Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht  op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
 • Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Terug naar navigatie - Maximale inzet op voorkomen schooluitval
G

Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, is ingezet op het voorkomen van schooluitval. Er is onder andere deelgenomen aan de regionale thuiszitterstop, die georganiseerd is door de samenwerkingsverbanden.  Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep is verbinding gezocht met de arbeidsmarkt, zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast is ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

Terug naar navigatie - Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra
G

Er is door de samenwerkende partijen een pedagogische visie opgesteld. Daarnaast werken zij samen aan het samenwerkingsconcept voor het IKC. Uitkomst van dit traject is dat de gebruikers een gezamenlijke overeenkomst sluiten met daarin de gezamenlijke ambities, doelstellingen etc

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Terug naar navigatie - Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
G

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod heeft de gemeente samen gewerkt met Stichting Proo om de grondwettelijke opdracht, om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs, waar te maken. De inspanning was gericht op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school. Daarnaast heeft Stichting Proo Montessorischool De Ontdekking overgenomen van Stichting Monton.

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Terug naar navigatie - Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
G

Alle voorschoolse locaties zijn geharmoniseerd en een locatie met voorschoolse educatie geworden. Alle peuters kunnen overal terecht waarbij de kwaliteit verhoogd is door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Tijdens periodieke overleggen tussen de voorschoolse organisaties, het onderwijs, het CJG en de gemeente wordt gesproken over het bereik, de doorgaande lijn, de kwaliteit en vroegsignalering. Er vindt een warme overdracht plaats voor het kind van de voorschoolse educatie naar de vroegschoolse educatie.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Terug naar navigatie - Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader
G

Ontwikkeling van een IKC in Nunspeet Oost staat binnen het SHP gepland in fase 1 (2017-2021). In een onderzoekstraject naar de haalbaarheid van een IKC is duidelijkheid gekomen over de deelnemende partijen. Hoewel sprake is van een dynamisch proces is lijken CNS, Educare, SKN en SPCP de deelnemende partijen binnen het IKC. Het college heeft het projectplan voor de definitiefase van het project vastgesteld. Hierin zijn een aantal zaken zoals het bouwheerschap en de projectstructuur in overleg met de deelnemende partijen vastgelegd. De deelnemende partijen zijn zelf bezig met een onderzoek naar een aantal (onderwijs)zaken zoals het samenwerkingsconcept, de gewenste onderwijsconcepten en het gewenste huisvestingsconcept. De gemeente heeft inmiddels een beoogd locatie voor het IKC nabij sportpark de Wiltsangh aangekocht. Voor deze locatie worden op dit moment de stedenbouwkundige kaders opgesteld en vinden de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging plaats.

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

Terug naar navigatie - Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
G

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest.

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 0 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen * 147 128 17 17
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs * 5.90% 1.25% 1.09% 1.09%
Leerlingen basisonderwijs Aantal * 2,754 2,500 2.795** 2.795**
Leerlingen voortgezet onderwijs Aantal * 411 430 459** 459**
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs Aantal * 526 340 317** 317**
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Aantal * 98 107 38** 38**
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters) Aantal * 147 92 62 62
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend Aantal * 0 0 0 0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer Aantal * 130 120 116 116
Totale kosten leerlingenvervoer Bedrag * 485,683 490,535 79,229 79,229
Geïnspecteerde kinderdagverblijven Aantal * 3 12* 7 7
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang Aantal * 6 6 1 1
Geïnspecteerde gastouderbureaus Aantal * 3 3 2 2
Geïnspecteerde gastouders Aantal * 21 21 7 7
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen Aantal * 7 * * *
* Per 1-1-2018 worden alle peuterspeelzalen omgezet naar kinderdagverblijf.
** Peildatum 1-10-2017