Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.
Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

  • Nota ‘Sporten en bewegen in Nunspeet’ 2013-2016
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

G

Het project Noord-Veluwe Fietst! (ambitie voor opwaardering van de fietscrossbaan) wordt betrokken bij de revitalisering van Sportpark Wiltsangh. De betrokken vereniging(en) ontwikkelt hiervoor plannen.

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

G

Ook in 2018 heeft de gemeente Nunspeet invulling gegeven aan de impuls Brede School, sport en cultuur. Op basis van een ontwikkelde visie in 2017 zijn de combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs (2,5 fte) per 1 januari 2018 ondergebracht bij Sportbedrijf Nunspeet. Hiervoor is een nieuw team aangesteld. In het afgelopen jaar hebben zij, op basis van een ontwikkelde vakwerkplan, invulling gegeven aan deze doelstelling met activiteiten in het gymlokaal (als onderdeel van de methode Bewegen Samen Regelen) en buitenschoolse activiteiten (waaronder Nunspeet Beweegt en de Koningsspelen). Daarnaast hebben zij zich ingezet op de aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht.

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

G

In 2017 heeft de gemeente Nunspeet, samen met de Regio Noord-Veluwe, een onderzoek laten uitvoeren naar Aangepast Sporten. Dit onderzoek is opgevolgd door een regionale subsidieaanvraag Grenzeloos Actief. Onderdeel van deze subsidieverstrekking is het aanstellen van een regionaal coordinator Aangepast Sporten. Deze regionale coordinator is ondergebracht bij Sportbedrijf Nunspeet. In het afgelopen jaar heeft deze coordinator, in samenwerking met de deelnemende regio-gemeenten, het aangepast-sport aanbod op gemeenteniveau in kaart gebracht. Alle gemeenten hebben zich aangesloten bij een landelijk dekking in de vorm van Uniek Sporten.  

Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh

G

Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten om het masterplan Revitalisering Sportpark Wiltsangh te combineren met de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op sportpark Wiltsangh. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt nu uitgevoerd. Wat betreft de nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal zijn een aantal voorbereidende handelingen uitgevoerd: opstellen van natuurtoets, ontwikkelen van concept-bestemmingsplan, ontwikkelen van een aanbestedingsstrategie en selectie van de marktpartijen. Inmiddels is de uitvraag voor het bouwperceel verstuurd naar de marktpartijen. Het installatieperceel volgt later.

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

G

Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten om het masterplan Revitalisering Sportpark Wiltsangh te combineren met de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op sportpark Wiltsangh. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt nu uitgevoerd. Wat betreft de revitalisering zijn daarvoor de kunstgrasvelden ten behoeve van de voetbal en korfbal aangelegd. Ook is een natuurgrasveld voor de voetbal gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd, om daarmee ruimte te creëren  voor een verwachte start van nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal in 2019. Naast deze activiteiten zijn ook VV Nunspeet, NTC Wiltsangh en FCC Volharding aan de slag om hun wenselijke en noodzakelijke voorzieningen uit te werken. De uitwerking zal onderdeel uitmaken van een definitief ontwerp die in 2019 zal worden ontwikkeld.

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

G

In 2016 heeft de gemeente Nunspeet een financiele bijdrage gegeven aan TV Hulshorst en TV Elspeet in de renovatie van de banen. In 2018 heeft de gemeente een hybrideveld aangelegd voor VV Vierhouten. Daarmee uitvoering gegeven aan deze doelstelling.

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

G

Museum is gerealiseerd en inmiddels in gebruik.

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

G

De cultuurmakelaar van Stichting Cultuurkust is in samenwerking met scholen en de combinatie Noord Veluws Museum en Vrije Academie Nunspeet actief in het verzorgen van cultuureducatie (met Kwaliteit) voor leerlingen van po en vo.  Het NVM en de VAN in combinatie van De Nunspeetse School (DNS) bieden ook tal van mogelijkheden voor zowel de jongeren als de volwassenen om actief aan de slag te gaan met kunst. Verder zijn er de jaarlijkse kunstmarkt en tal van andere kunstzinnige activiteiten zoals het vestigen van een wereldrecord met het Schilderen met kwast van Vera de Muis (van Marjolein Bastin). Tot slot proberen de VAN en de DNS een pop-up gallery te vestigen in de toegangsruimte van het Transferium.

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

G

De Vrije Academie Nunspeet en De Nunspeetse School proberen in de toegangsruimte van het Transferium een pop-up galley te vestigen . Verder zijn er plannen om het voormalige restaurant 't Vosje tijdelijk op een kunstzinnige wijze "in te pakken". Medewerking om iets met leegstaande panden te doen, is er wel, maar initiatieven lopen nogal eens stuk op het ontbreken van het benodigde budget.

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

G

                       De Heemkundige Vereniging Nuwenspete wordt gesubsidieerd voor het uitvoeren van cultuurhistorisch vormingswerk en op basis van het samen met de provincie gefinancierde Cultuur- en Erfgoedpact worden tal van cultuurhistorische activiteiten en evenementen ontplooid waarbij tal van lokale organisaties worden betrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

G

De bibliotheekfilialen  in Nunspeet en Elspeet zijn toekomstbestendiger gemaakt, met tal van activiteiten voor zowel jong als oud beschikbaar en met het Taalhuis en de cursussen Digisterker en Klik en Tik sterk bezig met het taal- en digivaardiger maken van de inwoners van Nunspeet.

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

G

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

G

Budgetten programma 7

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Niet sporters % Kind (inactief) * 8% 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) * 7% 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) * 7% 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) * 12% 7% 7% 7%