlijk aangaan.

Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan

G

In de verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp zijn de mogelijkheden en de wijze van toegang tot het Persoonsgebonden budget geborgd.

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

G

De wijze van inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp geeft belanghebbende in 2018 keuzevrijheid voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd is dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen én hebben tot het verlenen van ondersteuning.

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk

G

Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.

 

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

G

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het Wmo-beleid krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden er ook activiteiten georganiseerd.

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

G

Er worden preventieve huisbezoeken uitgevoerd en activiteiten georganiseerd door het welzijnswerk in 2018, die als doel hebben eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Ook vrijwilligersorganisaties zetten zich in om eenzaamheid te bestrijden, zoals De Zonnebloem.

Via de regeling Gewoon Gemak is een subsidie aan te vragen voor inwoners van 55 jaar en ouder voor gedeeltelijke bekostiging van kleine, slimme aanpassingen die een woning comfortabeler en veiliger maken om er langer zelfstandig in te kunnen wonen.

 

 

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

G

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden is in 2018 voortgezet. Naar aanleiding van onze vraagbrief hebben de welzijnsorganisaties gezamenlijk een plan opgesteld voor de periode 2018–2021 met betrekking tot hun welzijnsactiviteiten voor inwoners van alle leeftijden, inclusief ouderen.

 

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

G

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’

G

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Per 1  januari 2018 zijn de criteria en werkwijze van het burgerfonds aangepast en is de dorpskern Nunspeet ook aangesloten, waardoor nu alle vier dorpskernen zijn aangesloten bij het burgerfonds.

Budgetten programma 1

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar *** 770 780 *** ***
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen *** 30** 30 *** ***
Kinderen in uitkeringsgezinnen % *** 1.88% 2.50% 10* 10*
Melding kindermishandeling % *** 10* *** *** ***
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft *** 70 *** *** ***
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen *** 9% 10% 9.69% 9.69%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen *** 0.7 *** *** ***
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners *** 195 *** 187 187
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners *** 310 *** 192 192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> *** 7.3 8% 8.70% 8.70%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie < 18 jaar met jeugdhulp 18="" jaar="" met=""> *** 11.5 10% 28** 28**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % *** *** 6* 8** 8**
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet Aantal *** 337 500 524 524
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolgde de Jeugdwet Aantal *** 74 90 104 104
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297 297
Afgegeven indicaties beschut werk Aantal *** 3 *** 3 3
Afgegeven indicaties banenafspraak Aantal *** 33 *** 56 56
Personen dat loonkostensubsidie krijgt Aantal *** 15 *** 15 15
Verstrekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling) Aantal *** 270 *** 309 309
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer) Aantal *** 1025 850 873 873
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15) Aantal *** 120 80 60 60
Meldingen WMO Aantal *** 730 900 277 277
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 570 750 199 199
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO Aantal *** 560 740 181 181
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg* Aantal *** 812 815 1200 1200
Gemeentelijke indicatoren
Verstrekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOZ) Aantal *** 315 *** 297 297
Waarvan IAOW Aantal *** *** *** 24 24
Waarvan IAOZ Aantal *** *** *** 3 3
Waarvan BBZ Aantal *** *** *** 2 2
* Aantallen
** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
*** Gegevens niet bekend.