Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benut, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

Terug naar navigatie - Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening
G

We werken met de regiogemeenten, UWV en Inclusief Groep samen in de netwerksamenwerking Factor Werk Noord-Veluwe. Hierbij verbinden en brengen we lokale en lopende initiatieven op sub-regionaal niveau samen. Hiermee wordt beoogd slagkracht te creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. We benutten de infrastructuur, de kennis, de ervaring en de positie op de Noord-Veluwe om de flow van instroom, doorstroom en uitstroom te realiseren. De kracht van de lokale dienstverlening aan werkgevers en kandidaat-werknemers zijn de korte verbindingen die er zijn tussen de accountmanager, bedrijven, consulenten en het college via gezamenlijke bedrijfsbezoeken.

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen.

G

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Van  gemeente Nunspeet wordt verwacht het volgende aantal mensen met een arbeidsbeperkingen aan het werk te helpen.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.68 5.27 5.94 6.99 7.51 7.77

Er is er voor 4,98 fte medewerkers met een arbeidsbeperking werk gevonden binnen gemeente Nunspeet.  Dit is een fractie hoger dan gedaan zou moeten worden.  Voor het jaar 2018 hebben we daarmee ons quotum gerealiseerd.

 

 

 

Breedband in het buitengebied

Terug naar navigatie - Breedband in het buitengebied

Op   2017 heeft het CIF (Communicatie Infrastructuur Fonds)  bekend gemaakt dat 50,1 % van de inwoners in het buitengebied van de gemeenten Ermelo en Nunspeet een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

Hiermee is voldaan aan de minimaal 50% deelnemers om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. In januari 2018 wordt gestart met de aanleg en naar verwachting is de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF eind 2019 gereed.

G

Breedband wordt momenteel aangelegd in het buitengebied.

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Terug naar navigatie - Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

De aanleg van een Wi-Fi-netwerk in het centrum van Nunspeet wordt meegenomen bij de realisering van de verbeteringen aan het marktplein.

In het najaar van 2018 wordt gestart met de uitvoering van de verbeteringen aan het marktplein en gelijktijdig worden dan de kabels voor Wi-Fi gelegd.

G

Een EU-subsidie voor wifi-aanleg in de openbare ruimte is aan de gemeente Nunspeet toegekend. Afgewogen wordt waar in de gemeente Nunspeet de meeste behoefte is voor wifi in de openbare ruimte.

Budgetten programma 8

Terug naar navigatie - Budgetten programma 8

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Functiemenging % * * * * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 1,357 1,357 1,357 140 140
* Informatie indicator niet bekend.